Strona główna
PSYCHOLOGIA NEGOCJACJI W TRUDNYCH SYTUACJACH BIZNESOWYCH

Akademia Interim Management

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
4 miesiące
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia oraz kwalifikacja do egzaminu SIM Certyfikowany Interim Manager®
Tryb
Tryb hybrydowy
Termin szkolenia
09.09 - 31.12.2023

O szkoleniu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom sprawdzonych narzędzi, niezbędnych standardów oraz nowoczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania projektami managerskimi w formule Interim Management.

Program przygotowuje również uczestników do egzaminu SIM Certyfikowany Interim Manager®, który potwierdza praktyczne umiejętności przygotowywania oraz realizowania projektów w tej złożonej formule.

Szkolenie jest akredytowane przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) i spełnia warunki konieczne do walidacji kwalifikacji "zawodowej", zatwierdzonej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, spójnym z analogicznymi systemami w Unii Europejskiej.

Akademia Interim Management - w dużym zakresie, opiera się o program szkoleń certyfikacyjnych, prowadzonych od wielu lat przez Stowarzyszenie Interim Managers, przygotowanych z myślą o rozwoju zawodowym kadry zarządzającej, w tym - rozważającej adekwatną do swoich kompetencji, zmianę ścieżki zawodowej.

1
90 GODZIN

praktycznych wykładów i warsztatów.

2
PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

Zajęcia prowadzone są przez praktyków zarządzania, doświadczonych i aktywnych zawodowo Interim Managerów, prowadzących regularnie wdrożenia w różnych obszarach organizacyjnych i funkcjonalnych. Są to głównie osoby przejmujące w organizacjach funkcję CEO, CHRM, CFO, CBDO w ramach projektów interimowych, posiadający certyfikację interim management.

3
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE

Tematyka Interim  Management omawiana będzie z perspektywy różnych obszarów zarządczych (zarządzanie firmą, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą), budowy marki osobistej, marketingu i psychologii.

4
CENNY NETWORKING

Adepci szkolenia, to doświadczeni managerowie wyższego szczebla. Mamy liczne przykłady sytuacji, kiedy relacje nawiązane podczas szkolenia inspirują i rozwijają zawodowo.

5
STUDIA PRZYPADKÓW I PRZYKŁADY Z PRAKTYKI

Zajęcia obejmują analizę przykładów z praktyki, studia przypadków, warsztatową pracę w grupach oraz pracę indywidualną.

6
PRESTIŻ

Ukończenie Akademii Interim Managera pozwala na uzyskanie świadectwa odbycia szkolenia na Akademii Leona Koźmińskiego oraz pozyskania zweryfikowanej wiedzy, ułatwiającej przejście przez proces walidacji wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do otrzymania certyfikatu SIM Certyfikowany Interim Manager®.

Partner merytoryczny

Partner szkolenia

STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS (SIM) powstało w 2009 r. z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie ideę interim management. Prowadzi działalność publiczną non-profit na rzecz promowania idei interim management, przede wszystkim wśród wyższej kadry managerskiej oraz przedsiębiorców. Swoją misję realizuje poprzez tworzenie standardów rynku, działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr managerskich, dbałość o wysoką jakość działań oraz stosowane na co dzień wysokie normy etyczne. Wspiera rozwój profesjonalnych kontaktów między środowiskiem interim managerów a decydentami i szerokim audytorium w sferach: biznesowej, społecznej i naukowej. Działając na rzecz promocji idei interim management oraz edukacji rynku, Stowarzyszenie podejmuje szereg różnorodnych inicjatyw o charakterze zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim, a także międzynarodowym. W bogatym dorobku istniejącej już 14 lat organizacji znajdują się m.in. 24 konferencje SIM organizowane w całym kraju, ponad 180 godzin prelekcji oraz ok. 2400 uczestników, z których 50% to decydenci w swoich organizacjach.

