Pracownicy 

Aktualności  

 • 24.01.2020

  Tylko do 2 lutego 2020 potrwa rekrutacja na studia MBA. Sprawdź nasze propozycje i wybierz odpowiedni program. Jeśli chcesz sprawdzić, jak uczymy, zapisz się na MBA Day i zobacz jak to jest być studentem MBA.

  więcej

 • 22.01.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR) jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony 22 stycznia br. podczas World Economic Forum w Davos.

  więcej

 • 22.01.2020

  Zapraszamy na warsztaty, na których dokładnie pokażemy praktyczny charakter studiów podyplomowych Frontend Development z React – programowanie aplikacji.

  więcej

ASYSTENT/ ADIUNKT do Katedry Strategii kierowanej przez prof. Krzysztofa Obłój

Nr ref.: 17/BSP-NA/19

W związku z rozwojem naszej katedry poszukujemy kandydatów pragnących rozwijać się naukowo i dydaktycznie. Jesteśmy Katedrą interdyscyplinarną, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej. Nasze główne przedmioty są związane z budowaniem i realizacją strategii (Strategia organizacji, Strategia korporacji, Strategie międzynarodowe), ale prowadzimy także przedmioty dotyczące zarządzania zmianą, ebiznesu, przywództwa, startupów, public relations. W ramach Katedry niektórzy z nas specjalizują się w pracy dydaktycznej i doradztwie organizacyjnym, a inni w łączeniu dydaktyki i pracy naukowej. Mamy wieloletnie doświadczenie doradcze, oraz międzynarodowe doświadczenia dydaktyczne - wykładamy w Polsce, w USA, Singapurze, Irlandii, Chinach, Slowenii i innych krajach. 

Nasz profil badań i publikacji odzwierciedla zainteresowania i umiejętności członków Katedry. Dlatego badamy interesujące nas zjawiska w sposób jakościowy i ilościowy, oraz publikujemy głównie w obszarach:

strategii i przedsiębiorczości międzynarodowej,

strategii i przewagi konkurencyjnej małych, średnich i dużych firm,

CSR i zarządzania ludźmi,

startupów i ebiznesu

podejmowania decyzji.

Aby publikować prowadzimy programy badawcze, ubiegamy się i zdobywamy granty NCN oraz międzynarodowe (np. z Chinami). Systematycznie zgłaszamy referaty na bardzo dobre konferencje międzynarodowe (SMS, AIB, EGOS, EIBA), a nasza Uczelnia oferuje wszechstronną pomoc w zakresie badań, zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i publikacji. Publikujemy artykuły w dobrych periodykach światowych, ale także książki w języku polskim i angielskim. Mamy na naszym koncie nagradzane referaty, studia przypadku i publikacje.  

 

Profil kandydatki lub kandydata: 

Poszukujemy osoby, która ma wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, oraz orientację naukową i dydaktyczną jednocześnie. Lubimy bowiem studentów i cenimy dydaktykę. Cenimy też prowadzenie badań i publikacje krajowe i międzynarodowe. Oferujemy swobodę wyboru kierunków pracy naukowej i przyjazną kulturę pracy. I pomagamy naszym nowym członkom budować kompetencje dydaktyczne i badawcze.

 

Dlatego zapraszamy do aplikowania jeśli:

Posiadasz stopień naukowy magistra w dziedzinie zarządzania,  socjologii lub psychologii – na stanowisko Asystenta lub doktora -  na stanowisko Adiunkta,

Znasz biegle język polski i możesz w nim prowadzić zajęcia dydaktyczne 

Znasz biegle język angielski na poziomie C2 (co umożliwi Ci prowadzenie wykładów,

w tym języku). Jeśli znasz dodatkowo jeszcze jeden język obcy, tym lepiej!

Jesteś zmotywowany(a) do prowadzenia pracy naukowo-badawczej,

Posiadasz doświadczenie w biznesie,

Gotowy(a) do pracy w zespole naukowym w Katedrze Strategii i publikacji w obszarze zarządzania międzynarodowego, strategii i przedsiębiorczości,

Masz sprecyzowany obszar badawczy w kierunku pisania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej.

