Pracownicy 

Poszukujemy pracownika naukowego 

Poszukujemy pracownika administracyjnego ➔

DOKTORANT – STYPENDYSTA w projekcie: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne” 

w projekcie: „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Zasoby poznawcze a samokontrola impulsów: podejście neuroekonomiczne”, realizowany
w Akademii Leona Koźmińskiego pod kierownictwem dr. Łukasza Tanajewskiego ma na celu zbadanie znaczenia zasobów poznawczych dla samokontroli impulsów, skupiając się na wyborach żywieniowych i obejmować będzie badania kwestionariuszowe na dużej próbie, dwa eksperymenty behawioralne i dwa badania neuroekonomiczne z wykorzystaniem fMRI (w paradygmacie Hare et al., Science 2009).
Opis popularnonaukowy projektu:
www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/384238-pl.pdf.

Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy osób komunikatywnych, otwartych na nowe wyzwania i gotowych do ciągłego uczenia się, umiejących i lubiących współpracować z badaczami z innych dyscyplin.

Wymagania wobec kandydata:

Podstawowe wymagania:
•    Absolwent(-ka), student(-ka) ostatniego roku studiów magisterskich* (w Polsce lub za granicą), albo uczestnictwo w studiach doktoranckich, w następujących lub pokrewnych dziedzinach: neurokognitywistyka, kognitywistyka, psychologia, neuroekonomia, ekonomia behawioralna, neurobiologia, biofizyka, neuroinformatyka, matematyka, fizyka, etc.
•    Status doktoranta w Polsce lub uzyskanie takiego statusu od 1 października 2018 r.**
•    Dyspozycyjność w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w projekcie łączona z przygotowaniem rozprawy doktorskiej).
•    Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i w piśmie.
•    Udokumentowane praktyczne umiejętności w przynajmniej 3 z poniższych – poparte np. bardzo dobrą pracą magisterską, wystąpieniami konferencyjnymi lub publikacjami naukowymi:
a. projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów lub innych badań empirycznych;
b. prezentacja i analiza zebranych danych, stosowanie zaawansowanych metod statystycznych;
c. posługiwanie się co najmniej jednym językiem programowania (np. Python, Matlab, C++, itd.);
d. stosowanie metod badań neuroobrazowych.

(*) Mile widziani zdobywcy Diamentowego Grantu.
(**) Kandydaci wyłonieni w tym konkursie, którzy w momencie jego rozstrzygnięcia nie będą mieli zapewnionego statusu doktoranta - zgodnie z preferencjami i pod warunkiem uzyskania akceptacji odpowiedniej Komisji - w dniu 1.10.2018 r. będą mieli możliwość rozpocząć studia III stopnia w dziedzinie nauk biologicznych lub ekonomicznych. W pierwszym przypadku, studia doktoranckie podjęte będą w wiodącym ośrodku badań neurobiologicznych w Polsce, w drugim - na Akademii Leona Koźmińskiego. Doktorant(-ka) - pod opieką promotorską światowej klasy eksperta z neurobiologii (nauki biologiczne) lub neuroekonomii (nauki ekonomiczne) – przygotuje interdyscyplinarną rozprawę doktorską powiązaną z tematyką projektu. Wyłonieni kandydaci, pragnący pisać rozprawę doktorską w innych dziedzinach nauki, powiązanych natomiast z tematyką projektu, uzyskają także poparcie kierownika projektu w staraniach o przyjęcie na preferowane studia doktoranckie.

Dodatkowe wymagania:
Punktowane będzie doświadczenie we współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i w ramach projektów międzynarodowych, jak również doświadczenie w zakresie:
•    projektowania i przeprowadzania badań neuroobrazowych z wykorzystaniem metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI);
•    analizy danych fMRI;
•    badań z wykorzystaniem innych metod neuroobrazowych (np. sMRI, EEG, MEG);
•    pracy z dużymi zbiorami danych różnego typu (np. dane ankietowe na dużych próbach, dane medyczne);
•    przeprowadzania badań kwestionariuszowych na dużych próbach (np. poprzez panele internetowe);
•    adaptacji kwestionariuszy anglojęzycznych do warunków polskich;
•    zaawansowanych analiz psychometrycznych;
•    wykorzystania zaawansowanych umiejętności matematyczno-programistycznych;
•    badań neuroekonomicznych lub interdyscyplinarnych powiązanych z neuroekonomią;
•    badań eksperymentalnych o samokontroli impulsów, kontroli poznawczej, wysiłku poznawczym itp.

