Projekty zrealizowane 

OPIS PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH 

Team Building Platform

Team Building Platform - Zwiększanie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji-HR, to projekt zrealizowany przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz Partnerów Projektu – firmę Bazy i systemy Bankowe Sp. z o.o. oraz ROI Consulting Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Projekt Team Building Platform jest kompleksowym narzędziem opartym o metodykę grywalizacji, którego celem jest zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poziomu ich innowacyjności, a w efekcie innowacyjności przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie obejmuje projekt i wdrożenie systemu społecznego opartego o architekturę IT, wspieranego mechanizmami grywalizacyjnymi, którego celem jest zwiększenie zaangażowania, satysfakcji i motywacji pracowników do wymiany wiedzy, komunikowania się i innowacyjności.

Unikalność projektu wynika z:
•    Kompleksowości rozwiązania tj. dostarczenie całego systemu wraz z instrukcją wdrożenia – a nie aplikacji i instrukcją jej obsługi.
•    Celu zastosowania do zwiększenia zaangażowania, motywacji i innowacyjności pracowników – a nie tylko inteligentniejszych systemów rankingowych w celu wsparcia sprzedaży.
•    Adaptacyjności – badania, system i wdrożenie jest tak zaprojektowany, żeby można było go zastosować w organizacjach o podobnym profilu pracy i problemach.

W ciągu 36 miesięcy przygotowano produkt finalny składający się z:

•    Wytyczne i scenariusze przeprowadzenia pogłębionej analizy dot. dojrzałości organizacyjnej firmy;
•    Wytyczne i scenariusze spotkań z kadrą zarządzającą średniego szczebla;
•    Wytyczne i scenariusze spotkań z pracownikami;
•    Szablony/wzory/wytyczne do przygotowania i/lub zmiany wewnętrznej dokumentacji firmy;
•    Programy/scenariusze szkoleń.
•    Platforma IT wymiany wiedzy wraz z dokumentacją towarzyszącą /instrukcja obsługi, opis systemu zabezpieczeń narzędzia, warunki brzegowe implementacji/ składająca się :
•    Bazy idei – fiszki projektowe umożliwiające zdalną pracę nad projektami konkursowymi;
•    Baza stworzonych projektów/repozytorium składające się z biblioteki casów, publikacji – zasilana przez pracowników.

W ramach działań upowszechniających przygotowano:
•    9 spotkań upowszechniających w których wzięło udział w sumie 110 osób
•    13 Wizyt studyjnych w których wzięło udział ponad 200 osób
•    Ekrany E-learningowe jako materiały dydaktyczne platformy TBP
•    7 artykułów sponsorowanych w prasie branżowej
•    38 materiałów wideo z uczestnikami projektu
•    6 animacji pokazujących w jaki sposób możesz zastosować platformę
•    Publikacja dotycząca grywalizacji oraz produktu
•    Interaktywną książkę nt. grywalizacji.

Termin realizacji 01.10.2012-30.09.2015.    
Lider Akademia Leona Koźmińskiego
Partnerzy: Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o; ROI Consulting
Wartość projektu 1 397 954,14 PLN

Strona projektu:  www.team.kozminski.edu.pl

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie  8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekt wychodził naprzeciw potrzebie „usieciowienia” przedsiębiorców w 6 dzielnicach Warszawy (Ochota, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów, Wola), a także wdrożenia skutecznych metod i instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez organy samorządowe.
Główną potrzebą JST jest uzyskanie efektywnego kanału komunikacji z MSP, wytworzenie narzędzi i wykształcenie kompetencji do aktywnego zarządzania zm. gosp.

Cel główny projektu - Stworzenie do końca 2013 w W-wie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców z sektora MSP oraz JST realizujących wspólnie proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych, w tym usieciowienia przedsiębiorstw i dyfuzję dobrych praktyk.

Cele szczegółowe projektu:
•    Usprawnienie procesów sieciowania MSP i kontaktów z JST na poziomie dzielnic poprzez opracowanie i wdrożenie do VIII.2012 dedykowanych narzędzi informatycznych (portale internetowe, bazy danych)
•    Zwiększenie zdolności JST do skutecznego zarządzania kontaktami z MSP poprzez modyfikację struktur i metod działania 6 Wydziałów EDG w dzielnicach
•    Usprawnienie zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym poprzez opracowanie i wdrożenie 6 dzielnicowych strategii
•    Zaktywizowanie przedsiębiorstw do tworzenia sieci współpracy w ramach sektora MSP poprzez organizację spotkań, moderowanie kontaktów, promocję dobrych praktyk
•    Absorpcja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą w sektorze MSP (w 12 dzielnicach i w Polsce)

Termin realizacji 01.09-2012 - 31.10.2014     
Lider Miasto Stołeczne Warszawa
Partner Akademia Leona Koźmińskiego
Wartość projektu 3 607 000,00 PLN

Strona projektu: sfop.kozminski.edu.pl

Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


Cele:

  •     ułatwienie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej sektorów kreatywnych, do których zalicza się m.in. architekturę, antyki, rynek sztuki, gry komputerowe, rękodzieło, wzornictwo przemysłowe, projektowanie mody, film i wideo, muzykę, sztukę teatralną, publikację i działalność wydawniczą.
  •     stymulowanie rozwoju nowych, dynamicznie rozwijających się firm z tzw. sektorów kreatywnych do których zalicza się m.in. architekturę, antyki, rynek sztuki, gry komputerowe, rękodzieło, wzornictwo przemysłowe, projektowanie mody, film i wideo, muzykę, sztukę teatralną, publikację i działalność wydawniczą. Firmy z tych sektorów odgrywają ważną rolę w pobudzaniu rozwoju pozostałych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mają również coraz większy udział w tworzeniu wysokopłatnych miejsc pracy oraz stanowią ważną grupę płatników podatków w obszarach miejskich. Dlatego wspieranie rozwoju tego rodzaju firm stanowi dziś jeden z najważniejszych kierunków działań na rzecz rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców regionów i metropolii.

Termin realizacji  01.09.2011 – 31.08.2013 r.

Więcej informacji dostępne na stronie

Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu

Cele Projektu 

  • wspieranie ambitnych form przedsiębiorczości na terenie Warszawy - prężnej metropolii, z dużą populacją ludzi o zróżnicowanym wykształceniu, doświadczeniu, ludzi dynamicznych i kreatywnych. Tworzy to znakomite warunki dla ambitnych form przedsiębiorczości, co potwierdza doświadczenie dużych światowych metropolii, które konkurują ze sobą także w tej dziedzinie. Warszawa ma wszelkie szanse włączyć się do tej rywalizacji. 

Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”. W wyniku jego realizacji w latach 2009-2011 zostanie przeszkolonych łącznie ok. 400 Warszawiaków. Najlepsi z nich, którzy uruchomia własny biznes uzyskają bezzwrotna dotację oraz tzw. Wsparcie pomostowe, jak również specjalistyczne wsparcie doradcze.

Termin realizacji 04.05.2009 - 30.06.2011 r.

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA

Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej SEIPA to kompleksowy Program wsparcia i platforma wymiany doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących różnorodne programy edukacyjne i szkoleniowo-doradcze w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej wyższych uczelni. Jest on adresowany do wszystkich typów uczelni, także kierunków nieekonomicznych, gdzie potrzeby rozbudzenia aktywności przedsiębiorczej w środowisku akademickim są największe.

Program SEIPA dofinansowany był przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. Uczelnią koordynującą była Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, zaś funkcję Kierownika Merytorycznego pełnił dr hab. Jerzy Cieślik.

Termin realizacji 01.11.2008 - 31.10.2010 r.

Erasmus dla Młodych Przedsiebiorców

Idea Programu Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców polega na tym, że młodzi przedsiębiorcy odwiedzają doświadczonych przedsiębiorców w innym kraju Europy i pracują z nimi przez okres 1 do 6 miesięcy, zdobywając w ten sposób bezcenne doświadczenia i kontakty. 

Program jest finansowany przez Komisję Europejską i działa na terenie Unii Europejskiej.

 W Polsce Organizacją Pośredniczącą jest Akademia Leona Koźminskiego, zaś Koordynatorem Projektu dr hab. Jerzy Cieślik.

W wyniku scentralizowanej procedury kwalifikacyjnej nastąpi skojarzenie par Początkujących i Doświadczonych Przedsiębiorców. Zakwalifikowani Początkujący Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów podróży i pobytu w wysokości 560 - 1000 euro mies. w zależności od kraju docelowego, wypłacane przez Organizacje Pośredniczące. Więcej informacji można znaleźć na stronie Projektu http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.

MAGUS - Warszawski Pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób 50+

Zamawiający Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  

Termin realizacji 01.02.2010 - 14.05.2010

Projekt zrealizowany na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, które otrzymało na jego realizację środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 


Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń podstawowych dotyczących zakładania działalności gospodarczej i warsztatów tematycznych wraz z zapewnieniem indywidualnych konsultacji dla uczestników. Kolejnym etapem projektu był konkurs na najlepszy biznes plan. W konkursie wyłoniono 10. najlepszych biznes planów, których autorzy otrzymali z Urzędu Miasta wsparcie pomostowe i dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności. 

Jak uruchomić własny biznes - Program UE 2006 - 2007

Projekt „Jak uruchomić własny biznes-program szkoleniowo-doradczy dla studentów", pod kierownictwem dr. hab. Jerzego Cieślika, przygotowano z myślą o studentkach i studentach szkół wyższych województwa mazowieckiego. Szczególnie tych, którzy mają silną motywację do uruchomienia własnego, ambitnego przedsięwzięcia biznesowego, bazującego na wiedzy i doświadczeniu zdobytych w trakcie studiów. Do wzięcia udziału w projekcie zgłosiło się aż 163 kandydatów. W wyniku procedury rekrutacyjnej do udziału zakwalifikowało się ostatecznie 120 studentów z 32 uczelni. Od marca do czerwca 2006 r. zostali oni objęci intensywnym szkoleniem z zakresu uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Fazę tę pozytywnie zakończyło 61 osób. Przez kolejnych 10 miesięcy, od lipca 2006 r. do kwietnia 2007 r., uczestnicy byli objęci wszechstronną opieką doradczą, jak samodzielnie prowadzić firmę. Dzięki temu powstały m.in. Galeria Lamp "Velt"Jeremiego Nagrabeckiego i Centrum Małego Człowieka.