Challenges for Europe in the Word of 2025  

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w skład którego obok Akademii Leona Koźmińskiego wchodzą ośrodki naukowe z Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii i Polski (The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge; School of Oriental and African Studies, University of London; ISMERI Europa – Instituto di Ricerca Interdisciplinare SRL; Wiener Intitut fur Internationale Wirtchaftsvergleiche; Societe de Mathematiques Appliquees et de Sciences Humaines.)


Cele

  • Celem naukowym projektu jest wielostronna analiza możliwych scenariuszy rozwojowych dla Europy i świata w horyzoncie czasowym do 2025 roku. 

Termin realizacji 1.10.2009-30.09.2012

Koordynator  Centre National de la Recherche Scientifique z Paryża

Wykonawca Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji

Wartość projektu  3 298 366 euro

Kwota dofinansowania  2 580 600,00 euro