Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. partnerem merytorycznym dla studiów interdyscyplinarnych: Prawo w zarządzaniu biznesem oraz Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego

14.05.2024

Narastające wyzwania w obszarze budowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki stały się inspiracją do zawarcia porozumienia między Akademią Leona Koźmińskiego i Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. – w celu kreowania synergii w obszarze działalności edukacyjnej i naukowej. Akademia Leona Koźmińskiego, wiodąca uczelnia biznesowa, zaznaczająca swoją obecność na arenie międzynarodowej oraz Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., lider obsługi prawnej najbardziej wymagających projektów i sporów sądowych, stawiają na wspólne inicjatywy. Strony podpisały umowę o współpracy, stanowiącą twórczy pomost między środowiskiem akademickim i biznesowym.

Rosnące tempo transformacyjnych, nieprzewidywalnych zmian, tworzy coraz bardziej turbulentne środowisko oraz przestrzeń dla zdywersyfikowanego ryzyka, z którym zmagają się przedsiębiorcy. Sprostanie wyzwaniom wymaga unikalnych kompetencji oraz interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów. Najlepszym, co możemy dziś zrobić jako uczelnia, jest jeszcze bliższa współpraca z biznesem nad merytorycznym rozwojem programów studiów. Niezwykle nas cieszy, że do tego grona dołącza Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Niniejsza kooperacja tworzy na polskim rynku unikatową przestrzeń do wymiany doświadczeń i kreowania nowych, zwinnych koncepcji na efektywne zarządzanie w organizacjach. Decydujemy się na bliską współpracę z partnerami, którzy rozumieją dynamikę otoczenia biznesowego oraz konieczność ciągłego doskonalenia. Zamysł  połączenia sił z Akademią Leona Koźmińskiego – nowoczesną, otwartą na świat uczelnią – jest w tym kontekście wysoce wartościową inicjatywą – podkreśla Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Co-Managing Partner kanclearii TKP. 

Celem zawartego porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju interdyscyplinarnych studiów. Eksperci Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J., dołączają do rady konsultacyjnej i będą brać udział w twórczym rozwijaniu procesu kształcenia z uwzględnianiem zmieniających się uwarunkowań biznesowych oraz potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego dla kształtowania u absolwentów i absolwentek kompetencji przyszłości. Będą również uczestniczyć w realizacji projektów o charakterze edukacyjnym i badawczym w celu dzielenia się unikalnym doświadczeniem dla zastosowania wiedzy w praktyce biznesu. Kierunki studiów objęte partnerstwem merytorycznym z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. to Prawo w zarządzaniu biznesem (studia pierwszego stopnia) oraz Prawo i zarządzanie w biznesie (studia drugiego stopnia). Ich wyróżnikiem jest interdyscyplinarny charakter, umożliwiający m.in. analizowanie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej.   

Czytaj także