W 2014 roku SIM, opracowali “Metodykę interim management”, jedyne do dzisiaj kompendium wiedzy na temat metod skutecznego prowadzenia projektów w formule interim management w sposób bezpieczny dla managera i klienta. Do dzisiaj członkowie SIM przeprowadzili ponad 650 godzin szkoleń i warsztatów promujących Metodykę i rekomendowane przez nią narzędzia, W TYM 6 edycji programu szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikacyjnego SIM Certyfikowany Interim Manager® oraz unikalną w skali międzynarodowej metodykę i zestaw narzędzi Interim Management, które wspierają realizację oraz skuteczność projektów czasowych. Zorganizowali też setki indywidualnych spotkań edukacyjno-informacyjnych z przedstawicielami biznesu.

W 2021 roku, po dwóch latach intensywnych prac przygotowawczych prowadzonych przez grupę członków SIM, kwalifikacja rynkowa: „Realizacja projektów interim management (zarządzania czasowego)” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Tym samym SIM zyskał uprawnienia do weryfikacji oraz ewaluacji tej kwalifikacji rynkowej. Biorąc pod uwagę fakt, że krajowy system jest częścią systemu unijnego, oznacza to, że certyfikaty SIM, potwierdzające kompetencje i kwalifikacje Interim Managerów, są rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej.

SIM jest również współzałożycielem INIMA - International Network of Interim Management Associations - organizacji, która skupia stowarzyszenia interim managerów z 11 krajów europejskich, m.in. z  Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii.

Adresaci szkolenia

Akademia Interim Managera jest rozbudowaną kontynuacją programu szkoleń certyfikacyjnych, które od wielu lat prowadził SIM, w ramach swojej misji edukacyjnej. 

Program został przygotowany z myślą o potrzebach i wyzwaniach doświadczonych managerów wyższego szczebla, którzy:

 • świadomie budują swoją markę eksperta,
 • funkcjonują zawodowo w formule interim management albo rozważają zmianę swojej ścieżki zawodowej na tego typu pracę,
 • szukają zweryfikowanej, praktycznej wiedzy z zakresu skutecznego pozyskiwania i prowadzenia projektów zarządczych o charakterze czasowym.
info

Co zyskujesz

Rachunek korzyści, czyli wartość oferowana Uczestnikom, którzy ukończą szkolenie Akademia Interim Management:

 • rozwój warsztatu zarządczego i managerskiego i - co za tym idzie, wzrost efektywności w realizacji złożonych i wielopoziomowych projektów, jakimi są projekty zarządzania czasowego (Interim Management),
 • potwierdzenie wysokich kompetencji w zakresie zarządzania zmianą w organizacjach,
 • eksperckie uwiarygodnienie umiejętności samodzielnej realizacji czasowych - zdefiniowanych co do celu i zakresu, projektów zarządczych wewnątrz organizacji,
 • budowa przewagi konkurencyjnej na rynku Interim Managerów, doradców i konsultantów biznesowych,
 • uzyskanie wiarygodności zawodowej, przekładające się wprost na jakość pozyskiwanych zleceń oraz możliwość uzyskiwania wyższych stawek za realizowane projekty,
 • cenny networking,
 • uzyskanie, po zaliczeniu każdego z bloków tematycznych, świadectwa ukończenia szkolenia na uczelni wyższej (Akademii Leona Koźmińskiego) oraz przygotowanie  do egzaminu certyfikacyjnego SIM Certyfikowany Interim Manager®.

Program

Ramowy program szkolenia

Moduł I.

 • Wprowadzenie do Interim Management. Interimowe case studies. 
 • Projekt warsztatowy.

Moduł II. Zarządzanie projektami o złożonym i wielopoziomowym zakresie.

 • Klasyczne i zwinne metody zarządzania projektami. 
 • Specyfika zarządzania projektami Interim Management. Przegląd praktycznych narzędzi.

Moduł III. Metodyka i narzędzia interim management w praktyce.

 • Diagnoza problemu, określenie oczekiwań i możliwości, oszacowanie opłacalności przedsięwzięcia. Projekt warsztatowy.
 • Negocjacje warunków realizacji projektu oraz umowa realizacyjna. 
 • Rozliczenie warunków umowy.
 • Ryzyko w projektach Interim Management: perspektywy zaangażowanych stron i strategie działania.

Moduł IV. Warsztat Interim Managera.

