Pracownicy 

PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Kolegium Prawa 

Nr. ref.: 02/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa pracy,
•    wykaz publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-1/C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego:  pobierz do dnia   19.06.2019 r, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT i ADIUNKT do Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych kierowanego przez prof. Anetę Hryckiewicz-Gontarczyk 

Nr. ref.: 09/BSP-NA/19

 

Wymagania:
•    tytuł zawodowy magistra z zakresu zastosowania metod ilościowych w bankowości
i ekonomii (studenci ostatniego roku studiów magisterskich mogą także aplikować, jeżeli uzyskają tytuł magistra przed podjęciem zatrudnienia), na stanowisko adiunkta wymagany jest stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych albo finansów,
•    znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych i/lub machine learning,
•    znajomość programów statystycznych (Stata, Statistica, Mathematica, eViews), mile widziana znajomość R oraz Pythona,
•    mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych z wykorzystania ekonometrii finansowej,
•    opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym na stanowisko adiunkta przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z IF – warunek konieczny,
•    udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    orientacja na pracę naukową i publikacje, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji zadań.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego pobierz   do dnia 30 czerwca 2019 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref. 09/BSP-NA/19:. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT /ADIUNKT do Katedry Marketingu 

Nr ref.: 08/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    tytuł zawodowy magistra – na stanowisko asystenta na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia,
•    stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta w dyscyplinie Zarządzanie lub Ekonomia,
•    zainteresowania naukowe w obszarze marketingu,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    wykaz publikacji w czasopismach międzynarodowych, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych będzie dodatkowym atutem (dotyczy stanowiska adiunkta),
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    znajomość problematyki marketingu internetowego,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
•    umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 15 czerwca 2019 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: 08/BSP-NA/19. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej 

Nr. ref.: 10/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa międzynarodowego, a w szczególności prawa handlowego oraz prawa Unii Europejskiej,
•    wykaz publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-1/C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:

•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz  do dnia   19 czerwca 2019 r , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.