Pracownicy 

Aktualności  

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

Stypendysta-Doktorant w projekcie: „Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją”

Stypendysta-Doktorant w projekcie: „Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją” 

  
Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Pomiar i wizualizacja dokonań w inteligentnych miastach. Analiza porównawcza między Polską i Szwecją” realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem prof. dr. Giuseppe Grossi, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, koncentruje się na niedostrzeżonym wyzwaniu: jak mierzyć i wizualizować wyniki pomiaru efektywności działania miast w Polsce i Szwecji. Integracja wielu interesariuszy w procesy zarządzania wysuwa na pierwszy plan długotrwały problem zarządzania w sektorze publicznym, tj. kwestie radzenia sobie z niejednokrotnie sprzecznymi, mnogimi i niejednoznacznymi miernikami efektywności działania oraz wymaganiami związanymi ze specyfiką sektora publicznego.


Ten trzyletni projekt będzie składał się z trzech faz:

1) stworzenie ram teoretycznych przydatnych w badaniu, w jaki sposób inteligentne miasta mierzą i prezentują wyniki w zakresie efektywności działania

2) przeprowadzenie dogłębnych badań jakościowych czterech istotnych studium przypadków inteligentnych miast w Polsce i Szwecji;

3) dokonanie oceny podobieństw i różnic w czterech krajowych studiach przypadków; oraz transferowanie wiedzy na temat istotnych i innowacyjnych praktyk dla praktyków. Dzięki temu nasze badania mogą być istotne i przydatne dla naukowców, a także dla decydentów i innych użytkowników, jak również mogą wnieść wkład do debaty publicznej w Polsce i Szwecji.Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osoby otwartej na nowe wyzwania i gotowej do ciągłego uczenia się. Niezbędne są dobre umiejętności interpersonalne, zaangażowanie i rzetelność w realizacji zadań przewidzianych w projekcie.


Wymagania wobec kandydata:


1.    Ukończone studia magisterskie w zakresie zarządzania, rachunkowości lub socjologii i gotowość rozpoczęcia studiów doktoranckich w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o  zarządzaniu,* przed rozpoczęciem pracy w projekcie lub
2.    Status doktoranta w Polsce w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu.
3.    Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1).
4.    Wysoka średnia ocen uzyskanych podczas studiów magisterskich.
5.    Zainteresowania badawcze w obszarze realizowanego grantu badawczego.
6.    Doświadczenie w kodowaniu danych i ogólna znajomość metod badawczych.
7.    Doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania do analizy danych.
8.    Umiejętność pracy w zespole.
9.    Dobre umiejętności zarządzania czasem. Umiejętność dostosowania się do czasowych wymogów realizacji projektu i gotowość na nieregularny tryb pracy naukowej.
10.    Otwartość na nowe wyzwania, kreatywność i umiejętność niestandardowego podejścia do rozwiązywania problemów
11.    Dobre umiejętności komunikacji, także online.
12.    Znajomość języka szwedzkiego będzie stanowiła dodatkowy atut, choć nie jest obowiązkowa.
13.    Znajomość podstawowych metod statystycznych będzie stanowiła dodatkowy atut.
14.    Publikacje z zakresu tematyki projektu będą stanowiły dodatkowy atut.


(*) Kandydaci wyłonieni w tym konkursie, którzy w momencie jego rozstrzygnięcia nie będą mieli zapewnionego statusu doktoranta - pod warunkiem uzyskania akceptacji odpowiedniej Komisji - będą mieli możliwość rozpocząć studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod opieką promotorską prof. dr hab. Doroty Dobiji.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    Zbieranie raportów na temat inteligentnych miast, zbieranie dokumentów i opracowań badawczych na temat inteligentnych miast. Przygotowanie bazy danych.
•    Prowadzenie analizy merytorycznej raportów. Kodowanie danych.
•    Zbieranie informacji z różnych kanałów komunikacji na temat wizualizacji wydajności inteligentnych miast oraz analiza ich zawartości. Kodowanie danych.
•    Pomoc Kierownikowi projektu oraz zespołowi badawczemu w przeprowadzaniu wywiadów, kodowaniu i analizie wyników badań empirycznych oraz przygotowywaniu artykułów naukowych.
•    Organizacja międzynarodowych warsztatów „Pomiar i wizualizacja wydajności w inteligentnych miastach”.
•    Udział w spotkaniach zespołu badawczego.
•    Organizacyjne wsparcie realizacji projektu.


Oferujemy:

·    Pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym.
·    Możliwość rozwoju naukowego w obszarze rachunkowości zarządczej i zarządzania.
·    Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu badań w ramach projektu naukowego.
·    Wsparcie naukowe w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.
·    Możliwość sfinansowania udziału w konferencji naukowej.


Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 3 500 zł (kwota ta nie jest ani oskładkowana ani opodatkowana) miesięcznie przez okres do 36 miesięcy.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:


Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 września 2020 r. na adres e-mailowy: nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: OPUS - doktorant – inteligentne miasta.


Wymagane dokumenty:


1.    CV z informacją o średniej ocen  ze studiów, znajomości języków obcych (zdobytych certyfikatach, innych zaświadczeniach), uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe tj. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz stypendia i nagrody związane z pracą naukową, w języku polskim lub angielskim.
2.    Mile widziany list rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców.
3.    List motywacyjny w języku polskim lub angielskim.
4.    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania ze strony internetowej - Pobierz


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. W przypadku wyłonienia w konkursie osoby starającej się o status doktoranta, możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie.

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do głównego wykonawcy projektu: prof. dr hab. Doroty Dobiji, email: dobija@kozminski.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 30.09.2020 r.

ADIUNKT do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: 

 

ADIUNKTA

 

do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa

 

Nr ref.: 05/BSP-NA/20

 

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,

uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

stopień naukowy doktora nauk prawnych,

praca doktorska oraz publikacje z zakresu teorii i filozofii prawa,

mile widziana ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy lub tytuł zawodowy co najmniej licencjata z dziedziny filozofii albo socjologii,

zainteresowania naukowe w zakresie teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza zasad tworzenia prawa, negocjacji i mediacji, logiki, komparatystyki prawniczej,

silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej  Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,

doświadczenie w projektach badawczych,

mile widziane doświadczenie organizacyjne - funkcje sprawowane w uczelniach wyższych,

mile widziane doświadczenie dydaktyczne,

znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie 

z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim, 

biegła znajomość języka polskiego,

mile widziana znajomość drugiego języka obcego,

komunikatywność, samodzielność myślenia, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do Pani Prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Boncy na adres mailowy: jablonska@kozminski.edu.pl

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony wraz z klauzulą informacyjną: pobierz), do dnia 7.09.2020 roku na adres: 

Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         
ul. Jagiellońska 59 
03-301 Warszawa

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

 

W tytule należy podać nr. ref.: 05/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. 

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ASYSTENTA/ADIUNKTA

do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki,

Centrum Gier Symulacyjnych i Gamifikacji

Nr ref.: 07/BSP-NA/20

 


Zadania realizowane na stanowisku: 

 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

 

Na stanowisko Asystenta:

wykształcenie wyższe,

mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kursów lub szkoleń itp.

 

Na stanowisko Adiunkta:

posiadanie stopnia naukowego doktora,

udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej lub badawczej,

sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,

mile widziany udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,

doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,


oraz 


gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,

motywacja do prowadzenia pracy naukowej,

znajomość gier decyzyjnych i ekonomicznych lub gamifikacji, 

mile widziana znajomość statystyki i analizy matematycznej, R i podstaw ML   

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,

dyspozycyjność, samodzielność myślenia, odporność na stres.


Oferujemy:


umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 

Pana Doktora Marcina Wardaszko  na adres mailowy: wardaszko@kozminski.edu.pl


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: 

CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (pobierz), do dnia 31.08.2020 roku na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Biura Spraw Pracowniczych                                                                                                     

Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         

ul. Jagiellońska 59                                                                                                                                

03-301 Warszawa


W tytule należy podać nr. ref.: Nr ref.: 07/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

PROFESORA

 

do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

Nr ref.: 06/BSP-NA/20

 

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

 

Wymagania wobec kandydata:

posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,

gotowość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim z badań operacyjnych oraz metod ilościowych: ekonometria, matematyka, statystyka,

udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,

udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,

doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,

doświadczenie dydaktyczne,

ukierunkowanie na rozwój jakości kształcenia,

umiejętność kształcenia kadry naukowej,

kompetencje zarządcze i analityczne,

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,

biegła znajomość języka polskiego,

dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

umowa o pracę,

zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,

rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.10.2020 r. 

 

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do 

Pani dr Iwona Nowakowska na adres mailowy: inowakowska@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego ze wskazaniem na poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania), do dnia 31.08.2020 roku na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biura Spraw Pracowniczych                                                                                                   
Akademia Leona Koźmińskiego                                                                                                         
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
W tytule należy podać nr. ref.: 06/BSP-NA/20.

Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.