Zadania realizowane na stanowisku: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym, 

wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Czekamy na zgłoszenia od osób spełniających wymagania zawierające CV, list motywacyjny, wykaz dorobku naukowego, w tym publikacje, certyfikaty językowe, kopię dyplomu na adres: kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl.

Ewentualne pytania związane z ogłoszeniem prosimy kierować do Pana dr Piotra Wójcika lub Pana dr Szymona Wiercińskiego z Katedry Strategii, na adres: katedra.strategii@kozminski.edu.pl.

Oferta pracy dotyczy okresu od 1 października 2020 roku. 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjny, pisemnej koncepcji badań naukowych, listy publikacji, odpisu dyplomu, certyfikatu językowego lub zaświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego: pobierz, do dnia 29 lutego 2020 roku na adres:


Biuro Spraw Pracowniczych 
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
kadry_rekrutacja@kozminski.edu.pl

W tytule należy podać nr. Ref.: 17/BSP-NA/19.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.

ADIUNKT do Zakładu Prawa Pracy

Nr ref.: 1/BSP-NA/20

Zadania realizowane na stanowisku:


•    prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
•    prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Zakładu obszarze naukowym,
•    wykonywanie zadań administracyjnych i organizacyjnych określonych przez Kierownika Zakładu.

Wymagania wobec kandydata:


•    stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, mile widziany doktorat obroniony z wyróżnieniem,
•    bardzo dobra znajomość prawa pracy,
•    zainteresowania naukowe w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•    motywacja do prowadzenia pracy naukowej i chęć podejmowania wyzwań naukowych,
•    poświadczony dorobek publikacyjny, lista publikacji w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych lub opublikowana monografia będzie dodatkowym atutem,
•    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub szkoleń,
•    doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych będzie dodatkowym atutem,
•    mile widziane wykonywanie zawodu prawniczego,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
•    umiejętność korzystania z podstawowych  programów pakietu Microsoft Office,
•    dyspozycyjność, samodzielność myślenia,  odporność na stres.

Rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od dnia 1.03.2020 r.

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego, wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych, odpisu dyplomu, opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata, certyfikatu językowego lub oświadczenia o znajomości języka angielskiego oraz załączonego formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony wraz z klauzulą informacyjną): pobierz, do dnia 9 lutego 2020 roku na adres:

Biuro Spraw Pracowniczych

Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59

03-301 Warszawa

adres mailowy: kadry_rekrutacja@ kozminski.edu.pl


W tytule należy podać nr. ref.: 1/BSP-NA/20. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dokumenty nie odebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone.
WYKONAWCA

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:

WYKONAWCA

w fazie i zadaniu koncepcyjnym (K) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

Opis projektu

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  
Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych.
Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

Opis zadań

Zadanie K ma na celu przeniesienie wyników badań nad modelem zwalczania bezprawnych treści opracowanych w ramach projektu OPUS do projektu zakładającego stworzenie niezależnego, elektronicznego systemu rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Biorąc pod uwagę innowacyjny charakter proponowanej usługi świadczonej drogą elektroniczną, brak obecnie konkurencji zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w ramach tego projektu rozwinięta zostanie zarówno koncepcja e-arbitrażu uwzględniając potrzeby rynkowe, jak i opracowany model biznesowy, uwzględniający także ochronę własności intelektualnej wypracowanej w ramach projektu oraz strategia marketingowa umożliwiająca komunikację z najbardziej zainteresowanymi podmiotami.

Powyższe zadania opracowywane będą równolegle i nawzajem na siebie oddziaływać w celu stworzenia na tyle atrakcyjnego modelu pozasądowego rozstrzygania sporów by mógł się on samodzielnie utrzymać na rynku. Wyniki tego zadania wpłyną na rozszerzenie lub zawężenie zakresu produktu.

