Akredytacje i certyfikaty

akredytacje

Akredytacje i certyfikaty

 

Akademia Leona Koźmińskiego od wielu lat posiada trzy prestiżowe akredytacje: EQUIS, AACSB i AMBA.

Zdobyła także liczne certyfikaty organizacji międzynarodowych i jest uznana przez profesjonalne stowarzyszenia działające m.in. w obszarze zarządzania, HR i CSR.

Kierunki studiów prowadzone w ALK są regularnie wyróżniane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

„Trzy korony” dla Koźmińskiego

Kupując złotą biżuterię, poszukujemy informacji o próbie złota, czyli swoistego, międzynarodowo rozumianego kodu oznaczającego jakość kruszcu. Takim właśnie międzynarodowo rozumianym przez świat biznesu standardem są akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA, które wspólnie tworzą tzw. "potrójną koronę":

  • EQUIS - European Quality Improvement System
  • AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business
  • AMBA - Association of MBAs

Każda z tych akredytacji jest wyróżnikiem jakości kształcenia biznesowego, a ich wspólna obecność na dyplomie to jak informacja o najwyższej próbie złota. Niezależnie od tego, w którym kraju świata się znajdujemy, akredytacje potwierdzają jakość dyplomu ukończonych studiów.

Na świecie jest około 15.000 szkół biznesu oraz wydziałów ekonomicznych uniwersytetów. Z nich wszystkich tylko około 110 posiada trzy najważniejsze akredytacje – wśród nich jest nasza Akademia. "Trzema koronami" cieszymy się od 2012 r. Byliśmy pierwszą i do 2022 r. jedyną uczelnią w Polsce i całym regionie Europy Środkowej posiadającą takie wyróżnienie (obecnie oprócz nas wyróżnienie to pozyskała jeszcze jedna polska uczelnia).

triple crown

EQUIS

Akredytacja jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development) – organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Na całym świecie jest ponad 13 600 uczelni biznesowych. Tylko 183 z nich posiada tę prestiżową akredytację.

Pierwszą, która w całej Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała takie wyróżnienie, jest nasza uczelnia – jedyna instytucja edukacyjna w Polsce, która spełnia wymogi stawiane przez European Quality Improvement System. Po raz pierwszy otrzymaliśmy tę będącą certyfikatem jakości kształcenia akredytację już w 1999 r. jako szesnasta uczelnia w Europie, obok takich światowych liderów jak London Business School, INSEAD w Fontainebleau czy IMD w Lozannie. W 2002, 2005, 2010, 2015 oraz w 2020 r. Akademia z powodzeniem przeszła proces reakredytacji.

Celem akredytacji EQUIS jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowani są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe, podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych wśród studentów oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

Więcej informacji tutaj

EQUIS

AACSB

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie akredytację AACSB posiada niecałe 6% wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie jest to 874 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University. Nasza Akademia dołączyła do tego prestiżowego grona w 2012 r. Pięć lat później przeszliśmy pomyślnie proces reakredytacji.

Więcej informacji tutaj

AMBA

Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku. Obecnie posiada ją 265 szkół w 75 krajach na całym świecie. Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych.

Więcej informacji tutaj

Wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny poszczególnych kierunków studiów i w przypadku ponadstandardowego wypełniania wymogów - przyznaje swoje wyróżnienia. W ALK 3 kierunki uzyskały ocenę wyróżniającą PKA: zarządzanie, administracja oraz finanse i rachunkowość.

ZARZĄDZANIE  Polska Komisja Akredytacyjna trzykrotnie (w 2004, 2010 i w 2019 r.) przyznała naszej uczelni wyróżnienie za kształcenie na kierunku zarządzanie. W latach 2004-2010 byliśmy jedyną szkołą wyższą w Polsce mogącą poszczycić się tak wysokim uznaniem Komisji. Przyznanie oceny wyróżniającej zostało uzasadnione spełnieniem wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy.

ADMINISTRACJA  W 2013 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło decyzję o przyznaniu oceny wyróżniającej kierunkowi administracja. Spośród ośmiu kryteriów jakościowych siedem uzyskało ocenę wyróżniającą. Komisja podkreśliła wysoką jakość programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, infrastruktury dydaktycznej oraz systemu wsparcia zapewnianego studentom w procesie uczenia się. Oprócz naszej Akademii ocenę wyróżniającą PKA na administracji posiada w Polsce tylko Uniwersytet Jagielloński. 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  Według raportu powizytacyjnego Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszystkie kryteria prowadzenia kierunku, w tym m.in. program kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie i infrastruktura, zostały spełnione w najwyższym stopniu. Prezydium PKA decyzję o przyznaniu wyróżnienia podjęło w lutym 2018 r.

Link do strony PKA tutaj.

pka

Certfikat ISO

Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego od 2002 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015. Celem tej akredytacji jest zagwarantowanie powtarzalności wysokiej jakości procesów kształcenia podyplomowego.

Certyfikacja BSIS

W czerwcu 2020 r. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikat Business School Impact System (BSIS), pokazujący realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Nasza uczelnia, jako jedyna z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

Certyfikacja ustanowiona przez międzynarodową fundację wspierającą rozwój edukacji menedżerskiej – EFMD – dokonuje oceny wpływu uczelni na najbliższe otoczenie. Jest ono definiowane jako rynek lokalny w siedmiu aspektach: finansowym, edukacyjnym, rozwoju biznesu, intelektualnym, rozwoju ekosystemu, społecznym i wizerunkowym. 

Eksperci BSIS oszacowali wartość samego wpływu finansowego ALK na 200 mln euro rocznie. Składają się na to m.in. wydatki uczelni ponoszone na badania i projekty rozwojowe oraz inwestycje pracodawców w absolwentów. Oceniano również wpływ uczelni na region jako dostawcy wykwalifikowanych pracowników, organizatora wymiany myśli i kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich, a także jej zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę oraz dbałość o zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Na uzyskanie certyfikatu z pewnością miało wpływ znalezienie się ALK w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR), ogłoszonego w styczniu 2020 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, jako jednej z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedynej z Polski.

Więcej informacji tutaj.

Logo BSIS

Positive Impact Rating for Business Schools

Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR) jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony w styczniu 2020 r. podczas World Economic Forum w Davos.

Positive Impact Rating (ocena pozytywnego wpływu) to wykaz najlepszych uczelni biznesowych pod kątem ich społecznej odpowiedzialności i troski o zrównoważony rozwój, przeprowadzany przez studentów i dla studentów. Studenci najlepszych uczelni biznesowych z całego świata oceniają swoje szkoły pod kątem ich pozytywnego wpływu na świat, który wykracza poza ich wkład w biznes i gospodarkę. Do udziału w ratingu zaproszono po 50 uczelni z czołówki rankingów Financial Times Masters in Management 2018 (w tym rankingu Koźmiński zajął 20. miejsce) i Corporate Knights Green MBA (CK). Analizie poddano odpowiedzi 2,5 tysiąca studentów z 51 uczelni. 30 uczelni uznano za najbardziej zaawansowane w wywieraniu pozytywnego wpływu w 7 zdefiniowanych obszarach. Rating powstał we współpracy międzynarodowej grupy profesorów, organizacji międzynarodowych (UN Global Compact, WWF, OXFAM) i stowarzyszeń studenckich (AIESEC, Oikos, Net Impact).

Więcej informacji o ratingu PIR i końcowy raport z badania tutaj.

Positive Impact Rating grafika

Principles for Responsible Management Education (PRME)

Od 2008 r. jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowej Principles for Responsible Management Education (PRME), której misją jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach wyższych na całym świecie.

PRME to największa platforma łącząca Organizację Narodów Zjednoczonych z uczelniami biznesowymi. Zgodnie z wypracowanymi Sześcioma Zasadami, PRME wspiera szkoły wyższe w edukowaniu przyszłych liderów w zakresie odpowiedzialnego zarządzania oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Więcej informacji tutaj.

PRME

RRBM - Responsible Research for Business and Management

Użyteczność społeczna, wiarygodność i rzetelna ocena badań naukowych w obszarze biznesu i zarządzania to podstawowe wartości, którymi kieruje się Responsible Research for Business and Management (RRBM), wirtualna organizacja i wspólnota naukowców z całego świata. Przystąpiliśmy do RRBM, ponieważ nam również zależy na związku nauki i praktyki, na odpowiedzialnym i etycznym biznesie, a przede wszystkim na wkładzie uczelni i badaczy w poprawę realiów biznesowych i życia społecznego w Polsce i na świecie.

Więcej informacji tutaj.

RRBM logo 1

HR Excellence in Research

W 2017 r. Komisja Europejska przyznała Akademii Leona Koźmińskiego prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom działającym w sferze B+R oraz organizacjom finansującym badania, które podczas codziennej pracy oraz rekrutacji pracowników naukowych dostosowują wewnętrzne przepisy i procedury do zaleceń zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, zapewniając tym samym nauczycielom akademickim atrakcyjne warunki pracy oraz otwartą, przejrzystą i opartą na osiągnięciach kandydata rekrutację.

Karta i Kodeks są jednymi z najważniejszych dokumentów opracowanych przez Komisję w ramach strategii nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy i otwartego rynku pracy dla nauczycieli akademickich w Unii Europejskiej. Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych zawiera zasady rekrutacji naukowców, których instytucje – pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich pracowników naukowych w Europie.

W celu dostosowania wewnętrznych przepisów i procedur do zasad Karty i Kodeksu nasza Akademia przygotowała, zgodnie z procedurą Komisji Europejskiej, Strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla nauczycieli akademickich ALK.

STRATEGIA

ACTION PLAN 2023-2026

Logo HR Excellence in Research

Akredytacja IQA

International Quality Accreditation, akredytacja oceniająca profesjonalizm instytucji edukacyjnych, została przyznana naszej uczelni przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) w roku 2001. Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej.

Akademia Leona Koźmińskiego przeszła pomyślnie proces reakredytacji w 2007 i 2013 r.

Więcej informacji tutaj.  

ceeman

Marka Godna Zaufania

Nasza uczelnia posiada tytuł Marka Godna Zaufania 2023, przyznawany przez Magazyn „My Company Polska”.

Badanie zrealizowane za pośrednictwem instytutu badania rynku Kantar polegało na zapytaniu 20 tysięcy przedsiębiorców, przedstawicieli kadry kierowniczej i prezesów firm, jakim markom ufają. Respondenci wskazali marki w 25 kategoriach. Akademia Leona Koźmińskiego zwyciężyła w kategorii Szkoła liderów.

Więcej informacji tutaj.