Pracownicy 

Aktualności  

 • 28.10.2020

  Zachęcamy do lektury IV raportu badawczego „Polski biznes w sytuacji pandemii” Katedry Strategii pod kierunkiem prof. Krzysztofa Obłója. Jest to kolejna część badania sprawdzającego regularnie, jak polscy menedżerowie radzą sobie w obliczu koronawirusa.

  więcej

 • 28.10.2020

  Międzynarodowa organizacja EFMD Global nadała prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu tytuł EFMD Fellow w uznaniu za wybitny wkład w edukację menedżerską oraz wieloletnie zaangażowanie oraz wsparcie dla społeczności EFMD Global.

  więcej

 • 27.10.2020

  Akademia Leona Koźmińskiego podpisuje się pod apelem w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.

  więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Obowiązek informacyjny

wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy 

ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa. Z Administratorem może się Pani / Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: ado@kozminski.edu.pl.

 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/ Pan skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozminski.edu.pl.

 

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawnej:

1) w celu realizacji procesu rekrutacji (w zakresie danych osobowych objętych 

art. 221 Kodeksu Pracy) prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy o pracę, której jest Pani / Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy o pracę;

2) w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody - w celu realizacji procesu rekrutacji (w zakresie danych osobowych nieobjętych art. 221 Kodeksu Pracy), prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani / Pana zgody; 

3) w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody – w celu uczestnictwa przez Panią / Pana w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani / Pana zgody;

4) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, jeżeli będą one dotyczyć zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią;

 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, kancelarie prawne, biura tłumaczeń przysięgłych, podmioty księgowe i audytorskie.

 

5. Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. Dane przetwarzane będą w przypadku:

1) osób, które zostały zatrudnione, przez cały okres zatrudnienia;

2) osób, które nie zostały przyjęte do pracy,  przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;

3) osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda lub do momentu wycofania zgody (jeśli wycofanie nastąpi wcześniej);

4) przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzednio wyrażonej zgody – do momentu wycofania zgody;

a po tych okresach do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. W związku z tym, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać we wskazanym celu, jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Pani/Pan znalazła/ł.

 

10. Posiada Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Podanie danych określonych w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

 

12. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w ust. 1 i 2.

 

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

DRUK DO POBRANIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA ADMINISTRACYJNE:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji  procesu rekrutacji dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:  pobierz