Pracownicy 

konkurs na stanowisko: WYKONAWCA 

W związku ze spodziewaną realizacją projektu pt.: „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce  technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:
WYKONAWCA

w zadaniu „Analiza preferencji Polaków w zakresie podróżowania oraz ich oceny istniejących i wschodzących środków transportu


Opis projektuProjekt pt. Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym realizowany przez konsorcjum składające się z: Ministerstwa Rozwoju (lider), Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej pozwoli na uzyskanie odpowiedzi, czy i w jakim stopniu prace badawczo-rozwojowe prowadzone w Polsce nad rozwojem technologii kolei próżniowej (Hyperloop) są uzasadnione, w jaki sposób powinny być ewentualnie efektywnie wspierane oraz czy należy rozważać możliwość wdrożenia tej technologii w kraju.

Punktem wyjścia będzie analiza preferencji Polaków w zakresie podróżowania, oceny przez nich obecnie dostępnych środków transportu oraz ich wyobrażeń nt. nowych rozwiązań i systemów transportowych, już dostępnych na rynku oraz mogących pojawić się na nim w najbliższej przyszłości.
Przeprowadzenie podstawowych badań społecznych w ramach Projektu jest podyktowane koniecznością określenia “stanu wyjściowego”, tj. wyobrażeń społecznych nt. obecnie funkcjonujących i możliwych do wprowadzenia w przyszłości środków transportu oraz szeroko rozumianych preferencji związanych z podróżowaniem.


Opis zadań
Udział w opracowaniu przeglądu wyjściowego stanu wiedzy nt. preferencji dotyczących podróżowania (analiza danych zastanych). Zaprojektowanie ilościowej części badania, w tym doboru próby. Udział w sporządzaniu narzędzi badawczych (kwestionariusz ankiety oraz scenariusz wywiadów grupowych). Kontrola jakości danych ilościowych dostarczonych przez wykonawcę. Przeprowadzenie analizy danych ilościowych (analiza statystyczna). Udział w sporządzeniu raportu końcowego opartego o dane ilościowe i jakościowe.

Wymagania podstawowe (kryteria dostępu):


•    Posiadanie tytułu magistra socjologii lub dyscypliny pokrewnej (z dziedziny nauk społecznych) – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie),
•    Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 raportów z badań opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii pięciu najważniejszych publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),
•    Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 4 publikacji naukowych – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii minimum czterech publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją) ,
•    Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 publikacji (artykuły naukowe lub raporty) w języku angielskim – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii pięciu publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją) ,
•    Doświadczenie w zlecaniu i nadzorze zadań badawczych podmiotom zewnętrznym – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Udział w projektach badawczych lub badawczo rozwojowych o wartości minimum 1 mln PLN – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość metodologii badań społecznych, doświadczenie w realizacji badań i projektów badawczych oraz dorobek naukowy, zgodnie z zasadami oceny kandydata (zasady oceny kandydata zawarte są w załączniku nr 2)


Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):


- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: lista publikacji, udział w projektach badawczych z opisem obowiązków). UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:
Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem
- kopia (w formie skanu lub zdjęcia) dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1) - pobierz
- kopie publikacji (o ile dotyczy).
Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja do zadania realizowanego pod kierownictwem dr Agaty Stasik” w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku.
Pytania związane z projektem można kierować do dr Agaty Stasik astasik@kozminski.edu.pl  
Warunki zatrudnienia
Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 3 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna.

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zadania: styczeń 2019 r.

Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami


Dodatkowe informacje
Niniejszy konkurs ma charakter warunkowy. Zatrudnienie Wykonawcy zależne jest od podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” i co za tym idzie uzyskania dofinansowania na jego realizację.
Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) zastrzega sobie prawo do wycofania się z obowiązku zatrudnienia wybranego w konkursie Wykonawcy w przypadku:
1.    odstąpienia od realizacji projektu przez ALK, lub
2.    braku uzyskania dofinansowania na realizację projektu.

W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.


Załączniki:
Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną- pobierz
Zał. nr 2 - Zasady Oceny Kandydata - pobierzASYSTENT/ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój 

Nr ref.: BSP/29/18


W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Szukamy osoby z pasją, gotowej do szlifowania swoich umiejętności dydaktycznych,  badawczych i publikacyjnych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Mile widziane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć po polsku i angielsku, ale co ważniejsze - zaangażowanie i pomysły w zakresie innowacji dydaktycznych. Jeśli potrafisz zainteresować studentów nieszablonowymi rozwiązaniami – właśnie Ciebie potrzebujemy!

 

Dlaczego warto się do nas zgłosić?

Po pierwsze, w naszej Katedrze panuje bardzo dobra atmosfera, więc poczujesz się komfortowo. Po drugie, już od pierwszych chwil wrzucimy Cię na głęboką wodę - będziesz mógł się realizować w projektach badawczych i prowadzeniu zajęć. Po trzecie, w Akademii Leona Koźmińskiego nie będziesz martwił się o warunki pracy akademickiej – uczelnia oferuje pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji.

 

Dlatego zapraszamy do aplikowania jeśli:

•    Posiadasz stopień naukowy magistra w dziedzinie zarządzania, ekonomii, socjologii lub psychologii – na stanowisko Asystenta lub doktora -  na stanowisko Adiunkta,
•    Znasz biegle język angielski na poziomie C2 (co umożliwi Ci prowadzenie wykładów,w tym języku). Jeśli znasz dodatkowo jeszcze jeden język obcy, tym lepiej!
•    Jesteś zmotywowany(a) do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,
•    Gotowy(a) do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,
•    Masz sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.

Zadania realizowane na stanowisku:

•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Jeśli czujesz, że jesteś stworzony do pracy akademickiej, będzie Ci u nas jak w domu. Czekamy na zgłoszenia od osób spełniających wymagania zawierające CV, list motywacyjny, wykaz dorobku naukowego, w tym publikacje, certyfikaty językowe, kopię dyplomu na adres: katedra.strategii@kozminski.edu.pl.


Ewentualne pytania związane z ogłoszeniem prosimy kierować do dr Piotra Wójcika i dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres: p.wojcik@kozminski.edu.pl ; szymon.wiercinski@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od lutego 2019 roku lub później. Czekamy na Twoje zgłoszenie do dnia 20 stycznia 2019 roku. Jeśli marzy Ci się praca w prężnie działającej uczelni i katedrze - Nie zwlekaj!


Następujące dokumenty: CV, list motywacyjny, pisemną koncepcję badań naukowych, listę publikacji, odpis dyplomu, certyfikat językowy lub zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, załączony formularz aplikacyjny  (pobierz) prosimy przesłać również do:

Biura Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

i/lub kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ASYSTENT do Katedry Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki / Zakład Informatyki 

Nr ref.: BSP/30/2018


Wymagania wobec Kandydata:


•    tytuł magistra (informatyka lub nauki pokrewne),
•    znajomość HTML, PHP i CSS, MySQL,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej, sprecyzowany obszar zainteresowań naukowo-badawczych,
•    znajomość współczesnych form komunikacji i obiegu informacji (media społecznościowe),
•    doświadczenie w organizacji projektów IT,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C2, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego(znajomość drugiego języka mile widziana),
•    zdolności organizacyjne,
•    dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu projektowania gier i grywalizacji.

Zadania wykonywane na stanowisku:


•    prowadzenie zajęć dydaktycznych  związanych z informatyką i zarządzaniem baz danych,
zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym (publikowanie artykułów, uczestnictwo w konferencjach),
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.
•    Aktywny udział w projektach badawczych i komercyjnych.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego pobierz


do dnia 15 stycznia 2019r. na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa


lub drogą elektroniczną na adres:

kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl  i awinniczuk@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.