Pracownicy 

Aktualności  

 • 22.03.2019

  Prof. Andrzej Koźmiński, Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego, gościł w programie „Biznes mówi”. Opowiadał m.in. o słabościach systemu edukacji oraz na jakie studia wysłać dzieci.

  więcej

 • 21.03.2019

  Wypłata stypendiów za marzec 2019 r.

  więcej

 • 18.03.2019

  Zapraszamy na wyjątkowy program szkoleniowy - Akademia negocjacji, budowania relacji i kreowania wartości w biznesie

  więcej

PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Kolegium Prawa 

Nr. ref.: 03/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa handlowego,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:

•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz,  do dnia   17.04.2019 r , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

PROFESOR UCZELNI/ PROFESOR do Kolegium Prawa 

Nr. ref.: 02/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk prawnych,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze prawa pracy,
•    wykaz publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
•    udokumentowany udział w krajowych oraz międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    gotowość do podjęcia pracy w Akademii Leona Koźmińskiego jako podstawowym miejscu pracy/warunek konieczny.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych,
•    wykonywanie zadań administracyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego:  pobierz do dnia   17.04.2019 r , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Katedry Rachunkowości 

nr ref.: 06/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie stopnia naukowego doktora,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Rachunkowości oraz uzyskaniem w przyszłości stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    doświadczenie w projektach badawczych oraz w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
•    doświadczenie pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych obszarze rachunkowości finansowej i zaawansowanej rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, zaawansowanej rachunkowości zarządczej; w tym nowoczesnych rachunków kosztów oraz narzędzi pomiaru efektywności działania (performance management);
•    znajomość problematyki rewizji finansowej oraz audytu wewnętrznego, która oczekiwana jest niezależnie od zainteresowań działalnością dydaktyczną wskazaną powyżej,
•    znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1, określonym zgodnie
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    komunikatywność, odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska, w tym prowadzenie zajęć
w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego - pobierz do dnia 30 kwietnia 2019 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: Stypendysta - doktorant
w projekcie: "Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i decyzjach"  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.O nas
Katedra Psychologii ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi badania nad podejmowaniem decyzji zarówno finansowych, jak i moralnych. Aktualnie w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki prowadzimy badania nad tym, jak decyzje zmieniają się, gdy problem przedstawiony jest w języku obcym, w porównaniu do decyzji dokonywanych w języku ojczystym.
Obszar badanych decyzji to: wybory międzyokresowe, podejmowanie ryzyka, sądy moralne oraz rozumowanie. Kierownikiem projektu jest dr Michał Białek, projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej z University of Waterloo, Kanada.


Profil kandydata
•    Dyplom magistra psychologii lub nauk pokrewnych (nauki społeczne)
•    Status doktoranta, uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów
•    Znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie badań oraz publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych

Zadania wykonywane na stanowisku:
Udział w projekcie finansowanym ze środków NCN w ramach konkursu Sonata: Znaczenie różnic indywidualnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych leżących u podstaw efektu języka obcego w sądach i decyzjach, kierowanym przez dr Michała Białka.

Projekt bada jak zmienia się sposób w jaki myślimy i podejmujemy decyzje gdy robimy to w języku obcym. Planujemy badać między innymi decyzje moralne, podejmowanie ryzyka, rozumowanie czy impulsywność. Jednym z elementów, na który planujemy zwrócić szczególną uwagę jest to, czy efekt języka obcego jest silniejszy/słabszy u niektórych osób, a jeśli tak to u jakich.

Podstawowe zadania:
•    Planowanie, realizacja i analiza badań eksperymentalnych
•    Analiza danych i opracowanie raportu / części metodologicznej publikacji
•    Wsparcie (w pierwszym roku zatrudnienia) oraz samodzielne (w drugim roku) przygotowywanie publikacji do czasopism o profilu międzynarodowym

Oferujemy:
•    zdobycie doświadczenia w  pracy w jednej z najlepszych szkół biznesu w Europie,
•    umowa stypendialna,
•    atrakcyjne wynagrodzenie (4500,00 zł/msc),

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się w kwietniu 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie następujących dokumentów aplikacyjnych:

1.    Skan podpisanego własnoręcznie CV w jęz. polskim lub angielskim, uwzględniającego dotychczasowe osiągnięcia naukowe (lista publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych) oraz wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie zdobyte poza macierzystą jednostką naukową, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych)


UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:
Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

2.    Kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dyplomu uzyskania tytułu magistra

3.    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych; pobierz

4.    Krótki (około 500 słów) opis w jęz. polskim lub angielskim zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem jak wiążą się one z tematem projektu

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 29 marca 2019 r. na adres nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendysta-doktorant do projektu realizowanego pod kierownictwem dr Michała Białka”.


Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium naukowego NCN biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie. Komisja stypendialna, rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych NCN, oceniając:
a) kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym,
b) dotychczasowe osiągniecia naukowe kandydatów,
c) nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub oświadczenia z informacją o planowanym terminie obrony pracy dyplomowej, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.


Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego, przed terminem składania podań, należy kierować do kierownika projektu: dr Michała Białka, email: mbialek@kozminski.edu.pl


Dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w okresie 5 lat po zakończeniu projektu badawczego
Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia 08.04.2019 r.
 
