Pracownicy 

Aktualności  

 • 18.04.2019

  Trwa promocja Early Bird! Każdy, kto do 30 czerwca 2019 zapisze się na studia* dostarczy komplet dokumentów i wpłaci opłatę wpisową/za postępowanie rekrutacyjne otrzyma rabat 300 zł na studia podyplomowe lub 800 zł na studia MBA.

  więcej

 • 17.04.2019

  Wypłata stypendiów za kwiecień 2019 r.

  więcej

 • 16.04.2019

  Ambasador Francji Pierre Lévy wygłosił wykład na temat wpływu Polski i Francji na zjawisko konwergencji w Unii Europejskiej, a następnie spotkał się ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego, w tym z licznym gronem studentów z Francji.

  więcej

DOKTORANT / STUDENT STYPENDYSTA w projekcie: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” 

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem dr. Łukasza Tanajewskiego ma na celu zbadanie znaczenia zasobów poznawczych dla samokontroli impulsów, skupiając się na wyborach żywieniowych i obejmować będzie badania kwestionariuszowe na dużej próbie, dwa eksperymenty behawioralne i dwa badania neuroekonomiczne z wykorzystaniem fMRI (w paradygmacie Hare et al., Science 2009).

Opis projektu: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/Kadra_i_Badania/Projekty_badawcze/SONATA_krotki_opis_projektu.pdf

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osób komunikatywnych, otwartych na nowe wyzwania i gotowych do ciągłego uczenia się, umiejących i lubiących współpracować z badaczami z innych dyscyplin.

Podstawowe wymagania:

1.    Absolwent(-ka), student(-ka) co najmniej 3 roku, albo uczestnictwo w studiach doktoranckich lub seminarium doktorskim w Polsce podczas pracy w projekcie, w następujących lub pokrewnych dziedzinach: neurokognitywistyka, kognitywistyka, psychologia, neuroekonomia, ekonomia behawioralna, neurobiologia, biofizyka, neuroinformatyka, matematyka, fizyka, etc.
2.    W przypadku doktoranta: status uczestnika studiów doktoranckich lub seminarium doktorskiego w Polsce lub jego uzyskanie przed podjęciem pracy w projekcie* i posiadanie tego statusu przez okres pobierania stypendium. W przypadku studenta: uczestnictwo w studiach II stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na terenie Polski przez okres pobierania stypendium.
3.    Zaangażowanie w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w projekcie łączona z przygotowaniem rozprawy doktorskiej) lub co najmniej 20h, mniejszy wymiar czasu pracy możliwy przy połączeniu ze studiami lub badaniami naukowymi (studia doktoranckie) - powiązanymi tematycznie z projektem.
4.    Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i w piśmie.
5.    Udokumentowane praktyczne umiejętności w przynajmniej 3 z poniższych:
a. projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów lub innych badań empirycznych;
b. prezentacja i analiza zebranych danych, stosowanie zaawansowanych metod statystycznych;
c. posługiwanie się co najmniej jednym językiem programowania (np. Python, Matlab, C++, itd.);
d. stosowanie metod neuroobrazowania lub innych badań psychofizjologicznych (w tym analiza danych).


Umiejętności powinny być poparte np. bardzo dobrą pracą magisterską lub licencjacką, wystąpieniami konferencyjnymi lub publikacjami naukowymi, albo projektami zaliczeniowymi.

*Kandydaci wyłonieni w tym konkursie będą mieli możliwość rozpocząć studia III stopnia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od maja lub czerwca 2019 r. (pod warunkiem akceptacji Komisji Rekrutacyjnej) lub uczestniczyć w seminarium doktorskim na Wydziale Psychologii UW.


Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w zakresie:

•    współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i w ramach projektów międzynarodowych;
•    projektowania i przeprowadzania badań neuroobrazowych z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI);
•    analizy danych fMRI;
•    badań z wykorzystaniem innych metod neuroobrazowych (np. sMRI, EEG, MEG) lub psychofizjologicznych;
•    pracy z dużymi zbiorami danych różnego typu (np. dane ankietowe na dużych próbach, dane medyczne);
•    zaawansowanych analiz psychometrycznych;
•    wykorzystania zaawansowanych umiejętności matematyczno-programistycznych;
•    badań neuroekonomicznych lub interdyscyplinarnych powiązanych z neuroekonomią;
•    badań eksperymentalnych o samokontroli impulsów, kontroli poznawczej, wysiłku poznawczym itp.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    organizacyjne wsparcie projektu;
•    przeprowadzenie badań kwestionariuszowych i behawioralnych oraz analiza danych;
•    realizacja badań fMRI i analiza danych;
•    rekrutacja osób badanych;
•    realizacja badań fMRI i analiza danych;
•    przygotowanie publikacji i prezentacje wystąpień na konferencjach.Oferujemy:

•    pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym odnoszącym sukcesy naukowe;
•    wsparcie w pracy naukowej przez wybitnych ekspertów;
•    możliwości rozwoju naukowego w nowym i obiecującym obszarze neuroekonomii, jak również zdobycia doświadczenia w badaniach fMRI w wiodącym ośrodku naukowym w Polsce;
•    współpracę ze światowej klasy ekspertami w badaniach fMRI, psychometrycznych, samokontroli impulsów i neuroekonomii, zarówno z Polski, jak i z zagranicy (np. Zurich, Nottingham, Leuven);
•    uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach.


Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium naukowego uzależniona jest od zadań projektowych i wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 4500 zł miesięcznie przez okres zaangażowania w zadania projektowe.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.


Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 12.05.2019 r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: SONATA – stypendysta  neuroekonomia.

Wymagane dokumenty:

1.    CV w jęz. angielskim uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe np. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz wyróżnienia, stypendia i nagrody związane z pracą naukową lub ze studiami.
2.    List rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub licencjackiej, albo od innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców.
3.    List motywacyjny w języku angielskim z określeniem stanowiska (doktorant lub student) i deklarowanego zaangażowania w projekcie.
4.    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania ze strony internetowej: pobierz


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. W przypadku wyłonienia w konkursie osoby starającej się o status doktoranta, możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie.


Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, albo oświadczenia z informacją o planowanym terminie obrony pracy dyplomowej, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego, przed terminem składania podań, są mile widziane, można je  kierować do kierownika projektu: dr Łukasz Tanajewski, email: ltanajewski@kozminski.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2019 r.
ASYSTENT i ADIUNKT do Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych kierowanego przez prof. Anetę Hryckiewicz 

Nr. ref.: 09/BSP-NA/19

 

Wymagania:
•    tytuł zawodowy magistra z zakresu zastosowania metod ilościowych w bankowości
i ekonomii (studenci ostatniego roku studiów magisterskich mogą także aplikować, jeżeli uzyskają tytuł magistra przed podjęciem zatrudnienia), na stanowisko adiunkta wymagany jest stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych albo finansów,
•    znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych i/lub machine learning,
•    znajomość programów statystycznych (Stata, Statistica, Mathematica, eViews), mile widziana znajomość R oraz Pythona,
•    mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych z wykorzystania ekonometrii finansowej,
•    opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym na stanowisko adiunkta przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z IF – warunek konieczny,
•    udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    orientacja na pracę naukową i publikacje, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji zadań.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego pobierz   fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Pracownicy/regulaminy/Formularz_aplikacyjny_11.04.2019_PS.docxdo dnia 30 maja 2019 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref. 09/BSP-NA/19:. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT /ADIUNKT do Katedry Marketingu 

Nr ref.: 08/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    tytuł zawodowy magistra – na stanowisko asystenta na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia,
•    stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta w dyscyplinie Zarządzanie lub Ekonomia,
•    zainteresowania naukowe w obszarze marketingu,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    wykaz publikacji w czasopismach międzynarodowych, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych będzie dodatkowym atutem (dotyczy stanowiska adiunkta),
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    znajomość problematyki marketingu internetowego,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
•    umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 7 czerwca 2019 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: 08/BSP-NA/19. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ADIUNKT do Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego  

Nr ref.: 05/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    co najmniej roczne doświadczenie zawodowe  na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    znajomość praktyki stosowania prawa,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
w obszarze prawa administracyjnego i administracyjnego gospodarczego,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    publikacje naukowe,
•    komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kultura osobista.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, zwłaszcza habilitacyjnej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz
do 1 maja  2019 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR w Katedrze Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: 07/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie tytułu magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do września 2019 roku, mogą także aplikować (dotyczy stanowiska asystenta);
•    posiadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora (dotyczy stanowiska adiunkta i profesora);
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji;
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej;
•    umiejętności dydaktyczne oraz zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze;
•    doświadczenie publikacyjne w międzynarodowych czasopismach recenzowanych (dotyczy stanowiska adiunkta i profesora);
•    doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze (dotyczy stanowiska adiunkta i profesora);
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
•    znajomość języka polskiego na poziomie biegłym lub gotowość do nauczenia się tego języka;
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym;
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim;
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z zamieszczonym ogłoszeniem proszę kontaktować się z dr Anną Pikos z Katedry Zarządzania: apikos@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego – pobierz, do dnia 1 czerwca 2019 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Kolegium Prawa 

Nr. ref.: 03/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa handlowego,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:

•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz,  do dnia   17.04.2019 r , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Kolegium Prawa 