Celem zadania K jest także znalezienie partnera lub partnerów biznesowych np. jednego dużego portalu internetowego na co dzień moderującego treści użytkowników w celu lepszego poznania realiów funkcjonowania tego typu organizacji i dostosowania zarówno koncepcji produktu, jak i koncepcji komercjalizacji do realiów rynkowych.

Zadanie K będzie realizowane w głównej mierze poprzez wywiady pogłębione i komunikację z rynkiem tj. z przyszłymi odbiorcami usługi, jak portale internetowe, kancelarie prawne, wydawnictwa prawnicze oraz administracja rządowa jak również poprzez spotkania, konferencje i warsztaty. Spotkania z interesariuszami będą organizowane w ramach sieci kontaktów zbudowanych już przez Wnioskodawcę poprzez kancelarie prawne oraz firmy z branży IT w Polsce.

Realizacja zadania K będzie się odbywała poprzez:
1. Przygotowanie analizy rynku, jak i znalezienie partnera biznesowego związane będzie z działaniami networkingowymi zespołu Wnioskodawcy. Po uprzednich spotkaniach z reprezentantami branży internetowej w Polsce, w szczególności z przedstawicielami Allegro, Onet.pl czy Gazeta.pl możliwe będzie przeprowadzenie bardziej wnikliwej analizy rynku, jak i wyselekcjonowanie potencjalnie zainteresowanych partnerów, w tym partnera gospodarczego projektu. Istotne będzie również przeprowadzenie pogłębionych wywiadów w celu określenia m.in. gotowości do outsourcingu moderacji i rozstrzygania sporów przez największe platformy
internetowe w Polsce oraz dostępność środków unijnych oraz krajowych na rozwój innowacyjnych usług.
2. Przygotowanie strategii marketingowej będzie zadaniem zespołu projektowego, którego celem będzie m.in. zaproponowanie nazwy i sposobu budowy przyjaznego brandu, sposób komunikacji zalet systemu uwzględniając potrzeby branży internetowej w Polsce, koszty utrzymywania działów moderacji oraz koszty ryzyk prawnych dla tych organizacji. Strategia marketingowa określi także sposoby pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie systemu.
3. Opracowanie sposobu ochrony własności intelektualnej zostanie przeprowadzone poprzez zespół projektowy, który w części składa się z prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej.

Oczekiwania względem rezultatów:


1. Analiza rynku powinna określić, czy istnieją produkty konkurencyjne. W przypadku braku produktów konkurencyjnych (co stanowi założenie projektu) konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie o grupę odbiorców najbardziej zainteresowanych zakupem i/lub dalszym rozwojem proponowanego systemu. Wyniki analiz powinny ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytanie o sposób dotarcia do przyszłych klientów i ich skłonność do inwestycji poprzez outsourcing części działań związanych z moderacją.
2. Analiza w zakresie w zakresie własności intelektualnej powinna odpowiedzieć na pytanie o typ licencji oprogramowania na których powinna być oparta dystrybucja projektowanego systemu. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie o to, czy oprzeć dystrybucję systemu na licencjach zamkniętych lub otwartych, a w ramach tego ostatniego bloku - na licencji typu copyleft, czy non-copyleft. Niezależnie, analiza prawna powinna także odpowiedzieć na pytanie o ewentualne staranie się o patent w tym zakresie w Europejskim Urzędzie Patentowym
oraz USA, gdzie warunki dotyczące uzyskania patentu są bardziej liberalne (ale i bardziej kosztowne).
3. Strategia marketingowa powinna precyzować sposób komunikacji z rynkiem tj. określoną grupą docelową produktu określoną w ramach analizy rynku. Strategia marketingowa powinna także zawierać elementy przyszłego modelu biznesowego tj. jasno precyzować sposób generowania przychodów oraz utrzymania systemu.
4. Partnerzy gospodarczy pozyskani w ramach realizacji projektu zostaną wykazani na podstawie listów intencyjnych (3 listy), bezpośrednich spotkań potwierdzonych przez partnera (5) oraz co najmniej jedną umową o współpracę w zakresie dalszych prac B+R. Celem minimum jest znalezienie jednego partnera gospodarczego (izbę gospodarczą, firmę komercyjną itd.).


