Pracownicy 

Aktualności  

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

WYKONAWCA/WYKONAWCY w fazie i zadaniu badawczo-rozwojowym (B+R) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)” 

 

 

 

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:


WYKONAWCA/WYKONAWCY

(planowane zatrudnienie 2 kandydatów)

 

w fazie i zadaniu badawczo-rozwojowym (B+R) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

 

Opis projektu 

 

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  

Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych. 

Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

 

Opis zadań 

 

Celem zadania B+R jest realizacja oryginalnych prac badawczych o charakterze teoretycznym podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o optymalnych sposobach organizacji systemów rozstrzygania sporów on-line oraz przygotowanie prototypu systemu elektronicznego rozstrzygania sporów tj. architektury przepływu informacji, wizualizacji ekranów i podstawowych interakcji w ramach front-endu aplikacji oraz prototypu bazy danych w ramach back-endu aplikacji. Efektem końcowym zadania B+R, po uwzględnieniu wyników prac nad koncepcją systemu i wniosków z analiz rynkowych powinno być stworzenie koncepcji organizacji systemu oraz dokumentacji i/lub działającego prototypu pozwalającego na budowę pełnej wersji systemu rozstrzygania sporów w Internecie.

 

Zadanie B+R będzie realizowane przez Wnioskodawcę w ramach dostępnych zasobów poprzez:

1. Przygotowanie ostatecznej koncepcji produktu tj. systemu elektronicznego rozstrzygania sporów w oparciu o wyniki badań w projekcie OPUS, badania podstawowe w ramach fazy B+R oraz informacje pozyskane z rynku w ramach równolegle realizowanego Zadania K, w tym także opracowany model biznesowy przedsięwzięcia.

2. Przygotowanie prototypu systemu poprzez prace o charakterze projektowania systemu. Prototyp systemu może być wdrożony w wersji minimalistycznej (tylko makiety) albo maksymalistycznej (działający prototyp).

3. Wersja minimalistyczna zakłada stworzenie makiet aplikacji tj. propozycji ekranów aplikacji uwzględniających rozkład poszczególnych kontrolek ułatwiając w ten sposób komunikację z przedsiębiorcami internetowymi dla potrzeb prezentacji projektu oraz późniejsze prace nad UI/UX pełnego systemu.

4. Wersja maksymalistyczna zakłada:

a) Przygotowanie modelu aplikacji, uwzględniając model przepływu danych między użytkownikami, w tym przyszłe publicznie dostępne API oraz wynikające z różnych zakresów uprawnień przyszłych użytkowników (administrator, arbiter, użytkownik, przedsiębiorca) zakładane funkcje systemu.

b) Wdrożenie prototypu front-endu w technologii HTML 5.0/CSS 3.0 i w wybranym frameworku JavaScript (np. czysty JavaScript, Angular, React, Vue.js). Prototyp nie zakłada zakodowania wszystkich funkcji dostępnych w aplikacjach o charakterze produkcyjnym, uwzględniających m.in. pełną obsługę błędów, walidację danych, bezpieczeństwo informacji czy jej skalowalność.

c) Wdrożenie backendu wspierającego front-end w postaci relacyjnej bazy danych typu MSSQL lub MySQL lub nierelacyjnej typu MongoDB.

 

Wymagania podstawowe : 

Posiadanie co najmniej tytułu magistra prawa i/lub co najmniej 1 rocznego doświadczenia w programowaniu (bez konieczności posiadania dyplomu) – w przypadku posiadania tytułu magistra kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu; w przypadku posiadania doświadczenia w programowaniu - kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

Doświadczenie w pracy we własnej działalności gospodarczej albo w pracy w sektorze prywatnym związane z sektorem IT lub na uczelni, uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie międzynarodowe na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,

Autorstwo minimum 1 publikacji naukowej w czasopismach polskojęzycznych lub anglojęzycznych z dziedziny prawa nowoczesnych technologii (minimum 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie za 20 pkt. z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych MNiSW) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją).

 

W pierwszym etapie oceny będzie weryfikowane spełnianie wymogów formalnych, tj. dostarczenie i kompletność wymaganych dokumentów. Osoby spełniające wymogi formalne, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą weryfikowane i oceniane: znajomość języka angielskiego, znajomość aspektów prawnych związanych z tematyka projektu, (zagadnienia związane ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie), doświadczenie w udziale/realizacji projektów związanych z informatyką i prawem oraz dorobek naukowy. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

- CV zawierające informacje potwierdzające spełniania wymagań podstawowych (np.: udział w projektach z opisem obowiązków, lista publikacji).

- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra, 

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną [pobierz]

- kopie publikacji (o ile dotyczy).

 

Treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni.

 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy badawczo-rozwojowej (B+R)  projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 31 maja 2020 roku.

 

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.pl

 

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia 2833 zł brutto brutto

 

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: lipiec 2020 r.

 

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy: 

1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. 

 

WYKONAWCA w fazie i zadaniu koncepcyjnym (K) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)” 

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

WYKONAWCA

w fazie i zadaniu koncepcyjnym (K) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

 

Opis projektu 

 

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  

Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych. 

Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

 

Opis zadań 

 

Zadanie K ma na celu przeniesienie wyników badań nad modelem zwalczania bezprawnych treści opracowanych w ramach projektu OPUS do projektu zakładającego stworzenie niezależnego, elektronicznego systemu rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter proponowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną, brak obecnie konkurencji zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w ramach tego projektu rozwinięta zostanie zarówno koncepcja e-arbitrażu uwzględniając potrzeby rynkowe, jak i opracowany model biznesowy, uwzględniający także ochronę własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu oraz strategia marketingowa umożliwiająca komunikację z najbardziej zainteresowanymi podmiotami.

Powyższe zadania opracowywane będą równolegle i nawzajem na siebie oddziaływać w celu stworzenia na tyle atrakcyjnego modelu pozasądowego rozstrzygania sporów by mógł się on samodzielnie utrzymać na rynku. Wyniki tego zadania wpłyną na rozszerzenie lub zawężenie zakresu produktu.

Celem zadania K jest także znalezienie partnera lub partnerów biznesowych np. jednego dużego portalu internetowego na co dzień moderującego treści użytkowników w celu lepszego poznania realiów funkcjonowania tego typu organizacji i dostosowania zarówno koncepcji produktu, jak i koncepcji komercjalizacji do realiów rynkowych.

Zadanie K będzie realizowane w głównej mierze poprzez wywiady pogłębione i komunikację z rynkiem tj. z przyszłymi odbiorcami usługi, jak portale internetowe, kancelarie prawne, wydawnictwa prawnicze oraz administracja rządowa jak również poprzez spotkania, konferencje i warsztaty. Spotkania z interesariuszami będą organizowane w ramach sieci kontaktów zbudowanych już przez Wnioskodawcę poprzez kancelarie prawne oraz firmy z branży IT w Polsce.

Realizacja zadania K będzie się odbywała poprzez:

1. Przygotowanie analizy rynku, jak i znalezienie partnera biznesowego związane będzie z działaniami networkingowymi zespołu Wnioskodawcy. Po uprzednich spotkaniach z reprezentantami branży internetowej w Polsce, w szczególności z przedstawicielami Allegro, Onet.pl czy Gazeta.pl możliwe będzie przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy rynku, jak i wyselekcjonowanie potencjalnie zainteresowanych partnerów, w tym partnera gospodarczego projektu. Istotne będzie również przeprowadzenie pogłębionych wywiadów w celu określenia m.in. gotowości do outsourcingu moderacji i rozstrzygania sporów przez największe platformy

internetowe w Polsce oraz dostępność środków unijnych oraz krajowych na rozwój innowacyjnych usług.

2. Przygotowanie strategii marketingowej będzie zadaniem zespołu projektowego, którego celem będzie m.in. zaproponowanie nazwy i sposobu budowy przyjaznego brandu, sposób komunikacji zalet systemu uwzględniając potrzeby branży internetowej w Polsce, koszty utrzymywania działów moderacji oraz koszty ryzyk prawnych dla tych organizacji. Strategia marketingowa określi także sposoby pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie systemu.

3. Opracowanie sposobu ochrony własności intelektualnej zostanie przeprowadzone poprzez zespół projektowy, który w części składa się z prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.

 

Oczekiwania względem rezultatów:

1. Analiza rynku powinna określić, czy istnieją produkty konkurencyjne. W przypadku braku produktów konkurencyjnych (co stanowi założenie projektu) konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o grupę odbiorców najbardziej zainteresowanych zakupem i/lub dalszym rozwojem proponowanego systemu. Wyniki analiz powinny ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytanie o sposób dotarcia do przyszłych klientów i ich skłonność do inwestycji poprzez outsourcing części działań związanych z moderacją.

2. Analiza w zakresie w zakresie własności intelektualnej powinna odpowiedzieć na pytanie o typ licencji oprogramowania na których powinna być oparta dystrybucja projektowanego systemu. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy oprzeć dystrybucję systemu na licencjach zamkniętych lub otwartych, a w ramach tego ostatniego bloku - na licencji typu copyleft, czy non-copyleft. Niezależnie, analiza prawna powinna także odpowiedzieć na pytanie o ewentualne staranie się o patent w tym zakresie w Europejskim Urzędzie Patentowym

oraz USA, gdzie warunki dotyczące uzyskania patentu są bardziej liberalne (ale i bardziej kosztowne).

3. Strategia marketingowa powinna precyzować sposób komunikacji z rynkiem tj. określoną grupą docelową produktu określoną w ramach analizy rynku. Strategia marketingowa powinna także zawierać elementy przyszłego modelu biznesowego tj. jasno precyzować sposób generowania przychodów oraz utrzymania systemu.

4. Partnerzy gospodarczy pozyskani w ramach realizacji projektu zostaną wykazani na podstawie listów intencyjnych (3 listy), bezpośrednich spotkań potwierdzonych przez partnera (5) oraz co najmniej jedną umową o współpracę w zakresie dalszych prac B+R. Celem minimum jest znalezienie jednego partnera gospodarczego (izbę gospodarczą, firmę komercyjną itd.).

 

Wymagania podstawowe: 

Posiadanie tytułu magistra prawa, zarządzania, marketingu, socjologii lub dyscypliny pokrewnej (z dziedziny nauk społecznych) – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie) lub doświadczenie w rozwoju własnego biznesu albo doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym - kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV, 

Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie - kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,

Autorstwo minimum 1 publikacji naukowej w czasopismach polskojęzycznych lub anglojęzycznych (minimum 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie za 20 pkt. z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych MNiSW) – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją).

W pierwszym etapie oceny będzie weryfikowane spełnianie wymogów formalnych, tj. dostarczenie i kompletność wymaganych dokumentów. Osoby spełniające wymogi formalne, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą weryfikowane i oceniane: znajomość języka angielskiego, znajomość aspektów prawnych związanych z tematyka projektu, doświadczenie w udziale/realizacji projektów oraz dorobek naukowy. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

- CV zawierające informacje potwierdzające spełniania wymagań podstawowych (np.: udział w projektach z opisem obowiązków, lista publikacji).

- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra, 

- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną [pobierz],

- kopie publikacji (o ile dotyczy).

 

Treść Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 31.05.2020 roku.

 

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.pl

 

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia 2833 zł  brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: lipiec 2020 r.

 

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy: 

1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami