Biblioteka 

O bibliotece: 

WARTO WIEDZIEĆ
  • jeśli chcesz zapoznać się z krótkim przewodnikiem po naszej Bibliotece - kliknij TUTAJ.
  • Biblioteka zapewnia dostęp nie tylko do tradycyjnego księgozbioru, ale także do ponad 20 elektronicznych baz danych. Dzięki tym bazom masz możliwość przeglądania tysięcy tytułów książek i czasopism oraz wszystkich najważniejszych polskich aktów prawnych.
  • dostałeś się na ostatni rok studiów? Jeśli tak - koniecznie powiadom o tym bibliotekę. Uzyskasz wówczas prawo do wypożyczania większej liczby książek i na dłuższy okres!
  • tym, którzy lubią pracować w ciszy i spokoju, biblioteka udostępnia boksy do pracy jedno- lub dwu-osobowej. Większość z tych boksów wyposażona jest w komputery z dostępem do internetu.
  • skończyłeś studia na ALK? Nadal możesz korzystać z naszej biblioteki!  Z księgozbioru czytelnianego możesz korzystać na takich samych zasadach, jak wtedy, gdy byłeś naszym studentem. A za okazaniem Karty Absolwenta ALK masz prawo do wypożyczania książek.
Regulamin biblioteki ALK

I. Przepisy ogólne

§ 1. Biblioteka Akademii Leona Koźmińskiego, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką naukową.

§ 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
1) na miejscu
2) przez wypożyczanie miejscowe
3) przez wypożyczanie międzybiblioteczne

§ 3. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają:
1) pracownicy, studenci i doktoranci Akademii Leona Koźmińskiego oraz słuchacze wszystkich rodzajów studiów organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego;
2) absolwenci Akademii Leona Koźmińskiego;
3) studenci, pracownicy i doktoranci innych wyższych uczelni;
4) uczniowie klas maturalnych.

§ 4. Prawo do wypożyczania miejscowego mają pracownicy, studenci i doktoranci Akademii Leona Koźmińskiego oraz słuchacze wszystkich rodzajów studiów organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego.

§ 5. Prawo do wypożyczania międzybibliotecznego mają inne biblioteki - na  podstawie ważnej umowy zawartej z Biblioteką Akademii Leona Koźmińskiego.

II. Udostępnianie księgozbioru na miejscu

§ 6. Przez udostępnianie księgozbioru na miejscu rozumie się korzystanie z tego księgozbioru wyłącznie na terenie Biblioteki.

§ 7. Wyłącznie na miejscu Biblioteka udostępnia:
1) pozycje oznaczone w katalogu jako dostępne tylko w Czytelni
2) czasopisma
3) prace dyplomowe

§ 8. W wyjątkowych wypadkach dyżurny bibliotekarz może, na nie więcej niż 30 minut przed zamknięciem Biblioteki, wypożyczyć pod zastaw ważnego dowodu tożsamości pozycję określoną w § 2 pkt 1. Pozycja taka musi zostać zwrócona w ciągu 30 minut od najbliższego ponownego otwarcia Biblioteki. Opóźniony zwrot takiej pozycji podlega opłacie w wysokości 10,00 zł za każdą godzinę jej przetrzymania.


III. Wypożyczanie miejscowe

§ 9. Przez wypożyczanie miejscowe rozumie się wypożyczanie w wypożyczalni Biblioteki.

§ 10. Wypożyczeń miejscowych dokonuje się wyłącznie na podstawie wydanej przez Bibliotekę ważnej karty bibliotecznej. Kartę taką Biblioteka wydaje wyłącznie tym osobom, które spełniają warunki określone w § 4 i okażą ważny dokument potwierdzający spełnianie tych warunków.

§ 10a. Ważną legitymację słuchacza Akademii Leona Koźmińskiego, zaopatrzoną w kod kreskowy kompatybilny z bibliotecznym systemem informatycznym, Biblioteka może uznać za dokument równoprawny ważnej karcie bibliotecznej.

§ 11. Posiadacz karty bibliotecznej ponosi pełną odpowiedzialność za skutki jej utraty do momentu zgłoszenia tego faktu dyżurnemu bibliotekarzowi.


§ 12.
Wydanie duplikatu karty bibliotecznej podlega opłacie w wysokości 5,00 złotych.

§ 13. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innej osobie. Pełną odpowiedzialność za skutki takiego odstąpienia ponosi właściciel tej karty.

§ 14. O zmianie nazwiska, adresu, trybu lub kierunku studiów posiadacz karty bibliotecznej obowiązany jest zawiadomić dyżurnego bibliotekarza.

§ 15. Studenci studiów licencjackich i magisterskich mają prawo do wypożyczania 5 woluminów na okres do 28 dni.

§ 16. Słuchacze studiów podyplomowych oraz studenci ostatniego roku (tzn. III roku studiów licencjackich, V roku studiów jednolitych magisterskich, II  roku studiów magisterskich uzupełniających) mają prawo do wypożyczania 7 woluminów na okres do 42 dni. Studenci nabywają praw do rozszerzenia limitu wypożyczeń w chwili zgłoszenia Bibliotece faktu studiowania na ostatnim roku.

§ 16a. Studenci studiów równoległych mają prawo do wypożyczania 10 woluminów na okres do 42 dni.

§ 17. Doktoranci i słuchacze studiów MBA mają prawo do wypożyczania 7 woluminów na okres do 70 dni.

§ 18. Pracownicy mają prawo do wypożyczenia:
1) 20 woluminów na okres do 90 dni;
2) pozycji, których zakup sfinansowano z grantu - na okres nie dłuższy niż do 30 dni od daty upływu terminu projektu, którego grant dotyczył;
3) pracownicy naukowi dodatkowo mają prawo do pobrania 5 woluminów  w depozyt - na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

§ 19. Zmiana terminu zwrotu pozycji wypożyczonej przez pracownika naukowego możliwa jest pod warunkiem, że nie jest to egzemplarz pojedynczy lub niezbędny innym czytelnikom.

§ 20. Na koncie wypożyczeń Czytelnika może znajdować się tylko jeden egzemplarz danego tytułu.

§ 21. W momencie wypożyczenia Czytelnik własnoręcznie podpisuje kartę książki, biorąc tym samym osobistą odpowiedzialność za stan i termin zwrotu wypożyczonej pozycji.

§ 22. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Czytelnik obowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 1.00 zł za każdy egzemplarz za każdy rozpoczęty dzień przetrzymania.

§ 23. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu lub zaległości finansowej wobec Biblioteki możliwość wypożyczania jest zablokowana do czasu uregulowania zadłużeń wobec Biblioteki.

§ 24. W sytuacji, gdy dana pozycja jest szczególnie cenna, a czytelnik, który zamierza ją wypożyczyć, w przeszłości rażąco nie dotrzymywał terminów zwrotu, dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić jej wypożyczenia.

§ 25. W wyjątkowych wypadkach dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia pozycji lub wyznaczyć inny termin zwrotu niż wynikający z § 15-18 w szczególności gdy:
1) liczba czytelników zainteresowanych danym tytułem znacznie przewyższa liczbę dostępnych w Bibliotece egzemplarzy tego tytułu, wówczas dyżurny bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin wypożyczenia;
2) termin zwrotu wynikający z § 15-18 nie pokrywa się z terminem zajęć czytelnika, wówczas dyżurny bibliotekarz ma prawo nieznacznie wydłużyć termin wypożyczenia;
3) czytelnik przedstawi dyżurnemu bibliotekarzowi ważną przyczynę, dla której powinien niezwłocznie uzyskać dostęp do pozycji wypożyczonej w danej chwili przez innego czytelnika, wówczas - po konsultacji z osobą mającą aktualnie daną pozycję na swoim koncie wypożyczeń - dyżurny bibliotekarz ma prawo skrócić termin wypożyczenia.


IV. Przepisy porządkowe

§ 26. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane przez siebie materiały biblioteczne. W razie ich uszkodzenia lub zagubienia obowiązany jest dostarczyć Bibliotece identyczny egzemplarz lub wpłacić na konto Akademii Leona Koźmińskiego trzykrotną wartość uszkodzonej lub zagubionej pozycji, aktualną na dzień, w którym dokonuje tej wpłaty.

§ 27. Do pomieszczeń bibliotecznych zabrania się wchodzić w okryciach  wierzchnich, z bagażem (z wyjątkiem torebek o rozmiarach nieprzekraczających 21x15x10 cm) i artykułami spożywczymi.

§ 28. Korzystanie z telefonów komórkowych na terenie Biblioteki jest zabronione.

§ 29. Korzystanie z bibliotecznej skrytki lub boksu odbywa się pod zastaw aktualnej legitymacji studenckiej lub innego ważnego dowodu tożsamości.

§ 30. Z boksu lub skrytki można korzystać wyłącznie w godzinach pracy Biblioteki. Opłata za przetrzymanie klucza do skrytki lub boksu wynosi 20,00 zł za każdy dzień zwłoki.

§ 31. We wszystkich pomieszczeniach bibliotecznych - z wyjątkiem sal pracy grupowej - obowiązuje cisza.

§ 32. Czytelnikom nie wolno samodzielnie odkładać wykorzystanych  materiałów na półki. Należy je pozostawiać na specjalnie do tego celu wyznaczonych stolikach lub oddawać dyżurnemu bibliotekarzowi.

§ 33. We wszystkich sprawach porządkowych należy stosować się do poleceń dyżurnych bibliotekarzy i pracowników ochrony.

§ 34. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub podawanie Bibliotece nieprawdziwych danych osobowych powoduje utratę prawa do korzystania z Biblioteki.

§ 35. Zamówienia zakupu książek i innych pozycji do Biblioteki należy składać na specjalnych formularzach, podpisanych przez kierownika katedry, na miesiąc (w wypadku pozycji polskich) lub na 3 miesiące (w wypadku pozycji zagranicznych) przed planowanym ich użytkowaniem.

§ 36. Skargi i uwagi dotyczące pracy Biblioteki należy zgłaszać dyrektorowi Biblioteki.


V. Przepisy końcowe

§ 37. [Uchylony].

§ 38. Traci moc Regulamin Biblioteki z dnia 1 października 2003 roku.

§ 39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku.

Przydatne linki

Inne

Ciekawostki

Nie tylko wypożyczamy naszym Czytelnikom książki, ale także gramy i śpiewamy cygańskie pieśni 
(a przynajmniej staramy się to robić :))

******************

A oto jak brzmi nazwa naszej Biblioteki w różnych językach

PO ANGIELSKU: Library of Kozminski University
PO CZESKU: Knihovna Akademie Kozminského
PO FRANCUSKU: Bibliothèque de l'Université de Kozminski
PO GRECKU: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κοζμίνσκι
PO GRUZIŃSKU: ლეონ კოზიმინსკის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა
PO HISZPAŃSKU: Biblioteca de la Universidad de Kozminski
PO HOLENDERSKU: Bibliotheek Kozminski Universiteit
PO JAPOŃSKU: Kozminski大学図書館
PO MONGOLSKU: Koзмински  Их  Сypгуулийн Номын Сан
PO NIEMIECKU: Bibliothek der Koźmiński-Universität
PO PORTUGALSKU: Biblioteca da Universidade Kozminski
PO RUMUŃSKU: Biblioteca Universitătii 'Leon Kozminski'
PO ROSYJSKU: Библиотека Академии Леона Козминского
PO SŁOWEŃSKU: Knižnica Kozminski Univerze
PO TURECKU: Kozmiński Üniversitesi Kütüphanesi
PO UKRAIŃSKU: Бібліотека Академії Леона Козьмінського

Jeśli ktoś z Państwa umie przetłumaczyć nazwę Biblioteki ALK na jeszcze inny język - prosimy o kontakt :)

 

******************

 

CYTATY POCHODZĄCE OD NASZYCH CZYTELNIKÓW

:-) 
Czy mógłby mi pan przedłużyć okres?
(prośba studentki do bibliotekarza o przedłużenie okresu wypożyczenia książki)

:-) 
Przepraszam, czy pani obsługuje ten róg?
(student do bibliotekarki siedzącej w narożniku lady bibliotecznej)

:-)
Dzień dobry, czy któryś z panów mnie weźmie?
(studentka, która po prostu chciała się dowiedzieć, który z siedzących za ladą kolegów-bibliotekarzy może ją obsłużyć)

:-)
Wie pan co, jak ja tu przychodzę, to czuję jakbym przychodził do księgarni, bo ciągle coś płacę.
(student, który regularnie zwraca książki po terminie, co niestety wiąże się dla niego z konsekwencjami natury finansowej)

:-)
Czy macie państwo wgląd w to, co w przyszłości przyjdzie do biblioteki?
(cóż... trzeba będzie poprosić informatyków, żeby w naszym systemie bibliotecznym dodatkowo zainstalowali moduł "Jasnowidz")

:-)