stypendia

Stypendia i ulgi

Studenci przyjęci na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w ALK mają możliwość korzystania z wielu stypendiów i ulg. O stypendia mogą ubiegać się zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Stypendia przyznawane są na rok akademicki (do 10 miesięcy) przez Komisję Stypendialną na wniosek studenta.

Stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad

STYPENDIUM DLA OLIMPIJCZYKÓW W WYSOKOŚCI 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD W WYSOKOŚCI 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

ulgi
Stypendium dla najlepszych kandydatów

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych: 

 • pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 470 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego wg przelicznika: 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu, 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty, 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty.
 • drugiego stopnia, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów (10% średnia arytmetyczna z toku poprzednich studiów + 90% wynik testu kwalifikacyjnego/rekrutacyjnego w j.angielskim)

Do przyznania jest 100 stypendiów. Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej.

Kandydaci spełniający powyższe warunki otrzymają mailem link do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

wnioski
Stypendium dla przyszłych liderów biznesu

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci na studia stacjonarne na kierunkach: Master in Management i Master in Finance & Accounting

Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej ocen z ukończonych studiów I stopnia oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów, zostaną zakwalifikowani do programu.

Kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów z testu wstępnego, będą mogli ubiegać się o stypendium dla przyszłych liderów biznesu. Formularz zgłoszeniowy online dla tych kandydatów jest dostępny w Biurze Rekrutacji na studia anglojęzyczne.

Podczas składania aplikacji online kandydat będzie musiał załączyć następujące dokumenty:

 • Esej w j. angielskim o długości 1200-1500 słów na temat: "Challenges for business in the nearest future – what kind of leaders are needed for our economy, society and the planet?". Kryteria oceny: kreatywność, zasadność argumentów, logiczne rozumowanie.
 • CV
 • 2 listy referencyjne (np. od akademickiego przedstawiciela poprzedniej/obecnej instytucji edukacyjnej lub obecnego pracodawcy)

Nagrodzeni kandydaci wybierani są w oparciu o system rankingowy.

Studenci pierwszego roku programów Master in Management oraz Master in Finance & Accounting będą mogli uzyskać stypendium na jeden rok w wysokości 6 000 zł. Stypendium jest wypłacane co miesiąc w postaci 10 rat o wysokości 600 zł z kwoty czesnego.

Ulgi dla absolwentów ALK

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich naszej Akademii podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich ALK podejmujący studia I stopnia  otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

*Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

Inne ulgi

WYSOKOŚĆ ULGI:

75% - dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy w ALK (dotyczy drugiego zakresu studiów, z wyłączeniem zakresów na kierunku Master in Management)

50% - dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy na kierunku Master in Management (ulga dotyczy drugiego zakresu)

50% - dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki w ALK (ulga dotyczy drugiego kierunku, studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek)

40% - dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

10% - dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)

10% - dla dzieci absolwentów studiów MBA, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w ALK, które rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:
Ewelina Przywrzej
Ponadto studenci ALK mogą ubiegać się o następujące stypendia:

Stypendium socjalne - termin składania wniosków: do 10 października (oraz  w ciągu roku akademickiego)

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych - termin składania wniosków: do 15 października (oraz  w ciągu roku akademickiego)

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów - termin składania wniosków: do 31 października:

 • przyznane na podstawie wyróżniających wyników w nauce, czyli średniej ocen minimum 4,50 
 • przyznane na podstawie osiągnięć naukowych czy artystycznych 
 • przyznane na podstawie osiągnięć sportowych

Stypendium ministra - termin składania wniosków: do 1 października  

Zapomogi - doraźną, jednorazową pomoc dla osoby, która znalazła się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej

Szczegółowe informacje i regulaminy w bazie wiedzy - KLIKNIJ TUTAJ

 

Kredyty studenckie

Kredyt studencki przyznawany jest na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok. Można ubiegać się o niego niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.    Student sam decyduje, w jakiej wysokości chce otrzymywać środki z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.   Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.  Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego, co otrzymywał miesięcznie na studiach.   Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzyma obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!  

Informacje o kredytach studenckich znajdują się na stronie MNiSW (informacje na rok akad. 2018/2019 są aktualne także na rok akad. 2020/2021)

kredyt
Skopiec 1
Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:
Magdalena Skopiec
Stypendium Fundacji Koźmińskich

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendium z Fundacji Koźmińskich:

 • PLATINUM
 • GOLD
 • SPECJALNE

Fundacja przyznaje swoje stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność naukową, organizacyjną, a także za zaangażowanie w życie społeczne uczelni.

Od 2004 roku Fundacja Koźmińskich, stworzona przez prof. Andrzeja Koźmińskiego, założyciela uczelni i jej wieloletniego Rektora, nieprzerwanie wspiera nie tylko najzdolniejszych studentów naszej Akademii, ale również młodych, mierzących wysoko ludzi, dla których podjęcie studiów w ALK jest spełnieniem ich ambitnych pragnień.

W roku akademickim 2019/2020 Fundacja udzieliła 61 stypendiów na łączną kwotę 200 300 zł. 

Więcej informacji na stronie Fundacji

Logo Fundacji Koźmińskich
Iga Bala
Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu:
Iga Bala