Pracownicy 

ASYSTENT /ADIUNKT do Katedry Marketingu 

Nr ref.: 11/BSP-NA/19

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł zawodowy magistra – na stanowisko asystenta na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia,
•    stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta w dyscyplinie Zarządzanie lub Ekonomia,
•    zainteresowania naukowe w obszarze marketingu,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    wykaz publikacji w czasopismach międzynarodowych, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych będzie dodatkowym atutem (dotyczy stanowiska adiunkta),
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    znajomość problematyki marketingu internetowego,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
•    umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz do dnia 30 września 2019 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl
W tytule należy podać nr ref.: 11/BSP-NA/19. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

DOKTORANT - STYPENDYSTA z zaawansowaną znajomością j. francuskiego. 


DO PROJEKTU: Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karnaInformacje o projekcie:

Projekt pt. „Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna” realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem prof. ALK dr. hab. Anny Błachnio-Parzych, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, ma na celu zbadanie w jakim zakresie i stopniu wybrane zasady stanowiące gwarancje odpowiedzialności penalnej powinny znaleźć zastosowanie do odpowiedzialności określanej mianem odpowiedzialności administracyjno-karnej i odnosił się będzie do ogólnego postępowania administracyjnego, jak również do prawa bankowego, prawa antymonopolowego i prawa rynku kapitałowego. W projekcie przeprowadzone zostaną w tym zakresie także badania prawno-porównawcze odnoszące się do prawa angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Opis popularnonaukowy projektu:

ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-06-15/streszczenia/417193-pl.pdf

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania i gotowych do ciągłego uczenia się. Niezbędne są dobre umiejętności interpersonalne, zaangażowanie i rzetelność w realizacji zadań przewidzianych w projekcie.


Wymagania wobec kandydata:

1.    Ukończenie studiów magisterskich w dyscyplinie prawo (w Polsce lub za granicą) i gotowość rozpoczęcia studiów doktoranckich lub uzyskania statusu słuchacza seminarium doktorskiego, w dyscyplinie prawo,* przed rozpoczęciem pracy w projekcie lub status doktoranta w Polsce w dyscyplinie prawo,
2.    Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
3.    Zaawansowana znajomość języka francuskiego,
4.    Zainteresowanie prawem publicznym i gotowość do prowadzenia badań interdyscyplinarnych w tym zakresie,
5.    Wysoka średnia ocen uzyskanych podczas studiów prawniczych,
6.    Przedmiot przyszłej pracy doktorskiej korespondujący z tematem projektu,
7.    Publikacje z zakresu szeroko pojętego prawa penalnego, prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, praw człowieka oraz stanowiące rezultat badań prawno-porównawczych będą stanowiły atut,
8.    Ukończenie szkoły prawa francuskiego albo pobyt we Francji w ramach wymiany studenckiej będą stanowiły atut,
9.    Dyspozycyjność w Warszawie będzie stanowiła atut, ale nie jest konieczna.


(*) Kandydaci wyłonieni w tym konkursie, którzy w momencie jego rozstrzygnięcia nie będą mieli zapewnionego statusu doktoranta lub statusu słuchacza seminarium doktorskiego - pod warunkiem uzyskania akceptacji odpowiedniej Komisji - będą mieli możliwość rozpocząć studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych albo uzyskać status słuchacza prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod opieką promotorską prof. ALK, dr hab. Anny Błachnio-Parzych.Zadania wykonywane na stanowisku:

·    przeprowadzenie badań dotyczących określonych aspektów prawa francuskiego (w tym wyjazd na kwerendę bibliograficzną do wybranego ośrodka naukowego we Francji, opracowanie materiałów dla pozostałych członków zespołu badawczego),
·    przeprowadzenie badań dotyczących wybranych aspektów prawa bankowego lub prawa antymonopolowego,
·    udział w spotkaniach zespołu badawczego,
·    przygotowanie publikacji (co najmniej jednej w polskim lub języku angielskim),
·    przygotowanie wystąpienia i jego prezentacja (co najmniej jednego) na konferencji krajowej lub międzynarodowej,
·    organizacyjne wsparcie realizacji projektu.


Oferujemy:


·    pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym;
·    możliwość rozwoju naukowego w obszarze prawa penalnego rozumianego jako część prawa publicznego, a także w zakresie badań prawno-porównawczych;
·    zdobycie doświadczenia w prowadzeniu badań w ramach projektu naukowego;
·    wsparcie naukowe przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
·    sfinansowanie wyjazdu na kwerendę bibliograficzną do Francji.


Warunki zatrudnienia:


Stypendium naukowe w wysokości 1 500 zł (kwota netto) miesięcznie przez okres do 36 miesięcy.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Zgodnie z wytycznymi NCN, w projekcie powinna zostać zatrudniona co najmniej jedna osoba posiadająca status doktoranta, a nie jedynie słuchacza seminarium doktorskiego. Dlatego dla rozstrzygnięcia tego konkursu znaczenie będą miały wyniki drugiego konkursu przeprowadzonego na potrzeby realizacji niniejszego projektu. 

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:


Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 30 września 2019 r. na adres e-mailowy: nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: SONATA BIS - doktorant - odpowiedzialność penalna.


Wymagane dokumenty:


1.    CV z informacją o średniej ze studiów, znajomości języków obcych (zdobytych certyfikatach, innych zaświadczeniach), uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe tj. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz stypendia i nagrody związane z pracą naukową, w języku polskim lub angielskim,
2.    Mile widziany list rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców,
3.    List motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
4.    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania ze strony internetowej: pobierz


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. W przypadku wyłonienia w konkursie osoby starającej się o status doktoranta lub słuchacza seminarium doktorskiego, możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie lub seminarium doktorskie.

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do kierownika projektu: prof. ALK, dr hab. Anna Błachnio-Parzych, email: ablachnioparzych@kozminski.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 31.10.2019 r.


DOKTORANT - STYPENDYSTA - z zaawansowaną znajomością j. niemieckiego 

DO PROJEKTU: Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karnaInformacje o projekcie:

Projekt pt. „Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna” realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem prof. ALK dr. hab. Anny Błachnio-Parzych, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, ma na celu zbadanie w jakim zakresie i stopniu wybrane zasady stanowiące gwarancje odpowiedzialności penalnej powinny znaleźć zastosowanie do odpowiedzialności określanej mianem odpowiedzialności administracyjno-karnej i odnosił się będzie do ogólnego postępowania administracyjnego, jak również do prawa bankowego, prawa antymonopolowego i prawa rynku kapitałowego. W projekcie przeprowadzone zostaną w tym zakresie także badania prawnoporównawcze odnoszące się do prawa angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Opis popularnonaukowy projektu:
ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-06-15/streszczenia/417193-pl.pdf

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania i gotowych do ciągłego uczenia się. Niezbędne są dobre umiejętności interpersonalne, zaangażowanie i rzetelność w realizacji zadań przewidzianych w projekcie.


Wymagania wobec kandydata:

1.    Ukończenie studiów magisterskich w dyscyplinie prawo (w Polsce lub za granicą) i gotowość rozpoczęcia studiów doktoranckich lub uzyskania statusu słuchacza seminarium doktorskiego, w dyscyplinie prawo,* przed rozpoczęciem pracy w projekcie lub status doktoranta w Polsce w dyscyplinie prawo,
2.    Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
3.    Zaawansowana znajomość języka niemieckiego,
4.    Zainteresowanie prawem publicznym i gotowość do prowadzenia badań interdyscyplinarnych w tym zakresie,
5.    Wysoka średnia ocen uzyskanych podczas studiów prawniczych,
6.    Przedmiot przyszłej pracy doktorskiej korespondujący z tematem projektu,
7.    Publikacje z zakresu szeroko pojętego prawa penalnego, prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego, praw człowieka oraz stanowiące rezultat badań prawno-porównawczych będą stanowiły atut,
8.    Ukończenie szkoły prawa niemieckiego albo pobyt w Niemczech ramach wymiany studenckiej będą stanowiły atut,
9.    Dyspozycyjność w Warszawie będzie stanowiła atut, ale nie jest konieczna.


(*) Kandydaci wyłonieni w tym konkursie, którzy w momencie jego rozstrzygnięcia nie będą mieli zapewnionego statusu doktoranta lub statusu słuchacza seminarium doktorskiego - pod warunkiem uzyskania akceptacji odpowiedniej Komisji - będą mieli możliwość rozpocząć studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych albo uzyskać status słuchacza prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod opieką promotorską prof. ALK, dr hab. Anny Błachnio-Parzych.


Zadania wykonywane na stanowisku:

·    przeprowadzenie badań dotyczących wybranych aspektów prawa niemieckiego (w tym wyjazd na kwerendę bibliograficzną do wybranego ośrodka naukowego w Niemczech, opracowanie materiałów dla pozostałych członków zespołu badawczego),
·    przeprowadzenie badań dotyczących wybranych aspektów prawa bankowego lub prawa antymonopolowego,
·    udział w spotkaniach zespołu badawczego,
·    przygotowanie publikacji (co najmniej jednej w polskim lub języku angielskim),
·    przygotowanie wystąpienia i jego prezentacja (co najmniej jednego) na konferencji krajowej lub międzynarodowej,
·    organizacyjne wsparcie projektu.


Oferujemy:


·    pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym;
·    możliwość rozwoju naukowego w obszarze prawa penalnego rozumianego jako część prawa publicznego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego, prawa europejskiego, a także w zakresie badań prawno-porównawczych;
·    zdobycie doświadczenia w prowadzeniu badań w ramach projektu naukowego;
·    wsparcie naukowe przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
·    wyjazd na kwerendę bibliograficzną do Niemiec.


Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1 500 zł (kwota netto) miesięcznie przez okres do 36 miesięcy.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Zgodnie z wytycznymi NCN, w projekcie powinna zostać zatrudniona co najmniej jedna osoba posiadająca status doktoranta, a nie jedynie słuchacza seminarium doktorskiego. Dlatego dla rozstrzygnięcia tego konkursu znaczenie będą miały wyniki drugiego konkursu przeprowadzonego na potrzeby realizacji niniejszego projektu. 

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:


Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 30 września 2019 r. na adres e-mailowy  nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: SONATA BIS - doktorant - odpowiedzialność penalna.


Wymagane dokumenty:


1.    CV z informacją o średniej ze studiów, znajomości języków obcych (zdobytych certyfikatach, innych zaświadczeniach), uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe tj. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz stypendia i nagrody związane z pracą naukową, w języku polskim lub angielskim,
2.    Mile widziany list rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców,
3.    List motywacyjny w języku polskim lub angielskim,
4.    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania ze strony internetowej: Pobierz

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. W przypadku wyłonienia w konkursie osoby starającej się o status doktoranta lub słuchacza seminarium doktorskiego, możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie lub seminarium doktorskie.

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do kierownika projektu: prof. ALK, dr hab. Anna Błachnio-Parzych, email: ablachnioparzych@kozminski.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 31.10.2019 r.