 • Analiza biznesowa i finansowa przedsiębiorstw.
 • Komunikacja w zarządzaniu i przeprowadzenie ludzi i organizacji przez zmianę.
 • Metody utrwalania zmian w spółkach wprowadzonych w ramach projektów Interim Management.
 • Przywództwo transformacyjne.
 • Quick wins w projektach Interim Management.
 • Case studies, ilustrujące wykorzystanie narzędzi i konkretnych umiejętności managerskich w projektach realizowanych przez doświadczonych Interim Managerów.
 • Projekt warsztatowy, podczas którego wykorzystana zostanie praktyczna wiedza przekazana w ramach tego modułu edukacyjnego.

Moduł V. Kariera Interim Managera na rynku.

 • Budowa marki osobistej.
 • Promocja i sprzedaż usług Interim Management.
 • Budowa kariery ze wsparciem wyspecjalizowanego service providera.
 • Aspekty prawno-podatkowe działalności w formule niezależnego managera-eksperta.
 • Projekt warsztatowy przekładający zdobytą wiedzę na plan działania uczestników Akademii Interim Management.
 • Indywidualne sesje z service providerem, wyspecjalizowanym w usługach Interim Management, przekładające zdobytą wiedzę na osobiste działania rynkowe.
info

Organizacja zajęć

 • Szkolenie trwa 4 miesiące
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w sobotę i w niedzielę
 • Tryb szkolenia: hybrydowy
 • Rozpoczęcie szkolenia: 9 września 2023 roku w siedzibie ALK
 • Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut. 
 • Aby uzyskać zakładane cele Akademii Interim Management, w jednej edycji szkolenia może uczestniczyć maksymalnie 16 osób.
 • Jednym z atutów Akademia Interim Management  jest cenny networking. Dlatego część zajęć w formule warsztatowej będzie prowadzona stacjonarnie w siedzibie ALK.

Terminy zajęć.

 • 9-10 IX 2023 r.
 • 23-24 IX 2023 r.
 • 7-8 X 2023 r.
 • 21-22 X 2023 r.
 • 18-19 XI 2023 r.
 • 9 -10 XII 2023 r.

Dodatkowo do końca grudnia 2023 r. zostaną przeprowadzone indywidualne sesje warsztatowe adeptów szkolenia z service providerem w obszarze  interim management. Terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym uczestnikiem Akademii Interim Management.

Trenerzy

dr Katarzyna Sobańska-Helman

Wysokiej klasy manager i strateg biznesowy. C-level executive. Doktor ekonomii i Certified Interim Manager.

Ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe zdobyła w zarządzaniu spółkami mediowymi z kapitałem zagranicznym, rozwijaniu i restrukturyzacji biznesu, działaniach optymalizacyjnych, modelowaniu biznesowym. Jej pasją jest scalowanie biznesu oraz wsparcie firm rodzinnych w sukcesji i działaniach zmierzających do M&A. 

Posiada całościowe spojrzenie na firmę ze wszystkimi aspektami jej działalności. 

Uzupełnieniem doświadczenia zawodowego są wyższe wykształcenie ekonomiczne, finansowe i prawnicze. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła również studia II stopnia z zakresu finansów i inwestycji private equity. Jest absolwentką wydziału Finansów i Bankowości SGH (tytuł magistra) oraz  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie o specjalizacji prawa podatkowego.

dr Włodzimierz Plewczyński

SIM Certyfikowany Interim Manager® i Doktor Nauk Społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse po Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu firmą, sprzedażą, obsługą klienta i rozwojem biznesu.

Z wykształcenia pedagog, filolog i ekonomista.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach z branży FMCG, telekomunikacyjnej i nowoczesnych technologii.
Pracował m.in. dla L’Oréal Paris, PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Mobile Entertainment Company A.S. oraz CenterNet S.A.

Na swoim koncie ma sukcesy związane z budową i zarządzaniem siecią sprzedaży własną i partnerską oraz obsługą i utrzymaniem klienta. Prowadził z dużym powodzeniem projekty w zakresie rozwoju i restrukturyzacji firm, sprzedaży i obsługi klienta. Brał udział we wprowadzaniu na rynek polski takich marek jak L’Oréal Paris, Orange, Play, MobilKing, wRodzinie i a2mobile.

Niezrażony optymista powtarzający za Voltairem, że „wszystko zmierza ku lepszemu na tym najlepszym z możliwych światów” ” i za Monthy Pytonem “always look on the bright side of life”.

Roman Wendt

Ekspert efektywności biznesowej i wizjoner, mówca i doskonały praktyk dzielący się swoimi doświadczeniami, do których należy zaliczyć ponad 25 projektów wdrażania zmian.

SIM Certyfikowany Interim Manager® z 17 letnim doświadczeniem. Orędownik produktywności, dla którego wszystkie narzędzia i działania, choćby najbardziej rozwinięte technologicznie, są tylko drogą do celu jakim jest efekt i usatysfakcjonowani ludzie, którzy go tworzą.

Zanim wszedł na ścieżkę interim managementu, zdobywał doświadczenie tworząc od podstaw i doprowadzając do pozycji lidera branży swoją firmę usługową B2B (od poziomu start-up’u), a następnie pracując w dwóch firmach konsultingowych.

Autor książek z zakresu usprawniania biznesu i wdrażania zmian, oraz dwóch metodyk biznesowych.

Założyciel Stowarzyszenia Interim Managers.
Absolwent Master of Business Administration (MBA); połączony projekt - UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL, Montreal & Szkoła Główna Handlowa (SGH), Warszawa.

Karolina Niesiobędzka-Rogatko, PRM

Certyfikowany ekspert zarządzania ryzykiem, Interim Manager i trener o ponad 20-letnim doświadczeniu.

Pełniła różne funkcje zarządcze w instytucjach finansowych, w tym członka zarządu odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem. Współpracowała i realizowała projekty dla Grupy Aegon, Nationale-Nederlanden (dawniej ING Życie), Banku BGŻ, BZ WBK oraz dla spółek grupy Raiffeisen w obszarach zarządzania ryzykiem, struktury zarządzania (w tym zarządzania ryzykiem), jakości sprzedaży i przeciwdziałania nadużyciom, a także organizacji back-office i wdrażania nowych kanałów dystrybucji. Oprócz tego realizowała mniejsze projekty i szkolenia w branży przemysłowej i budowlanej.

Członek Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) od 2011 r. oraz Professional Risk Managers’International Association (PRMIA).

Absolwentka Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, magister nauk ekonomicznych oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Handlowej.

Posiada certyfikatacją Proffessional Risk Manager (PRM) wydaną przez PRMIA oraz certyfikat Black Belt Six Sigma. Ukończyła liczne programy i kursy, w tym z zakresu przywództwa oraz umiejętności trenerskich.

dr Agnieszka Zasikowska

Doradca podatkowy z ponad 30-letnim doświadczeniem w biznesie, wieloletnią praktyką dyrektora finansowego oraz międzynarodowym dyplomem CIMA w zakresie rachunkowości zarządczej.

Uczestniczyła w opracowaniu i wdrożeniu wielu rozwiązań przystosowujących modele biznesowe do bieżących wymagań biznesu, podnoszących efektywność wewnątrzorganizacyjną i wdrażających procesy corporate governance. Rozwiązuje złożone zagadnienia podatkowe towarzyszące projektom gospodarczym, dobrze rozumiejąc przy tym cele i modele biznesowe oraz rozwiązania innowacyjne.

Jest ekspertem European Innovation Council w programie EASME, w 2022 r. dołączyła jako doświadczony mentor do programu Early Warning Mentor Academy.

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończyła również studia III stopnia w zakresie nauk o zarządzaniu.
Jest absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości SGH (studia magisterskie) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW- studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego.

Anita Lorenc

C-Level manager i konsultant biznesu z ponad 25-letnim doświadczeniem w marketingu, sprzedaży.

Obszary kompetencyjne: marketing strategiczny, sprzedaż i dystrybucja, zarządzanie strategiczne, e-commerce, handel międzynarodowy, restrukturyzacja MŚP, NPD.

Ekspert w zakresie strategicznego zarządzania zmianą, projektami, zarządzania kryzysowego, budowania skutecznych zespołów sprzedażowych i marketingowych. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach takich jak Samsung Electronics, Media Markt oraz w firmach rodzinnych i właścicielskich.

Od 4 lat pracuje jako Interim Manager.
Z wykształcenia magister filologii polskiej. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jest również absolwentką studiów II stopnia w zakresie Zarządzania i Marketingu oraz Programu „Manager ‘s Competence Development Program” w Business Development Center, w Seulu.
Jest praktykiem. Wdraża praktyczne rozwiązania operacyjne. Nie boi się prostych, ale i odważnych rozwiązań, a co najistotniejsze potrafi je implementować.

