Pracownicy 

Aktualności  

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

DOKTORANT(KA) STYPENDYST(K)A w projekcie: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”

 

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO poszukuje kandydata na stanowisko:

DOKTORANT(KA) STYPENDYST(K)A

w projekcie: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”


Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem dr. Łukasza Tanajewskiego ma na celu zbadanie znaczenia zasobów poznawczych dla samokontroli impulsów, skupiając się na wyborach żywieniowych i obejmuje badania kwestionariuszowe na dużej próbie, eksperymenty behawioralne i neuroekonomiczne z wykorzystaniem fMRI.

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osoby komunikatywnej, otwartej na nowe wyzwania i gotowej do szybkiego i ciągłego uczenia się, samodzielnej, umiejącej i lubiącej współpracować z badaczami z innych dyscyplin. 

Podstawowe wymagania:

1. Doktorant/doktorantka od 1 października 2020 r. oraz absolwent/absolwentka studiów magisterskich w następujących lub pokrewnych dziedzinach: neurokognitywistyka, kognitywistyka, psychologia, neuroekonomia, neurobiologia, biofizyka, biologia, neuroinformatyka, matematyka, fizyka, etc. (mile widziane ukończone studia I/II stopnia oraz studia III stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującym więcej niż jedną z ww. dziedzin);

2. Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i w piśmie;

3. Gotowość do napisania pracy doktorskiej ściśle powiązanej z tematyką projektu;

4. Udokumentowane praktyczne umiejętności w przynajmniej 3 z poniższych:

a. projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów lub innych badań empirycznych;

b. prezentacja i analiza zebranych danych, stosowanie metod statystycznych; 

c. posługiwanie się co najmniej jednym językiem programowania (np. Python, Matlab, C++, itp.);

d. stosowanie metod neuroobrazowania lub innych badań psychofizjologicznych (w tym analiza danych).

Umiejętności a-b powinny być poparte np. bardzo dobrą pracą magisterską lub licencjacką, wystąpieniami konferencyjnymi lub publikacjami naukowymi.

Dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w zakresie:

współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i w ramach projektów międzynarodowych;

projektowania i przeprowadzania badań neuroobrazowych z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI); 

analizy danych fMRI;

badań z wykorzystaniem innych metod neuroobrazowych (np. sMRI, EEG, MEG) lub psychofizjologicznych;

pracy z dużymi zbiorami danych różnego typu (np. dane ankietowe na dużych próbach, dane medyczne);

wykorzystania zaawansowanych umiejętności matematyczno-programistycznych;

badań neuroekonomicznych lub interdyscyplinarnych powiązanych z neuroekonomią;

badań eksperymentalnych o samokontroli impulsów, kontroli poznawczej, wysiłku poznawczym itp. 

Zadania wykonywane na stanowisku:

przeprowadzenie badań behawioralnych oraz analiza danych behawioralnych i kwestionariuszowych; 

realizacja badań fMRI i analiza danych;

rekrutacja osób badanych i organizacyjne wsparcie projektu; 

przygotowanie publikacji i prezentacje wystąpień na konferencjach.

Oferujemy:

pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym;

wsparcie w pracy naukowej przez wybitnych ekspertów;

możliwości rozwoju naukowego w nowym i obiecującym obszarze neuroekonomii, jak również zdobycia doświadczenia w badaniach fMRI w wiodącym ośrodku naukowym w Polsce (w którym przeprowadzone będą badania fMRI);

współpracę ze światowej klasy ekspertami w badaniach fMRI, samokontroli impulsów i neuroekonomii, zarówno z Polski, jak i z zagranicy;

uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe minimum do 30.10.2021 (z możliwością przedłużenia), w wysokości 2500-4500 zł uzależnionej od umiejętności, doświadczenia i realizowanych zadań zadań projektowych.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 14.10.2020 r. na adres e-mailowy nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: SONATA – stypendysta  neuroekonomia.


Wymagane dokumenty:

1. CV w jęz. angielskim uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe np. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz wyróżnienia, stypendia i nagrody związane z pracą naukową lub ze studiami.

2. List rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub licencjackiej, albo od innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców.

3. Wstępny opis projektu doktorskiego powiązanego z tematyką projektu (w jęz. angielskim lub polskim).

4. Akceptację promotora doktoranta/doktorantki na podjęcie badań w ramach projektu doktorskiego (pkt 3.) oraz pracy w projekcie w charakterze stypendysty.

5. List motywacyjny w języku angielskim 

6. Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania -  pobierz.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/praca-i-kariera-w-alk/klauzula-informacyjna/

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online. 

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego, przed terminem składania podań, są mile widziane, można je  kierować do kierownika projektu: dr Łukasz Tanajewski, email: ltanajewski@kozminski.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2020 r.