Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie

Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Kwota dofinansowania
Koszty
3 807 634 PLN
Czas trwania
60 miesięcy
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO

Projekt zajmuje się zagadnieniem na styku trzech dużych zmian społecznych:

 • zwiększonej nieufności wobec wiedzy instytucjonalnej i antyintelektualnych i antyestablishmentowych nastrojów społecznych,
 • narastającej tendencji społeczności internetowych do samoorganizacji wokół określonych idei, a także nowych form kooperacji online (produkcja partnerska, otwarta współpraca), w połączeniu z demokratyzacją tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, które skutkują dezinformacją,
 • rosnącej roli automatycznej propagandy i narzędzi dezinformacyjnych (sieci botów, opłacanych potajemnych influencerów, sieci samonapędzających się profesjonalnych ideologów).

Te wyzwania znajdują wyraz w wyłaniającym się systemie socjotechnicznym propagowania idei, opierającym się na połączeniu spontanicznych grup internetowych, kwestionujących zastany system wiedzy, a także sieci botów, stworzonych w celu wpływania na opinię publiczną i wywoływania określonych efektów politycznych poprzez dezinformację, jak i opłacanych zawodowców działających z tym samym skutkiem. Celem projektu jest analiza sieci, struktury i kultury organizacyjnej wybranych internetowych społeczności dezinformacyjnych (w szczególności, ich języka, struktury społecznej, przywództwa, kwestii demograficznych, systemów reputacji, wewnętrznej logiki i wierzeń, narracji i mitów) w studium łączącym informatykę, zarządzanie, socjologię i etnografię. Projekt będzie opierał się na nowatorskiej metodyce Thick Big Data, łączącej podejścia Big Data (TribeFinding, SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) z podejściami jakościowymi (etnografia cyfrowa, analiza narracyjna). Jednym z widocznych efektów ubocznych projektu będzie stworzenie narzędzi badawczych dla polskiej społeczności naukowej, jak i międzynarodowego wykrywacza botów. Poprzez realizację wysoko międzydyscyplinarnego przedsięwzięcia, z użyciem szerokiej gamy metod badawczych, projekt zwiększy naszą wiedzę o ludzkiej i algorytmicznej internetowej dezinformacji (odkrycia naukowe). Zapewni również praktyczne i sprawdzone w realnych warunkach narzędzia wykrywania sieci manipulatorów (wynajętych zawodowców i botów), jak również wspomniane wcześniej narzędzia do analizy sentymentu i wykrywania plemion zlokalizowane dla języka polskiego, co przyniesie istotne korzyści społeczne i dla świata nauki. Projekt będzie rozwijał istniejącą wiedzę o grupach otwartej współpracy, a także umożliwi obserwację jakie typowe dla nich procesy kulturowe I organizacyjne zachodzą w społecznościach dezinformacyjnych, w szczególności koncentrujących się na medycynie, kontrowersyjnych kwestiach społecznych i polityce.

Kierownik projektu

Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie

ogłasza konkurs na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki dla studenta/ki lub doktoranta/ki

Informacje o projekcie:

Projekt pt. „Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie”, realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka ma na celu analizę sieci, struktury i kultury organizacyjnej wybranych internetowych społeczności dezinformacyjnych (w szczególności, ich języka, struktury społecznej, przywództwa, kwestii demograficznych, systemów reputacji, wewnętrznej logiki i wierzeń, narracji i mitów) w studium łączącym informatykę, zarządzanie, socjologię i etnografię. Projekt będzie opierał się na nowatorskiej metodyce Thick Big Data, łączącej podejścia Big Data (TribeFinding, SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) z podejściami jakościowymi (etnografia cyfrowa, analiza narracyjna). Jednym z widocznych efektów ubocznych projektu będzie stworzenie narzędzi badawczych dla polskiej społeczności naukowej, jak i międzynarodowego wykrywacza botów.

Wymagania wobec kandydata/kandydatki:

 • Preferowane: wykształcenie z zakresu antropologii/ etnografii / kognitywistyki. Alternatywnie wykształcenie w innych dziedzinach humanistyki cyfrowej. Ewentualnie wykształcenie z zakresu socjologii, medioznawstwa, zarządzania lub innych nauk społecznych z dobrą znajomością metod jakościowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1;
 • Doświadczenie w badaniach jakościowych;
 • Posiadanie statusu:
  • studenta/ki studiów: drugiego stopnia lub ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach z zakresu dezinformacji.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie analiz narracyjnych;
 • udział w konferencjach międzynarodowych i prezentowanie na nich wyników badań;
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych;
 • współpraca z Kierownikiem projektu;
 • inne prace zlecone przez Kierownika projektu.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty;
 • uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia:

 • Stypendium naukowe NCN, wypłacane Stypendyście/stce na podstawie umowy stypendialnej, planowany okres zatrudnienia: od stycznia 2023 na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu.
 • Maksymalna wysokość stypendium przewidziana w projekcie to 5000 zł miesięcznie.

Warunki wyłonienia i zatrudnienia kandydatów określa Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określony uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Informacje na temat procesu rekrutacyjnego:

Osoby spełniające wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie poniższych dokumentów aplikacyjnych do dnia 30.11.2022 r. na adres e-mailowynauka@kozminski.edu.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: „Stypendium naukowe NCN (analiza narracyjna)”

Wymagane dokumenty:

 • CV w jęz. polskim lub angielskim, uwzględniające: dorobek naukowy kandydata (w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych, konferencjach); kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym (w tym informacje o poziomie znajomości języka angielskiego).
 • kopia dyplomu potwierdzająca posiadane wykształcenie (w przypadku studentów ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich – zaświadczenie o byciu studentem danego kierunku);
 • skan ważnej legitymacji lub kopia zaświadczenia o posiadaniu statusu:
  • studenta/ki studiów: drugiego stopnia lub ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub
  • uczestnika/czki studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub
  • doktoranta/ki w szkole doktorskiej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • mile widziane dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie i umiejętności (m.in. zaświadczenia o odbyciu stażu bądź praktyk, certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.

Informacje dodatkowe:

Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do: przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Ocena kandydata/ki zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny wskazane w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Wszelkie pytania merytoryczne dotyczące projektu i treści ogłoszenia, można kierować do Kierownika projektu, tj. prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka, na adres email: darekj@kozminski.edu.pl

Pozostałe pytania związane z aplikowaniem można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do dnia 30 grudnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego.

Od decyzji Komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Konkurs na stypendium naukowe NCN odbywa się w ramach projektu pt.: „Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2020/38/A/HS6/00066 (w ramach konkursu MAESTRO 12).

Załączniki:

Załącznik 1 – Obowiązek informacyjny RODO

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.