Pracownicy 

Aktualności  

KLAUZULA INFORMACYJNA 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Leona Koźmińskiego z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@kozminski.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
    1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
    2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

6. Dane przechowywane będą:
    1) w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do pracy,  przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
    2) w przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych postępowań rekrutacyjnych, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym była wyrażona zgoda.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

DRUK DO POBRANIA DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA ADMINISTRACYJNE:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:  pobierz