Pracownicy 

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

ADIUNKT DO KATEDRY PRAWA KARNEGO 

Nr. ref.: BSP/19/18


Wymagania:
 • stopień doktora nauk prawnych,
• zainteresowania naukowe: prawo karne,
• opublikowane prace naukowe w krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
• udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określonym zgodnie
   z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
• autorski program zajęć – pod względem formy i treści - z zakresu prawa karnego,
• biegła znajomość obsługi komputera,
• dyspozycyjność,
• atutem będzie ukończona aplikacja adwokacka lub radcowska.Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, programu zajęć, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 30 czerwca  2018 roku na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Klauzula informacyjna:http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534


W tytule należy podać nr ref.: BSP/19/18. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Wykonawca w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki Pt. „Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i decyzjach” 

O nas

Katedra Psychologii ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi badania nad podejmowaniem decyzji zarówno finansowych, jak i moralnych. Aktualnie w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki prowadzimy badania nad tym, jak decyzje zmieniają się, gdy problem przedstawiony jest w języku obcym, w porównaniu do decyzji dokonywanych w języku ojczystym.
Obszar badanych decyzji to: wybory międzyokresowe, podejmowanie ryzyka, sądy moralne oraz rozumowanie. Kierownikiem projektu jest dr Michał Białek,  projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej z University of Waterloo, Kanada.

 

Profil kandydata
•    Znajomość co najmniej dwóch z czterech obszarów decyzji objętych projektem (wybory międzyokresowe, podejmowanie ryzyka, sądy moralne oraz rozumowanie)
•    Znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie badań oraz publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych
•    Znajomość analiz statystycznych oraz ich raportowania, uwzględniając statystyki bayesowskie
•    Wykształcenie wyższe, preferowany doktorat z psychologii, ekonomii lub nauk pokrewnych badaniu decyzji
•    Doświadczenie publikacyjne, preferowane (współ)autorstwo publikacji z listy A MNiSW.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    Planowanie, realizacja i analiza badań eksperymentalnych
•    Przygotowanie publikacji do czasopism o profilu międzynarodowym (lista A)
•    Prowadzenie dokumentacji realizowanej działalności badawczej

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku: 1 sierpień 2018 r. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna. Termin zakończenia projektu: kwiecień 2021.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 15 lipca 2018 r. na adres mailowy  nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: Wykonawca w projekcie realizowanym pod kierownictwem dr. Michała Białka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

- CV,
- list motywacyjny,
- skan odpisu dyplomu,
- informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć  naukowych oraz wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych (lista publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie zdobyte poza macierzystą jednostką naukową, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych)*.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do kierownika projektu -  dr. Michała Białka, email: mbialek@kozminski.edu.pl.

 

W procesie rekrutacyjnym przewidujemy 3 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym,
2. Weryfikacja aplikacji pod względem profilu kandydata,
3. Rozmowa kwalifikacyjna z najlepszymi kandydatami.

Dodatkowe informacje
W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.


* Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych informacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Leona Koźmińskiego w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Leona Koźmińskiego  również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna: http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534


Dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w okresie 5 lat po zakończeniu projektu badawczego.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Asystent - stażysta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem ostatniego roku studiów II stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2018/2019.

 

Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Do zadań asystenta - stażysty będzie należała współpraca z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi obejmująca okres od października 2018 r.  do 31 lipca 2019 r. W czasie stażu będzie wypłacane atrakcyjne wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Oferujemy:
•    możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej Uczelni,
•    udział w ciekawych projektach,
•    elastyczne godziny pracy.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 czerwca  2018 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze ZZL“
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z e zm.).


Klauzula informacyjna: www.kozminski.edu.pl/index.php

ADIUNKT do Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy 

ref.: BSP/18/18

Wymagania:

•    uzyskany stopień doktora nauk prawnych,
•    zainteresowania naukowe: prawo cywilne,
•    publikacje naukowe,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1/C2, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    autorski program zajęć – pod względem formy i treści - z zakresu prawa cywilnego,
•    biegła znajomość obsługi komputera,
•    dyspozycyjność.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie:  CV, listu motywacyjnego, programu zajęć, odpisu dyplomu, spisu publikacji, certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )
do dnia  25 czerwca 2018 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna:http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Katedry Zarządzania kierowanej przez prof. Dominikę Latusek 


Nr ref.: BSP/17/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    stopień naukowy doktora,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej,
•    sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy habilitacyjnej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickimi, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z zamieszczonym ogłoszeniem proszę kontaktować się z dr Anną Pikos z katedry Zarządzania: apikos@kozminski.edu.pl.
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego  (do pobrania ze strony:http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/Formularz_aplikacyjny_01.docx)

Klauzula informacyjna: http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534

 

do dnia 18 czerwca 2018 roku:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Katedry Prawa Administracyjnego, Publicznego, Gospodarczego i Handlowego 

Nr ref.: BSP/15/18


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Prawa Administracyjnego, Publicznego Gospodarczego i Handlowego oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    realistyczna perspektywa relatywnie szybkiego uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe  jako pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    znajomość praktyki stosowania prawa,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
w obszarze prawa administracyjnego i administracyjnego gospodarczego,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-1 w obszarze prawa administracyjnego potwierdzona w rozmowie kwalifikacyjnej oraz publikacją naukową w języku angielskim,
•    publikacje naukowe w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych,
•    komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry oraz Dyrektora Kolegium Prawa.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, zwłaszcza habilitacyjnej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 25 czerwca 2018 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

klauzula informacyjna:www.kozminski.edu.pl/index.php


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa 

nr ref.: BSP/16/18

Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł zawodowy magistra nauk prawych,
•    tytuł zawodowy co najmniej licencjata z filozofii,
•    ukończona aplikacja i zdany prawniczy egzamin zawodowy,
•    dla adiunkta: stopień naukowy doktora nauk prawnych (praca doktorska z zakresu teorii i filozofii prawa),
•    zainteresowania naukowe w zakresie  teorii i filozofii prawa, w tym zwłaszcza:  metodologii nauk prawnych,
•    silna motywacja do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    dorobek naukowy z zakresu teorii i filozofii prawa,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowo-badawczej  Katedry oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; kompetencje językowe umożliwiające prowadzenie zajęć dla studentów w języku angielskim,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac naukowo - badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc ) do dnia 22 czerwca 2018 r., na adres:
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT do Katedry Zarządzania  

Nr ref.: BSP/8/18


Wymagania wobec Kandydata:
•    tytuł magistra, studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy uzyskają tytuł zawodowy magistra do września 2018 roku, mogą także aplikować,
•    zainteresowania naukowe w obszarze zarządzania i teorii organizacji,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej prowadzącej do przygotowania pracy doktorskiej,
•    chęć włączenia się w prace zespołu Katedry Zarządzania,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z zamieszczonym ogłoszeniem  proszę kontaktować się z dr Kają Prystupa-Rządcą z Katedry Zarządzania: kmprystupa@kozminski.edu.pl.


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego,  załączonego formularza aplikacyjnego  ( do pobrania ze strony:
www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Dokumenty/Pracownicy/Druki_do_zatrudnienia/FORMULARZ_APLIKACYJNY.doc )


do dnia 10 czerwca 2018 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie http://www.kozminski.edu.pl/index.php?id=12534Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.