Dorota Wieczorek

Praktyk biznesu, od 15 lat Interim Manager, ekspert efektywności biznesowej. Posiada certyfikaty SIM Certyfikowany Interim Manager®, Growing Pains Strategy Advisor. Ukończyła MBA, studia podyplomowe z zakresu finansów na SGH.

Od ponad 20 lat wdraża strategie skalowania biznesu, rozwiązania optymalizacji i efektywności biznesowej, rentowności działania, controlling oraz HR. Ma na swoim koncie fuzję banków, projekty startupowe, sukcesję w firmie rodzinnej wdrażając strategię, controlling, twardy i miękki HR, uwzględniając rozwój kompetencji przywódczych u menedżerów. Często pełni rolę shadow menedżera.

Prowadzi szkolenia z zakresu controllingu, zarządzania projektami oraz modeli biznesowych.

Od 15 lat prowadzi projekty mentoringowe w Youth Business Poland, Reaktor, Early Warning Europe. Dzięki doświadczeniu w dużych międzynarodowych korporacjach i w projektach strategicznych potrafi tworzyć efektywne rozwiązania dla biznesu, koncentrując się na kluczowych obszarach strategii i działania operacyjnego.

Marzenna Tusza

Senior manager z ponad 25-letnim doświadczeniem na szczeblu zarządczym i operacyjnym w firmach polskich i międzynarodowych, głównie właścicielskich. Od 2016 roku zawodowo funkcjonuje w formule interim management.

Zarządza operacyjnie, koncentrując się na usprawnianiu struktur i wewnętrznych procesów operacyjnych, usuwaniu wąskich gardeł w zarządzaniu i komunikacji wewnętrznej, określania i osiągania założonych wskaźników biznesowych, wdrażania nowych projektów biznesowych oraz przekładania strategii na cele i zadania operacyjne, w tym budowę relacji: firma-klient.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje współpracując na stałe z Inwenta Interim Partners, gdzie zarządza segmentem projektów managerskich, opartych o  delegowanie zróżnicowanych kompetencyjnie managerów czasowych (tzw. interim managerów) do przeprowadzania zmian w organizacjach, poszukujących trwałych i skutecznych rozwiązań na rozwój i wzrost prowadzonego biznesu (tzw. transition management).

Zaangażowana w profesjonalizację interim management w Polsce.
10.2020 – 02.2022 – członek zarządu Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Działalność pro-bono: Mentoring dla przedsiębiorstw w kryzysie, prowadzony przez Fundację Firm Rodzinnych w ramach programu Early Warning Europe.

Monika Buchajska-Wróbel

Ekspertka rynku pracy z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży HR.

Partner Zarządzający i współzałożycielka Inwenty – firmy doradztwa personalnego, lidera rynku projektów interim management.

Pomysłodawczyni i współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers, obecnie Wiceprezes Zarządu SIM. Posiada wyjątkowe w polskich realiach doświadczenie w rekrutacji i doborze interim managerów do konkretnych projektów. Od ponad 14 lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji rynku Interim Management oraz promocji idei IM jako nowoczesnej formy zarządzania.

Zaangażowana w działania na rzecz propagowania idei różnorodności. Jest w gronie fundatorów Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie, której celem jest działanie wraz z biznesem na rzecz budowania środowiska różnorodności, włączania i równości w firmach.

Absolwentka Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie, magister nauk ekonomicznych.

Zasady naboru

Wymogi wobec kandydatów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • minimum 8 lat doświadczenia menedżerskiego z odpowiedzialnością biznesową.
 • zaliczenie każdego z bloków tematycznych zakończonych projektem warsztatowym (opracowanie i prezentacja projektu warsztatowego)
Joanna sawicka golcz
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Joanna Sawicka-Golcz

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami

Tabela opłat
Cena szkolenia 12.800 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 11.500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Dodatkowe korzyści: rabat na egzamin certyfikacyjny uprawniający do tytułu Certyfikowany Interim Manager® 20%

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z panią Agnieszką Fabiańską: agaf@kozminski.edu.pl

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo potwierdzenie zapisu.