Wesprzyj nas
Strona główna
PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Finanse dla niefinansistów. Zrozumieć finanse firmy.

Poziom
Kursy i szkolenia
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
Online,
W tygodniu
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga

O szkoleniu

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw 

 • Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji 

 • Zapoznanie Uczestników szkolenia z wpływem podejmowanych decyzji na kondycję finansową przedsiębiorstwa 

 • Omówienie metodologii oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 • Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami

Atuty kierunku

1
Dydaktycy

Doświadczeni dydaktycy mający częsty kontakt z niefinansistami 

2
Praktyczne przykłady

Praktyczne przykłady i kompleksowe ujęcie zagadnień 

Adresaci kursu

 • Kadra kierownicza pionów niefinansowych (kierownicy, dyrektorzy, zarząd) 

 • Menadżerowie projektów 

 • Właściciele firm 

 • Członkowie rad nadzorczych 

 • Osoby, dla których znajomość zagadnień finansowych jest niezbędna do podejmowania właściwych decyzji oraz rozumienia wpływu tych decyzji na sytuację całego przedsiębiorstwa. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Zapoznanie Uczestników z finansowym wymiarem podejmowanych w firmie decyzji 

 • Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz analizowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 • Zdobycie umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa 

 • Nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się z osobami z działów finansowych. 

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia

Wprowadzenie 

 • Jaka jest istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa? 

 • Czym różni się rachunkowość finansowa od rachunkowości zarządczej i podatkowej?   

2. Sprawozdania finansowe 

 • Zasady rachunkowości i jak ich stosowanie wpływa na sprawozdanie finansowe 
 • Na czym polega kreatywna rachunkowość? Jak ją stosować, a jak przeciwdziałać nadużyciom? 

 

2.1. Bilans 

 • Z czego składa się bilans przedsiębiorstwa i jakie są zasady jego tworzenia? 

 • Czym różnią się aktywa od pasywów? 

 • czym mówią poszczególne pozycje bilansu?   

2.2. Rachunek zysków i strat 

 • Jak skonstruowany jest rachunek zysków i strat i jakie są zasady jego tworzenia? 

 • Jak liczyć i interpretować marżę na poszczególnych poziomach?   

2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 

 • Jaka jest istota rachunku przepływów pieniężnych i jakie są zasady jego tworzenia? 

 • Czym różni się przychód od wpływu? 

 • Czym różnią się koszty i wydatki? 

 • Dlaczego pomimo wzrostu przychodów i zysków przedsiębiorstwom często brakuje pieniędzy?   

3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 • Czy przedsiębiorstwo jest rentowne i co to oznacza? 

 • Jakie wskaźniki finansowe stosuje rynek (banki, agencje ratingowe) a jakie właściciele w celu oceny sytuacji finansowej firmy? 

 • Jaka jest optymalna struktura zadłużenia przedsiębiorstwa? W jakim momencie warto zadłużyć firmę, a w jakim spowoduje to nadmierne ryzyko? Jak działa dźwignia finansowa? 

 • Kiedy przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową? Dlaczego firmy, które notują zyski potrafią mieć problemy z płynnością? Jak przeciwdziałać problemom utraty płynności?   

4. Zarządzanie kapitałem obrotowym 

 • Jak policzyć cykl konwersji gotówki i cykl operacyjny przedsiębiorstwa? 

 • Jakie są sposoby zarządzania kapitałem obrotowym? Jak minimalizować cykl rotacji należności i zapasów, a jak maksymalizować cykl rotacji zobowiązań? 

 • Jaki system skont zaproponować odbiorcom, a z jakiego skonta skorzystać u dostawcy oraz ile skonto kosztuje?   

5. Ocena opłacalności projektów 

 • Przy jakim poziomie obrotów przedsiębiorstwo/produkt będzie rentowne? (break even point) 

 • Dlaczego 100zł teraz jest warte więcej niż 100zł za rok oraz inne elementy wartości pieniądza w czasie. 