PROFESOR/ PROFESOR UCZELNI do Katedry Psychologii Ekonomicznej 

Nr. ref.: 04/BSP-NA/19


Wymagania wobec Kandydata:

•    posiadanie tytułu doktora habilitowanego lub stopnia naukowego profesora w dziedzinie nauk psychologii ekonomicznej lub psychologii decyzji,
•    udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na prowadzenie badań na poziomie międzynarodowym w obszarze psychologii ekonomicznej lub psychologii decyzji,
•    wykaz publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych,
•    udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych/zespołach badawczych oraz gotowość do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    doświadczenie oraz gotowość do prowadzeniu seminariów magisterskich oraz doktorskich,
•    doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C-1/C-2,
•    doświadczenie dydaktyczne,
•    wysoki poziom etyki pracy.

 
Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    aktywna praca w zespole w ramach działań podejmowanych przez pracowników Katedry,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, oraz odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz do dnia   11.04.2019 r  , na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa


kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT/ADIUNKT/PROFESOR do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym 

Nr ref.: 01/BSP-NA/19
 

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, działająca w strukturze Akademii Leona Koźmińskiego, wiodącej szkole biznesu i jednym z najważniejszych ośrodków badawczych w centralnej Europie, prowadzi rekrutację na stanowisko Asystenta/Adiunkta/Profesora, z preferencją dla osób na wcześniejszych etapach kariery.


Obszary badawcze bezpośrednio związane z pracami MINDS to w szczególności:
•    Analiza sieci (SNA),
•    Badania społeczne na dużych zbiorach danych pierwotnych,
•    Ilościowe badania społeczności internetowych,
•    Jakościowe badania społeczności internetowych i cyfrowa humanistyka,
•    Studia nad nauką i technologią (STS) w powiązaniu z badaniami internetu.

Profil kandydata/ki:

Osoba kandydująca powinna cechować się silną orientacją naukową i doświadczeniem odpowiadającym stanowisku, o które się ubiega. Od osób ubiegających się o stanowisko Asystenta/Adiunkta oczekujemy wykształcenia z zakresu zarządzania, socjologii, ekonometrii, data science lub antropologii. Od osób ubiegających się o stanowisko Adiunkta oczekujemy udokumentowanego dorobku naukowego i publikacyjnego w czasopismach z listy JCR oraz w wiodących wydawnictwach akademickich, a także udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu złożonych projektów badawczych z zakresu nauk społecznych.
Biegła znajomość języka polskiego nie jest warunkiem koniecznym, ale może być ona przydatna w dłuższej perspektywie. Od osób niemówiących po polsku oczekujemy, że będą gotowe i chętne nauczyć się tego języka.

 

Znaczenie mają dla nas również następujące czynniki:
•    znajomość rozwiązań open source,
•    interdyscyplinarne wykształcenie w różnych dziedzinach lub udokumentowane doświadczenie w zakresie badań w projektach jakościowych i ilościowych,
•    silna orientacja naukowa,
•    umiejętność tworzenia skryptów, botów, scrapperów danych,
•    umiejętność przeprowadzania analiz SNA,
•    znajomość problematyki międzykulturowej,
•    doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
•    udział w stażach zagranicznych.

Nie ograniczamy zakresu wiedzy i doświadczenia osób kandydujących do konkretnego obszaru, ponieważ uważamy, że dobre badania mogą być motywowane różnymi powodami i prowadzone pod różnym kątem.
Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami specjalizującymi się zarówno w podejściach jakościowych, jak i ilościowych, choć nie ukrywamy, że pewną przewagę będą mieć te z doświadczeniem w obydwu dyscyplinach.


O nas:
Grupa MINDS jest bardzo nieformalnym, młodym zespołem badaczy i badaczek. Wszelkie istotne decyzje podejmujemy wspólnie, dlatego też w rozmowach kwalifikacyjnych oraz w ich ocenie biorą udział wszyscy z  naszego zespołu, niezależnie od stanowiska, o jakie dana osoba się ubiega.
Kładziemy duży nacisk na umiędzynarodowienie i wysokie standardy akademickie. W ciągu ostatnich pięciu lat osoby pracujące w grupie MINDS miały okazję odbyć roczne staże badawcze na Uniwersytecie Harvarda, Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, University of California Berkeley oraz na New York University. Nasze publikacje ukazują się regularnie w czasopismach z listy A. Ponadto wydajemy książki u wiodących wydawców międzynarodowych, np.: Stanford University Press, MIT Press, Oxford University Press, Routledge, Palgrave, Edward Elgar.

Niektórzy z nas angażują się w różne ruchy społeczne (np. zasiadają w Radzie Powierniczej Fundacji Wikimedia lub działają na rzecz ruchów miejskich), inni zajmują się kulturą start-upów (mentoring, pozyskiwanie funduszy zalążkowych, rozwijanie własnych firm, itp.). Mówiąc ogólnie, bardzo cenimy sobie różnorodność doświadczenia.


Jesteśmy zdania, że badania powinny być najwyższej jakości i być prowadzone na światowym poziomie, ale ich realizacja powinna być również przyjemnością. Oferujemy swobodę działania, dużą niezależność zawodową i przyjazną kulturę pracy. MINDS jest członkiem sieci Network of Centers.


Co dalej:
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować do prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka (darekj@kozminski.edu.pl), który udzieli informacji o potencjalnej współpracy badawczej.
Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się na październik 2019 r. Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 1 czerwca 2019 r.
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą pracy proszone są o przesłanie: CV, listu motywacyjnego (uzasadniającego, w jaki sposób dany kandydat spełnia podane kryteria), a także listy swoich publikacji i innych osiągnięć akademickich wraz z kopią maksymalnie trzech najważniejszych publikacji, wraz z odpisem dyplomu, certyfikatem lub zaświadczeniem o znajomości j. angielskiego oraz z załączonym formularzem aplikacyjnym - pobierz  na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl;

Dokumenty te winny również być przesłane w formie papierowej na adres:
 
Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.