Pracownicy 

DOKTORANT / STUDENT STYPENDYSTA w projekcie: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” 

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem dr. Łukasza Tanajewskiego ma na celu zbadanie znaczenia zasobów poznawczych dla samokontroli impulsów, skupiając się na wyborach żywieniowych i obejmować będzie badania kwestionariuszowe na dużej próbie, dwa eksperymenty behawioralne i dwa badania neuroekonomiczne z wykorzystaniem fMRI (w paradygmacie Hare et al., Science 2009).

Opis projektu: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/Kadra_i_Badania/Projekty_badawcze/SONATA_krotki_opis_projektu.pdf

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osób komunikatywnych, otwartych na nowe wyzwania i gotowych do ciągłego uczenia się, umiejących i lubiących współpracować z badaczami z innych dyscyplin.

Podstawowe wymagania:

1.    Absolwent(-ka), student(-ka) co najmniej 3 roku, albo uczestnictwo w studiach doktoranckich lub seminarium doktorskim w Polsce podczas pracy w projekcie, w następujących lub pokrewnych dziedzinach: neurokognitywistyka, kognitywistyka, psychologia, neuroekonomia, ekonomia behawioralna, neurobiologia, biofizyka, neuroinformatyka, matematyka, fizyka, etc.
2.    W przypadku doktoranta: status uczestnika studiów doktoranckich lub seminarium doktorskiego w Polsce lub jego uzyskanie przed podjęciem pracy w projekcie* i posiadanie tego statusu przez okres pobierania stypendium. W przypadku studenta: uczestnictwo w studiach II stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na terenie Polski przez okres pobierania stypendium.
3.    Zaangażowanie w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w projekcie łączona z przygotowaniem rozprawy doktorskiej) lub co najmniej 20h, mniejszy wymiar czasu pracy możliwy przy połączeniu ze studiami lub badaniami naukowymi (studia doktoranckie) - powiązanymi tematycznie z projektem.
4.    Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i w piśmie.
5.    Udokumentowane praktyczne umiejętności w przynajmniej 3 z poniższych:
a. projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów lub innych badań empirycznych;
b. prezentacja i analiza zebranych danych, stosowanie zaawansowanych metod statystycznych;
c. posługiwanie się co najmniej jednym językiem programowania (np. Python, Matlab, C++, itd.);
d. stosowanie metod neuroobrazowania lub innych badań psychofizjologicznych (w tym analiza danych).


Umiejętności powinny być poparte np. bardzo dobrą pracą magisterską lub licencjacką, wystąpieniami konferencyjnymi lub publikacjami naukowymi, albo projektami zaliczeniowymi.

*Kandydaci wyłonieni w tym konkursie będą mieli możliwość rozpocząć studia III stopnia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od maja lub czerwca 2019 r. (pod warunkiem akceptacji Komisji Rekrutacyjnej) lub uczestniczyć w seminarium doktorskim na Wydziale Psychologii UW.


Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w zakresie:

•    współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i w ramach projektów międzynarodowych;
•    projektowania i przeprowadzania badań neuroobrazowych z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI);
•    analizy danych fMRI;
•    badań z wykorzystaniem innych metod neuroobrazowych (np. sMRI, EEG, MEG) lub psychofizjologicznych;
•    pracy z dużymi zbiorami danych różnego typu (np. dane ankietowe na dużych próbach, dane medyczne);
•    zaawansowanych analiz psychometrycznych;
•    wykorzystania zaawansowanych umiejętności matematyczno-programistycznych;
•    badań neuroekonomicznych lub interdyscyplinarnych powiązanych z neuroekonomią;
•    badań eksperymentalnych o samokontroli impulsów, kontroli poznawczej, wysiłku poznawczym itp.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    organizacyjne wsparcie projektu;
•    przeprowadzenie badań kwestionariuszowych i behawioralnych oraz analiza danych;
•    realizacja badań fMRI i analiza danych;
•    rekrutacja osób badanych;
•    realizacja badań fMRI i analiza danych;
•    przygotowanie publikacji i prezentacje wystąpień na konferencjach.Oferujemy:

•    pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym odnoszącym sukcesy naukowe;
•    wsparcie w pracy naukowej przez wybitnych ekspertów;
•    możliwości rozwoju naukowego w nowym i obiecującym obszarze neuroekonomii, jak również zdobycia doświadczenia w badaniach fMRI w wiodącym ośrodku naukowym w Polsce;
•    współpracę ze światowej klasy ekspertami w badaniach fMRI, psychometrycznych, samokontroli impulsów i neuroekonomii, zarówno z Polski, jak i z zagranicy (np. Zurich, Nottingham, Leuven);
•    uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach.


Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium naukowego uzależniona jest od zadań projektowych i wymiaru czasu pracy, maksymalnie do 4500 zł miesięcznie przez okres zaangażowania w zadania projektowe.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.


Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 12.05.2019 r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: SONATA – stypendysta  neuroekonomia.

Wymagane dokumenty:

1.    CV w jęz. angielskim uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe np. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz wyróżnienia, stypendia i nagrody związane z pracą naukową lub ze studiami.
2.    List rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub licencjackiej, albo od innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców.
3.    List motywacyjny w języku angielskim z określeniem stanowiska (doktorant lub student) i deklarowanego zaangażowania w projekcie.
4.    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania ze strony internetowej: pobierz


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. W przypadku wyłonienia w konkursie osoby starającej się o status doktoranta, możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie.


Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, albo oświadczenia z informacją o planowanym terminie obrony pracy dyplomowej, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego, przed terminem składania podań, są mile widziane, można je  kierować do kierownika projektu: dr Łukasz Tanajewski, email: ltanajewski@kozminski.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2019 r.
ASYSTENT i ADIUNKT do Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych kierowanego przez prof. Anetę Hryckiewicz 

Nr. ref.: 09/BSP-NA/19

 

Wymagania:
•    tytuł zawodowy magistra z zakresu zastosowania metod ilościowych w bankowości
i ekonomii (studenci ostatniego roku studiów magisterskich mogą także aplikować, jeżeli uzyskają tytuł magistra przed podjęciem zatrudnienia), na stanowisko adiunkta wymagany jest stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych albo finansów,
•    znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych i/lub machine learning,
•    znajomość programów statystycznych (Stata, Statistica, Mathematica, eViews), mile widziana znajomość R oraz Pythona,
•    mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych z wykorzystania ekonometrii finansowej,
•    opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym na stanowisko adiunkta przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie z IF – warunek konieczny,
•    udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    orientacja na pracę naukową i publikacje, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji zadań.


Zadania wykonywane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego pobierz   fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Pracownicy/regulaminy/Formularz_aplikacyjny_11.04.2019_PS.docxdo dnia 30 maja 2019 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref. 09/BSP-NA/19:. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT /ADIUNKT do Katedry Marketingu 

Nr ref.: 08/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    tytuł zawodowy magistra – na stanowisko asystenta na kierunku Zarządzanie lub Ekonomia,
•    stopień naukowy doktora na stanowisko adiunkta w dyscyplinie Zarządzanie lub Ekonomia,
•    zainteresowania naukowe w obszarze marketingu,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    wykaz publikacji w czasopismach międzynarodowych, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych będzie dodatkowym atutem (dotyczy stanowiska adiunkta),
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    znajomość problematyki marketingu internetowego,
•    doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwie lub na uczelni,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych,
•    umiejętność korzystania z podstawowych programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia, kreatywność, odporność na stres,
•    chęć podejmowania wyzwań naukowych.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 7 czerwca 2019 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr ref.: 08/BSP-NA/19. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.


ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR w Katedrze Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 

Nr ref.: 07/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie tytułu magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają stopień magistra do września 2019 roku, mogą także aplikować (dotyczy stanowiska asystenta);
•    posiadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora (dotyczy stanowiska adiunkta i profesora);
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji;
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej;
•    umiejętności dydaktyczne oraz zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w tym obszarze;
•    doświadczenie publikacyjne w międzynarodowych czasopismach recenzowanych (dotyczy stanowiska adiunkta i profesora);
•    doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze (dotyczy stanowiska adiunkta i profesora);
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
•    znajomość języka polskiego na poziomie biegłym lub gotowość do nauczenia się tego języka;
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym;
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim;
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z zamieszczonym ogłoszeniem proszę kontaktować się z dr Anną Pikos z Katedry Zarządzania: apikos@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego – pobierz, do dnia 1 czerwca 2019 roku, na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Kolegium Prawa 

Nr. ref.: 02/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa pracy,
•    wykaz publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego:  pobierz do dnia   30.04.2019 r , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym 

Nr ref.: 01/BSP-NA/19
 

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, działająca w strukturze Akademii Leona Koźmińskiego, wiodącej szkole biznesu i jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w centralnej Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko Asystenta/Adiunkta/Profesora, z preferencją dla osób na wcześniejszych etapach kariery.