Zadania wykonywane na stanowisku:

•    organizacyjne wsparcie projektu;
•    przeprowadzenie badań kwestionariuszowych i behawioralnych oraz analiza danych;
•    rekrutacja osób badanych;
•    wsparcie i organizacja pracy stażystów;
•    realizacja badań fMRI i analiza danych;
•    przygotowanie publikacji i prezentacje wystąpień na konferencjach.

Oferujemy:
•    pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym odnoszącym sukcesy naukowe;
•    wsparcie w pracy naukowej przez wybitnych ekspertów;
•    możliwości rozwoju naukowego w nowym i obiecującym obszarze neuroekonomii, jak również zdobycia doświadczenia w badaniach fMRI w wiodącym ośrodku naukowym w Polsce;
•    współpracę ze światowej klasy ekspertami w badaniach fMRI, psychometrycznych, samokontroli impulsów i neuroekonomii, zarówno z Polski, jak i z zagranicy (Zurich, Nottingham, Leuven, Sydney, Harvard, Drexel);
•    uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach.


Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w wysokości 3 000 zł miesięcznie przez okres do 36 miesięcy. Doktorantowi przysługuje służbowy laptop.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego
Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 31 lipca 2018 r. na adres e-mailowy  nauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: SONATA - doktorant  neuroekonomia.

Wymagane dokumenty:
•    CV w jęz. angielskim uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia i wyróżnienia naukowe tj. staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych, uczestnictwo w konferencjach oraz wyróżnienia, stypendia i nagrody związane z pracą naukową.
•    List rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim. Można przesłać rekomendacje/opinie od maksymalnie 3 naukowców.
•    List motywacyjny w języku angielskim.
•    Podpisane oświadczenie (skan) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych -  oświadczenie do pobrania ze strony internetowej: pobierz


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, dodatkowych rozmów kandydata z uczestnikami i współpracownikami projektu, jak również zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. W przypadku wyłonienia w konkursie osoby starającej się o status doktoranta, możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu po zakończeniu rekrutacji na studia doktoranckie.

Osoby zaproszone na rozmowę mogą być poproszone o okazanie dyplomu / odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub oświadczenia z informacją o planowanym terminie obrony pracy dyplomowej, innych dokumentów poświadczających deklarowane kompetencje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.), jak również o przesłanie w formie elektronicznej pracy dyplomowej, czy manuskryptów publikacji wymienionych w CV i niedostępnych online.

Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego, przed terminem składania podań, są mile widziane, można je  kierować do kierownika projektu: dr Łukasz Tanajewski, email: ltanajewski@kozminski.edu.pl.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2018 r.
 


ADIUNKT do Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego 

Nr ref.: BSP/23/18


Wymagania wobec Kandydata:
•    posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
•    zainteresowanie pracą naukową prowadzoną w ramach działalności naukowej Katedry Administracji i Prawa Administracyjnego oraz uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego,
•    gotowość do aplikowania o środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań naukowych oraz do prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych
i zagranicznych,
•    co najmniej roczne doświadczenie zawodowe  na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego,
•    znajomość praktyki stosowania prawa,
•    zainteresowanie działalnością dydaktyczną i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
w obszarze prawa administracyjnego i administracyjnego gospodarczego,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
•    publikacje naukowe,
•    komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, dyspozycyjność, samodzielność myślenia.

Zadania wykonywane na stanowisku:
•    praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
•    aplikowanie o środki krajowe lub zagraniczne umożliwiające prowadzenie badań naukowych,
•    uczestniczenie we wskazanych przez Kierownika Katedry zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry,
•    wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, wykazu dorobku naukowego, odpisu dyplomu, pisemnej koncepcji badań naukowych z jasnym określeniem problematyki badawczej, zwłaszcza habilitacyjnej, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz

do dnia  15 sierpnia 2018 r., na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty, nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko: Asystent - stażysta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Kandydat/kandydatka powinien/na być studentem ostatniego roku studiów II stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w ALK, w roku akademickim 2018/2019.

 

Od kandydatów oczekujemy:
•    dobrych wyników w nauce,
•    umiejętności organizacyjnych,
•    dobrej znajomości języka angielskiego,
•    umiejętności biegłej obsługi komputera.


Do zadań asystenta - stażysty będzie należała współpraca z Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi obejmująca okres od października 2018 r.  do 31 lipca 2019 r. W czasie stażu będzie wypłacane atrakcyjne wynagrodzenie, zgodnie ze Statutem ALK.


Oferujemy:
•    możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej Uczelni,
•    udział w ciekawych projektach,
•    elastyczne godziny pracy.


Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15 sierpnia  2018 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl


W tytule korespondencji prosimy podać: „Asystent-stażysta w Katedrze ZZL“
Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: pobierz