Program Edukacja 

FRSE LOGO

 

 

 

 

 

Akademia Leona Koźmińskiego została beneficjentem Programu Edukacja (fundusze EOG) w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2021.  

W ramach programu możliwe są następujące rodzaje mobilności:

 • Studenci ALK: na wymianę studencką do uczelni partnerskich
 • Pracownicy ALK: na wyjazdy monitoringujące do uczelni partnerskich
 • Studenci z uczelni partnerskich na wymianę na studia, do ALK
 • Pracownicy uczelni partnerskich na wyjazdy monitoringujące do ALK 

 

Partnerami programu są:

 1. University of Stavanger
 2. University of Adger
 3. University of Lichtenstein
 4. Reykjavik University
 5. BI Norwegian Business School 
Fundusze EOG

„Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to: 

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. 

O programie

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 

Cele programu

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają 
za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce”. 

Rekrutacja i stypendia

Wysokość stypendium miesięcznie dla studenta wyjeżdżającego do Państw - darczyńców wynosi: 1200 EUR miesięcznie

Wysokość stypendium na 5 dni dla pracownika wyjeżdżającego do Państw - darczyńców wynosi: 1250 EUR 

 

Do każdego stypendium ryczałtowo jest przyznany koszt podróży (Norwegia oraz Lichtenstein – jednorazowo 275 EUR oraz 360 EUR dla osób wyjeżdżających na Islandię)

 

Proces rekrutacji na wymianę na studia  przez studentów ALK odbywa się według zasad programu wymiany: https://www.kozminski.edu.pl/wymianastudentow 

Proces rekrutacji na staż studentów ALK odbywa się według zasad 

 https://www.kozminski.edu.pl/praktykizagraniczne 

Proces aplikowania o wyjazd pracownika odbywa się zgodnie z zasadami

Więcej informacji:  https://education.org.pl/ 

Koordynatorem Projektu w ALK jest Marzena Indra marzenai@Kozminski.edu.pl, która zapozna Uczestnika programu z odpowiednią dokumentacją wyjazdową oraz formą rozliczenia.