Kandydatów na studia zachęcamy do ubiegania się o Stypendium dla najlepszych kandydatów oraz Stypendium dla olimpijczyków. 

31.05.2021

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW 

Wysokość stypendium to 10 000 zł na studia prowadzone w j. polskim i 15 000 zł w przypadku studiów w j. angielskim.  

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich w języku polskim, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego według przelicznika:

  • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
  • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
  • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty

O stypendium dla najlepszych kandydatów może ubiegać się także osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych:

  • drugiego stopnia w j. polskim oraz na studia drugiego stopnia w j. angielskim Big Data Science, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów. Postępowanie kwalifikacyjne na stypendium obejmuje test wiedzy biznesowej w j. angielskim. Po przyjęciu na studia wszyscy studenci otrzymują mailowo link do rejestracji na test wiedzy. Termin i forma testu zostaną potwierdzone w najbliższym czasie.
  • drugiego stopnia w j. angielskim (z wyjątkiem studiów Big Data Science), która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 80% punktów z testu wstępnego. Test wstępny, do którego przystępują wszyscy kandydaci, jest tożsamy z testem kwalifikującym do ubiegania się o stypendium. Kandydaci spełniający powyższe kryterium otrzymują mailem link do formularza zgłoszeniowego programu stypendialnego.

Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej. W przypadku studiów drugiego stopnia końcowa suma punktów liczona jest w następujący sposób: wynik testu (waga 90%) + średnia arytmetyczna z poprzednich studiów (waga 10%). 

Studenci drogą mailową zostaną powiadomieni o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium.

Nabór do programu stypendialnego trwa do 16 lipca 2021 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 31 lipca 2021 r. 

DLA LAUREATÓW OLIMPIAD – 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

DLA FINALISTÓW OLIMPIAD – 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

Nasi studenci mają możliwość otrzymania także innych stypendiów, np. sportowego, socjalnego, dla osób niepełnosprawnych czy Stypendium Fundacji Koźmińskich. 

Szczegóły oraz informacje o innych stypendiach oraz możliwościach finansowania studiów sprawdź TUTAJ.

Czytaj także