Obszary badawcze bezpośrednio związane z pracami MINDS to w szczególności:
•    Analiza sieci (SNA),
•    Badania społeczne na dużych zbiorach danych pierwotnych,
•    Ilościowe badania społeczności internetowych,
•    Jakościowe badania społeczności internetowych i cyfrowa humanistyka,
•    Studia nad nauką i technologią (STS) w powiązaniu z badaniami internetu.

Profil kandydata/ki:

Osoba kandydująca powinna cechować się silną orientacją naukową i doświadczeniem odpowiadającym stanowisku, o które się ubiega. Od osób ubiegających się o stanowisko Asystenta/Adiunkta oczekujemy wykształcenia z zakresu zarządzania, socjologii, ekonometrii, data science lub antropologii. Od osób ubiegających się o stanowisko Adiunkta oczekujemy udokumentowanego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasopismach z listy JCR oraz w wiodących wydawnictwach akademickich, a także udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych.
Biegła znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być ona przydatna w dłuższej perspektywie. Od osób niemówiących po polsku oczekujemy, że będą gotowe i chętne nauczyć się tego języka.

 

Znaczenie mają dla nas również następujące czynniki:
•    znajomość rozwiązań open source,
•    interdyscyplinarne wykształcenie w różnych dziedzinach lub udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w projektach jakościowych i ilościowych,
•    silna orientacja naukowa,
•    umiejętność tworzenia skryptów, botów, scrapperów danych,
•    umiejętność przeprowadzania analiz SNA,
•    znajomość problematyki międzykulturowej,
•    doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
•    udział w stażach zagranicznych.

Nie ograniczamy zakresu wiedzy i doświadczenia osób kandydujących do konkretnego obszaru, ponieważ uważamy, że dobre badania mogą być motywowane różnymi powodami i prowadzone pod różnym kątem.
Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami specjalizującymi się zarówno w podejściach jakościowych, jak i ilościowych, choć nie ukrywamy, że pewną przewagę będą mieć te z doświadczeniem w obydwu dyscyplinach.


O nas:
Grupa MINDS jest bardzo nieformalnym, młodym zespołem badaczy i badaczek. Wszelkie istotne decyzje podejmujemy wspólnie, dlatego też w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w ich ocenie biorą udział wszyscy z  naszego zespołu, niezależnie od stanowiska, o jakie dana osoba się ubiega.
Kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie i wysokie standardy akademickie. W ciągu ostatnich pięciu lat osoby pracujące w grupie MINDS miały okazję odbyć roczne staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley oraz na New York University. Nasze publikacje ukazują się regularnie w czasopismach z listy A. Ponadto wydajemy książki u wiodących wydawców międzynarodowych, np.: Stanford University Press, MIT Press, Oxford University Press, Routledge, Palgrave, Edward Elgar.

Niektórzy z nas angażują się w różne ruchy społeczne (np. zasiadają w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia lub działają na rzecz ruchów miejskich), inni zajmują się kulturą start-upów (mentoring, pozyskiwanie funduszy zalążkowych, rozwijanie własnych firm, itp.). Mówiąc ogólnie, bardzo cenimy sobie różnorodność doświadczenia.


Jesteśmy zdania, że badania powinny być najwyższej jakości i być prowadzone na światowym poziomie, ale ich realizacja powinna być również przyjemnością. Oferujemy swobodę działania, dużą niezależność zawodową i przyjazną kulturę pracy. MINDS jest członkiem sieci Network of Centers.


Co dalej:
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka (darekj@kozminski.edu.pl), który udzieli informacji o potencjalnej współpracy badawczej.
Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się na październik 2019 r. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 czerwca 2019 r.
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie: CV, listu motywacyjnego (uzasadniającego, w jaki sposób dany kandydat spełnia podane kryteria), a także listy swoich publikacji i innych osiągnięć akademickich wraz z kopią maksymalnie trzech najważniejszych publikacji, wraz z odpisem dyplomu, certyfikatem lub zaświadczeniem o znajomości j. angielskiego oraz z załączonym formularzem aplikacyjnym - pobierz  na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl;

Dokumenty te winny również być przesłane w formie papierowej na adres:
 
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.