 • Jak szacować przepływy pieniężne na potrzeby oceny opłacalności finansowej? 

 • Co to jest koszt kapitału obcego, czym różni się od kosztu kapitału własnego? 

 • Co to jest NPV i IRR? Jak liczy się te wskaźniki, co one oznaczają, jakie są ich wady i zalety? Kiedy projekt jest opłacalny, a kiedy powinniśmy zaniechać jego realizację.   

6. Rachunkowość zarządcza a controlling - wprowadzenie 

 • Dlaczego rachunkowość zarządcza jest kluczowa w procesie zarządzania przedsiębiorstwem? 

 • Czym różni się rachunkowość finansowa od controllingu? 

 • Jaka jest konstrukcja systemu controllingu w przedsiębiorstwie? 

figury

Organizacja zajęć

Czas trwania:

 • 2 dni (16 h dydaktycznych)*
 • w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Już wkrótce

Społeczność

Trenerzy

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

dr Marek Panfil

Od 2018r. wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pracownikiem Katedry Finansów, kierownikiem Podyplomowych Studiów Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe. Przez 17 lat pracował w SGH w Warszawie w Katedrze Small Businessu / Instytucie zarządzania wartością, gdzie obronił pracę doktorską z zakresu kreowania wartości spółek portfelowych przez fundusze private equity.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based management), w tym wyceną przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych i prawnych, a także finansami przedsiębiorczości (entrepreneurial finance). Jest autorem / współautorem 10 książek oraz 40 artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstwa, wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych (w języku polskim, angielskim i chińskim) np. Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki (Difin, 2005) czy Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki (Poltext, 2011).Prowadzi zajęcia z tematyki pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa (w tym venture capital, private equity), praktyki wyceny przedsiębiorstwa, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Odbywał staż naukowy w NYU Stern School of Business w Nowym Jorku oraz uczestniczył w warsztatach nt. metodologii case studies w IESE Business School w Barcelonie. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w Kanadzie (2014-2018), w KGHM International Ltd. jako internal audit manager oraz w Ernst & Young jako manager w dziale Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling. Dodatkowo uczył tam w 2017r. kadrę menedżerską (EMBA) Entrepreneurial Finance w SFU Business School. Posiada bogate polskie i kanadyjskie doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw (marekpanfil.com). Jest w trakcie zdobywania Chartered Business Valuator (CBV) – kanadyjskiego certyfikatu na biegłego w zakresie wyceny.  Jest współautorem pierwszego w Polsce Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego. Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw stworzonego na zlecenie Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (kwiecień 2011 r.).

Aktywny członek rad nadzorczych – przewodniczący komitetu audytu KGHM Polska Miedź SA (2008-2012, 2013-2014), przewodniczący komitetu audytu Interferie SA (2013-2014), wiceprzewodniczący RN Niezależnego Domu Maklerskiego SA (2019-obecnie).   

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=u1OYcHcAAAAJ

Strona www: http://marekpanfil.com/pl/marek-panfil-wycena-przedsiebiorstw/

dr Paweł Wnuczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni obowiązki Koordynatora Merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk finansowy ryzyka i papierów wartościowych” oraz „Analityk finansowy ryzyka kredytowego”. W czasie pracy w ALK pracował  również jako członek Komitetu Finansowego.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz zagadnieniami związanymi z systemami controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu. Jest autorem książki pt. „Controlling w instytucjach kultury”.

Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA School of Management, w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP.

W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Pełni również funkcje członka rad nadzorczych. Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=r5yT4FoAAAAJ&hl=pl

dr Marcin Ocieszak

Praktyk w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem. W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełnił funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.

W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu gdzie był członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jest doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video. Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics&Management w Lizbonie.

Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej jest właścicielem firmy Corfi Corporate Finance, która działa w obszarze doradztwa przy pozyskiwania finansowania dłużnego od instytucji finansowych.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Grażyna Rozparzyńska-Noga
W razie pytań zapraszam do kontaktu.
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami.

Tabela opłat
Cena szkolenia 1850zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1665 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl