Pracownicy 

ADIUNKT do Katedry Nauk Społecznych  

Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze socjologii lub innych nauk społecznych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym,
•    udokumentowany wykaz publikacji w renomowanych czasopismach naukowych,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi i organizacyjnymi,
•    doświadczenie dydaktyczne – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk społecznych,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    bardzo dobra znajomość j. polskiego.

Od kandydatów oczekujemy:
•    publikacji w czołowych czasopismach naukowych (preferowane czasopisma JCR),
•    prowadzenia prac badawczych,
•    udziału w nauczaniu na studiach dyplomowych i podyplomowych, MBA i doktoranckich,

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, wykazu publikacji naukowych, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Pracownicy/regulaminy/Formularz_aplikacyjny.docx


do dnia 17.10.2018 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa 

nr ref.: BSP/25/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł zawodowy magistra nauk prawych,
•    tytuł zawodowy co najmniej licencjata z filozofii,
•    ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy,
•    dla adiunkta: stopień naukowy doktora nauk prawnych (praca doktorska z zakresu teorii i filozofii prawa),
•    zainteresowania naukowe w zakresie  teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza:  metodologii nauk prawnych,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    dorobek naukowy z zakresu teorii i filozofii prawa,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej  Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony: pobierz
 do dnia 31 października 2018 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Asystent - stażysta do Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem  studiów I lub II stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2018/2019.

Od kandydatów oczekujemy:


•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Oferujemy:

•    możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej Uczelni,
•    udział w ciekawych projektach,
•    elastyczne godziny pracy.


Do zadań asystenta - stażysty będzie należała współpraca z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Współpraca obejmuje okres od 1 listopada 2018 do 31 lipca 2019. 

 

W czasie stażu będzie wypłacane atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  do dnia 15 października  2018 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze ZZL“

Prosimy o zapoznanie się i wysłanie podpisanej klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych: pobierz