Nr. ref.: 02/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa pracy,
•    wykaz publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego:  pobierz do dnia   17.04.2019 r , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Katedry Rachunkowości 

nr ref.: 06/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w projektach badawczych oraz w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych obszarze rachunkowości finansowej i zaawansowanej rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, zaawansowanej rachunkowości zarządczej; w tym nowoczesnych rachunków kosztów oraz narzędzi pomiaru efektywności działania (performance management);
•    znajomość problematyki rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego, która oczekiwana jest niezależnie od zainteresowań działalnością dydaktyczną wskazaną powyżej,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego - pobierz do dnia 30 kwietnia 2019 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

WYKONAWCA 2 

 do projektu pt.: „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” w zadaniu „Analiza preferencji Polaków w zakresie podróżowania oraz ich oceny istniejących i wschodzących środków transportu”.


Opis projektu:

Projekt pt. Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym realizowany przez konsorcjum składające się z: Ministerstwa Rozwoju (lider), Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy i w jakim stopniu prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Polsce nad rozwojem technologii kolei próżniowej (Hyperloop) są uzasadnione, w jaki sposób powinny być ewentualnie efektywnie wspierane oraz czy należy rozważać możliwość wdrożenia tej technologii w kraju.

Punktem wyjścia będzie analiza preferencji Polaków w zakresie podróżowania, oceny przez nich obecnie dostępnych środków transportu oraz ich wyobrażeń nt. nowych rozwiązań i systemów transportowych, już dostępnych na rynku oraz mogących pojawić się na nim w najbliższej przyszłości.
Przeprowadzenie podstawowych badań społecznych w ramach Projektu jest podyktowane koniecznością określenia “stanu wyjściowego”, tj. wyobrażeń społecznych nt. obecnie funkcjonujących i możliwych do wprowadzenia w przyszłości środków transportu oraz szeroko rozumianych preferencji związanych z podróżowaniem.

Opis zadań:


Wsparcie przy zaprojektowaniu badań społecznych nt. preferencji dotyczących podróżowania, konsultacja techniczna dotycząca technologii kolei próżniowej (Hyperloop) w kontekście sporządzania narzędzi badawczych - kwestionariusz ankiety oraz scenariusz wywiadów grupowych. Udział w sporządzeniu raportu końcowego opartego o dane ilościowe i jakościowe.

Wymagania wobec kandydata:


•    Posiadanie minimum tytułu magistra inżyniera w naukach technicznych – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie),
•    Doświadczenie zawodowe lub naukowe związane z technologią kolei próżniowej (Hyperloop) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Udział w projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV.


Osoby spełniające powyższe wymagania będą oceniane w kontekście posiadanej wiedzy (w tym wiedzy technicznej) związanej z technologią kolei próżniowej (Hyperloop) oraz doświadczenia dotyczącego technologii (w tym działalność zawodowa, naukowa, realizacja projektów badawczych i/lub badawczo-rozwojowych, doświadczenia publikacyjne), zgodnie z zasadami oceny kandydata (zasady oceny kandydata zawarte są w załączniku nr 2).
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.


Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):


- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych doświadczeń naukowych i zawodowych związanych z rozwojem technologii kolei próżniowej (Hyperloop) a także doświadczeń naukowych prowadzeniem badań (np.: lista publikacji, udział w projektach badawczych z opisem obowiązków). UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:
Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja do zadania realizowanego pod kierownictwem dr Agaty Stasik” w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr Agaty Stasik astasik@kozminski.edu.pl 

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres około 3 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna.

Termin rozpoczęcia Zadania: 1 maja 2019 r.Proces rekrutacji:

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:


1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami


Dodatkowe informacje:


Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) zastrzega sobie prawo do wycofania się z obowiązku zatrudnienia wybranego w konkursie Wykonawcy w przypadku:


1.    odstąpienia od realizacji projektu „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” przez ALK, lub
2.    braku uzyskania dofinansowania na realizację projektu „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”


W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną - pobierz

Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata - pobierz
ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym 

Nr ref.: 01/BSP-NA/19
 

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, działająca w strukturze Akademii Leona Koźmińskiego, wiodącej szkole biznesu i jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w centralnej Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko Asystenta/Adiunkta/Profesora, z preferencją dla osób na wcześniejszych etapach kariery.


Obszary badawcze bezpośrednio związane z pracami MINDS to w szczególności:
•    Analiza sieci (SNA),
•    Badania społeczne na dużych zbiorach danych pierwotnych,
•    Ilościowe badania społeczności internetowych,
•    Jakościowe badania społeczności internetowych i cyfrowa humanistyka,
•    Studia nad nauką i technologią (STS) w powiązaniu z badaniami internetu.

Profil kandydata/ki:

Osoba kandydująca powinna cechować się silną orientacją naukową i doświadczeniem odpowiadającym stanowisku, o które się ubiega. Od osób ubiegających się o stanowisko Asystenta/Adiunkta oczekujemy wykształcenia z zakresu zarządzania, socjologii, ekonometrii, data science lub antropologii. Od osób ubiegających się o stanowisko Adiunkta oczekujemy udokumentowanego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasopismach z listy JCR oraz w wiodących wydawnictwach akademickich, a także udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych.
Biegła znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być ona przydatna w dłuższej perspektywie. Od osób niemówiących po polsku oczekujemy, że będą gotowe i chętne nauczyć się tego języka.

 

Znaczenie mają dla nas również następujące czynniki:
•    znajomość rozwiązań open source,
•    interdyscyplinarne wykształcenie w różnych dziedzinach lub udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w projektach jakościowych i ilościowych,
•    silna orientacja naukowa,
•    umiejętność tworzenia skryptów, botów, scrapperów danych,
•    umiejętność przeprowadzania analiz SNA,
•    znajomość problematyki międzykulturowej,
•    doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
•    udział w stażach zagranicznych.

Nie ograniczamy zakresu wiedzy i doświadczenia osób kandydujących do konkretnego obszaru, ponieważ uważamy, że dobre badania mogą być motywowane różnymi powodami i prowadzone pod różnym kątem.
Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami specjalizującymi się zarówno w podejściach jakościowych, jak i ilościowych, choć nie ukrywamy, że pewną przewagę będą mieć te z doświadczeniem w obydwu dyscyplinach.


O nas:
Grupa MINDS jest bardzo nieformalnym, młodym zespołem badaczy i badaczek. Wszelkie istotne decyzje podejmujemy wspólnie, dlatego też w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w ich ocenie biorą udział wszyscy z  naszego zespołu, niezależnie od stanowiska, o jakie dana osoba się ubiega.
Kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie i wysokie standardy akademickie. W ciągu ostatnich pięciu lat osoby pracujące w grupie MINDS miały okazję odbyć roczne staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley oraz na New York University. Nasze publikacje ukazują się regularnie w czasopismach z listy A. Ponadto wydajemy książki u wiodących wydawców międzynarodowych, np.: Stanford University Press, MIT Press, Oxford University Press, Routledge, Palgrave, Edward Elgar.

Niektórzy z nas angażują się w różne ruchy społeczne (np. zasiadają w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia lub działają na rzecz ruchów miejskich), inni zajmują się kulturą start-upów (mentoring, pozyskiwanie funduszy zalążkowych, rozwijanie własnych firm, itp.). Mówiąc ogólnie, bardzo cenimy sobie różnorodność doświadczenia.


Jesteśmy zdania, że badania powinny być najwyższej jakości i być prowadzone na światowym poziomie, ale ich realizacja powinna być również przyjemnością. Oferujemy swobodę działania, dużą niezależność zawodową i przyjazną kulturę pracy. MINDS jest członkiem sieci Network of Centers.


Co dalej:
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka (darekj@kozminski.edu.pl), który udzieli informacji o potencjalnej współpracy badawczej.
Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się na październik 2019 r. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 czerwca 2019 r.
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie: CV, listu motywacyjnego (uzasadniającego, w jaki sposób dany kandydat spełnia podane kryteria), a także listy swoich publikacji i innych osiągnięć akademickich wraz z kopią maksymalnie trzech najważniejszych publikacji, wraz z odpisem dyplomu, certyfikatem lub zaświadczeniem o znajomości j. angielskiego oraz z załączonym formularzem aplikacyjnym - pobierz  na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl;

Dokumenty te winny również być przesłane w formie papierowej na adres:
 
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.ASYSTENT do Katedry Rachunkowości 

Nr ref.: 06/BSP-NA/19

 

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają tytuł zawodowy magistra do końca lipca 2019 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskanie w przyszłości stopnia naukowego doktora,
•    umiejętności dydaktyczne oraz zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    przygotowanie propozycji materiałów dydaktycznych, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane w procesie nauczania,
•    aktywna praca w zespole pracowników Katedry, w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry, związanych z poszerzaniem, modyfikowaniem i tworzeniem materiałów dydaktycznych, w tym podręczników akademickich,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym; zdefiniowanie obszaru badań do doktoratu w pierwszym roku pracy; złożenie wniosku o grant promotorski do NCN oraz otwarcie przewodu doktorskiego, nie później niż w drugim roku pracy,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji, odpisu dyplomu, opisu koncepcji własnych planów badawczych, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz do dnia 30 kwietnia 2019 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.