FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY  

Wprowadzenie 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.
Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi.
Główny cel Funduszu stanowi przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.
Celem Funduszu będzie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
 • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.


Rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.fss.org.pl/o_programie

DZIAŁANIA FSS – PROJEKTY REALIZOWANE W AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGO  

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Akademia Leona Koźmińskiego realizuje następujące projekty:

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 2015/2016

 

http://www.fss.org.pl/mobility

 

Celem projektu jest umożliwienie studentom ALK odbycia części studiów za granicą i zdobycie w ten sposób wiedzy oraz doświadczeń  z innego państwa. Wymiana wykładowców i pracowników administracyjnych uczelni ma na celu umożliwienie wymiany dobrych praktyk, związanych z procesem kształcenia, internacjonalizacji, rozwoju współpracy oraz wewnętrznych systemów zarządzania uczelnią. 

W ramach projektu w roku akademickim 2015 – 2016 od 1.07.2015 do 30.09.2016  realizowana jest wymiana studentów i pracowników ALK z uczelniami partnerskimi:

 

BI Norwegian Business School  29717-EPP-1-2014-1-NO-EPPKA3-ECHE

University of Lichtenstein  28700-EPP-1-2014-1-LI-EPPKA3-ECHE

Reykjavik University 210431-EPP-1-2014-1-IS-EPPKA3-ECHE

University of Stavanger  29666-EPP-1-2014-1-NO-EPPKA3-ECHE

University of Agder 29646-EPP-1-2014-1-NO-EPPKA3-ECHE

 

 

W roku akademickim 2015/2016 studenci ALK mają możliwość wyjazdu na praktyki i studia do wyżej wymienionych uczelni partnerskich z dofinansowaniem FSS,  przyznawanym na semiestralny do wybranej instytucji przyjmującej. Kwalifikacja na wymianę odbywa się zgodnie z regułami kwalifikacji na wymianę w ramach programu Erasmus+ (Zarządzenie Rektora ALK z 16.01.2015


Informacje na temat możliwości wymiany dostępne są w Biurze Współpracy z Zagranicą ALK  oraz na stronie FSS http://www.fss.org.pl/mobility

 Zasady finansowania

Koszty uprawnione

·         koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych;

·         koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych;

·         koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

Wymiana studentów

·         miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki 800 € na miesiąc;

·         miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki 600 € na miesiąc.

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

Wymiana pracowników

·         ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
- 250 € za 1 dzień
- 1250 € za 1 tydzień
- 2100 € za 1 miesiąc

·         ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
- 150 € za 1 dzień
- 750 € za 1 tydzień
- 1250 € za 1 miesiąc

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę.

Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

Załączniki

- Umowa dla studentów - studia

- Learning agreement - studia

- Umowa dla studentów - praktyki

 

 

 

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni 2013/2014

Celem projektu jest umożliwienie studentom ALK odbycia części studiów za granicą i zdobycie w ten sposób wiedzy oraz doświadczeń  z innego państwa. Wymiana wykładowców i pracowników uczelni ma na celu umożliwienie wymiany dobrych praktyk związanych z procesem kształcenia, internacjonalizacji, rozwoju współpracy oraz wewnętrznych systemów zarządzania uczelnią.

W ramach projektu w roku akademickim 2013 – 2014 realizowana jest wymiana studentów i pracowników naukowych z uczelniami partnerskimi w Islandii (Uniwersytet w Reykjaviku) i Norwegii (BI School of Management).

 • Mobilność studentów

W roku akademickim 2013/2014 studenci ALK mają możliwość wyjazdu do dwóch uczelni partnerskich w Islandii i Norwegii. Dofinansowanie przyznawane jest na okres 14 lub 17 tygodni w zależności od wybranego kraju i instytucji przyjmującej. Kwalifikacja na wymianę odbywa się zgodnie z regułami kwalifikacji na wymianę w ramach programu Erasmus.
Informacje na temat możliwości wymiany dostępne są w Biurze Współpracy z Zagranicą ALK.


Dokumenty do pobrania:

 • Mobilność kadry

W ramach projektu w roku akademickim 2013/2014 realizowana jest również wymiana pracowników uczelni. Kwalifikacja na wyjazd odbywa się zgodnie z przyjętymi na uczelni zasadami wyjazdu pracowników m.in. w ramach programu Erasmus.

Informacje na temat możliwości wymiany dostępne są w Biurze Współpracy z Zagranicą ALK.

 

 

Wizyty Przygotowawcze

Udział pracowników ALK w wizytach na uczelniach w krajach darczyńców na zasadzie konkursowej.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.fss.org.pl/pv

Współpraca Instytucjonalna
 • Międzynarodowa sieć wspierania badaczy i transferu wiedzy jako płaszczyzna współpracy uczelni polskich i norweskich

Celem projektu jest zbudowanie polsko-norweskiej płaszczyzny współpracy badawczej poprzez: opracowanie modelowego rozwiązania związanego z zarzadzaniem projektami badawczymi i transferem wiedzy dla polskich uczelni; zdefiniowanie obszarów badawczych będących w przyszłości przedmiotem wspólnie podejmowanych prac badawczych; przyjęcie zasad przyszłej współpracy badawczej w tym powołanie międzynarodowej sieci badawczej.
Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W projekcie, oprócz Akademii Leona Koźmińskiego uczestniczą również: Uniwersytet w Bergen, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości,  Narodowy Punkt Kontaktowy, Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Częstochowska.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2014 - 30 czerwca 2015.

 • Działania

Wspólnie podejmowane są działania związane z organizowaniu wizyt studyjnych, warsztatów, seminariów i innych form szkoleń mających na celu podnoszenie kompetencji badaczy w obszarze np. metodologii badan, zarządzania projektami badawczymi itp.

Rozwój Polskich Uczelni
 • Projekt  „CYBERMAN - Realne zarządzanie w rzeczywistości wirtualnej”

 

Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności Akademii Leona Koźmińskiego poprzez przygotowanie i wdrożenie nowej specjalności Zarządzanie w środowisku wirtualnym na studiach II stopnia dla 40 osób do 31/05/2016 roku. Cel ten dopełniają następujące cele szczegółowe:

 • Wzrost wiedzy i umiejętności 40 studentów ALK poprzez realizację specjalności na studiach II stopnia oraz organizację wizyt studyjnych w polskich innowacyjnych firmach
 • Rozwój wewnętrznego systemu jakości poprzez realizację wizyty studyjnej dla kadry ALK w wiodącym ośrodku akademickim w Norwegii i przeniesienie zaobserwowanych standardów na grunt Uczelni.
 • Upowszechnianie efektów realizacji projektu oraz zagadnień związanych z zarządzaniem w wirtualnym środowisku poprzez wydanie publikacji oraz organizację konferencji podsumowującej poprzez zacieśnienie więzi pomiędzy podmiotami działającymi w tej dziedzinie.


Okres realizacji projektu: 03/03/2014 – 31/05/2016

Działania
1. Realizacja dwóch edycji specjalności Zarządzanie w wirtualnym środowisku wraz z organizacją wizyt w polskich innowacyjnych firmach; po 20 osób; I edycja: IX 2014-V 2016 – 4 semestry II edycja: IX 2015-V 2016 – 2 semestry;
2. Przygotowanie casów dla studentów
3. Zaangażowanie pracodawców do konsultacji powstałego programu specjalności
4. Organizacja 3-dniowej wizyty studyjnej w wiodącym ośrodku akademickim w Norwegii
5. Organizacja konferencji podsumowującej projekt
6. Przygotowanie publikacji opartej na najwyżej ocenianych abstraktach prac magisterskich
7. Organizacja wizyt studyjnych dla studentów w polskich innowacyjnych firmach

 •  Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie: http://emanagement.kozminski.edu.pl/

 

 

 

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji na niniejszej stronie ponosi Beneficjent (ALK).