Wymagania podstawowe:


•    Posiadanie tytułu magistra prawa, zarządzania, marketingu, socjologii lub dyscypliny pokrewnej (z dziedziny nauk społecznych) – kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu (skan, zdjęcie) lub doświadczenie w rozwoju własnego biznesu albo doświadczenie w pracy w sektorze prywatnym,
•    Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Bardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie
•    Publikacje (artykuły naukowe lub raporty z badań nad prawem albo opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe) będą stanowiły dodatkowy atut  – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość zagadnień związanych ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz ewentualny dorobek naukowy


Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):


- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: udział w projektach badawczych z opisem obowiązków, lista publikacji).
- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)
- kopie publikacji (o ile dotyczy).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.plWarunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia w przedziale: 2830 zł  - 3500 brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2020 r z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia o 6 m-cy w przypadku podpisania aneksu do umowy


Proces rekrutacji

W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami


Dodatkowe informacje


W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjnąWYKONAWCA/WYKONAWCY

W związku z realizacją projektu pt.: „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach konkursu TANGO 3

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko:

WYKONAWCA/WYKONAWCY
 (planowane zatrudnienie 2 kandydatów)

w fazie i zadaniu badawczo-rozwojowym (B+R) w projekcie pt. „System rozstrzygania sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie (arbitraż elektroniczny)”

Opis projektu

Realnym problemem dnia codziennego są dzisiaj masowe naruszenia prawa w Internecie, których zwalczanie jest bardzo utrudnione ze względu na niejasny system prawny, skalę zjawiska oraz różnorodność form naruszeń - od hejtu po sprzedaż fałszywych produktów i usług.  
Projekt zakłada przeprowadzenie równolegle prac nad komercjalizacją modelu zwalczania bezprawnych treści (Zadanie K), jak i nad wersją pilotażową systemu (Zadanie B+R) w celu udzielenia odpowiedzi na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Cyfryzacji jak powinien funkcjonować wzorcowy model pozasądowego rozstrzyganie sporów dotyczących bezprawnych treści w Internecie. Proponowany system elektronicznego rozstrzygania sporów mógłby się stać pierwszym krokiem idącym w kierunku realizacji wizji sprawnego sądownictwa polubownego dotyczącego zagadnień bezprawnych treści internetowych.
Rezultatem projektu będzie wypracowanie modelu pozasądowego rozstrzygania sporów w Internecie na tle bezprawnych treści w Polsce i jego wdrożenie w postaci (a) jasno sformułowanej koncepcji gospodarczego wykorzystania systemu internetowego rozstrzygania sporów (b) nadającej się do wdrożenia w postaci aplikacji internetowej i (c) zobrazowanej pilotażową wersją w postaci systemu rozstrzygania sporów on-line.  

Opis zadań

Celem zadania B+R jest realizacja oryginalnych prac badawczych o charakterze teoretycznym podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o optymalnych sposobach organizacji systemów rozstrzygania sporów on-line oraz przygotowanie prototypu systemu elektronicznego rozstrzygania sporów tj. architektury przepływu informacji, wizualizacji ekranów i podstawowych interakcji w ramach front-endu aplikacji oraz prototypu bazy danych w ramach back-endu aplikacji. Efektem końcowym zadania B+R, po uwzględnieniu wyników prac nad koncepcją systemu i wniosków z analiz rynkowych powinno być stworzenie koncepcji organizacji systemu oraz dokumentacji i/lub działającego prototypu pozwalającego na budowę pełnej wersji systemu rozstrzygania sporów w Internecie.

Zadanie B+R będzie realizowane przez Wnioskodawcę w ramach dostępnych zasobów poprzez:
1. Przygotowanie ostatecznej koncepcji produktu tj. systemu elektronicznego rozstrzygania sporów w oparciu o wyniki badań w projekcie OPUS, badania podstawowe w ramach fazy B+R oraz informacje pozyskane z rynku w ramach równolegle realizowanego Zadania K, w tym także opracowany model biznesowy przedsięwzięcia.
2. Przygotowanie prototypu systemu poprzez prace o charakterze projektowania systemu. Prototyp systemu może być wdrożony w wersji minimalistycznej (tylko makiety) albo maksymalistycznej (działający prototyp).
3. Wersja minimalistyczna zakłada stworzenie makiet aplikacji tj. propozycji ekranów aplikacji uwzględniających rozkład poszczególnych kontrolek ułatwiając w ten sposób komunikację z przedsiębiorcami internetowymi dla potrzeb prezentacji projektu oraz późniejsze prace nad UI/UX pełnego systemu.
4. Wersja maksymalistyczna zakłada:
a) Przygotowanie modelu aplikacji, uwzględniając model przepływu danych między użytkownikami, w tym przyszłe publicznie dostępne API oraz wynikające z różnych zakresów uprawnień przyszłych użytkowników (administrator, arbiter, użytkownik, przedsiębiorca) zakładane funkcje systemu.
b) Wdrożenie prototypu front-endu w technologii HTML 5.0/CSS 3.0 i w wybranym frameworku JavaScript (np. czysty JavaScript, Angular, React, Vue.js). Prototyp nie zakłada zakodowania wszystkich funkcji dostępnych w aplikacjach o charakterze produkcyjnym, uwzględniających m.in. pełną obsługę błędów, walidację danych, bezpieczeństwo informacji czy jej skalowalność.
c) Wdrożenie backendu wspierającego front-end w postaci relacyjnej bazy danych typu MSSQL lub MySQL lub nierelacyjnej typu MongoDB.

Wymagania podstawowe

•    Posiadanie co najmniej tytułu magistra prawa i/lub co najmniej 1 rocznego doświadczenia w programowaniu (bez konieczności posiadania dyplomu) – w przypadku posiadania tytułu magistra kryterium weryfikowane na podstawie kopii dyplomu,
•    Doświadczenie w pracy we własnej działalności gospodarczej albo w pracy w sektorze prywatnym związane z sektorem IT lub na uczelni,
•    Udział w międzynarodowych projektach badawczych lub badawczo rozwojowych albo doświadczenie międzynarodowe na renomowanych uczelniach – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV,
•    Publikacje (artykuły naukowe lub raporty z badań nad prawem albo opartych o dane jakościowe i/lub ilościowe) będą stanowiły dodatkowy atut  – kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych w CV oraz kopii publikacji (PDF lub nr DOI lub link do strony z publikacją),


Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której będą oceniane: znajomość zagadnień związanych ze zwalczaniem bezprawnych treści w Internecie, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych oraz dorobek naukowy

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w j. polskim lub j. angielskim):

- CV zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i doświadczeń zawodowych związanych z prowadzeniem badań społecznych (np.: udział w projektach badawczych z opisem obowiązków, lista publikacji).
- kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra,
- podpisany formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 1)
- kopie publikacji (o ile dotyczy).


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest również na stronie Uczelni: pobierz

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Rekrutacja Wykonawcy do zadania i fazy koncepcyjnej projektu realizowanego pod kierownictwem dr hab. Przemysława Polańskiego” w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania związane z projektem można kierować do dr hab. Przemysława Polańskiego polanski@kozminski.edu.pl

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres 12 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna, wysokość wynagrodzenia w przedziale: 2 500 zł  - 2830 zł  brutto brutto

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: styczeń 2020 r z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia o 6 m-cy w przypadku podpisania aneksu do umowy


Proces rekrutacji


W procesie rekrutacyjnym przewiduje się 2 etapy:
1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i selekcja kandydatów spełniających wymagania podstawowe
2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Dodatkowe informacje


W styczniu 2017 roku Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego wyróżnienie HR Excellence in Research, przyznawane instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które wdrażają w życie działania mające na celu zapewnienie nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację. Powyższe zasady obejmują między innymi niedyskryminację kandydatów ze względu na płeć, wiek, etniczność, kraj pochodzenia, pochodzenie społeczne, wyznanie i wiarę, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz warunki socjologiczno-ekonomiczne.


Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną