Jak złożyć wniosek dt. studiów lub szkoleń w ramach KFS 2024.

05.02.2024

Oto kilka użytecznych informacji, które zawierają kluczowe kwestie związane z procesem składania wniosku o dofinansowanie z KFS w 2024 roku.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O wsparcie finansowe na szkolenia mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, także osoby fizyczne, zatrudniający co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę ani to, czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie z KFS

Nabory są prowadzone przez powiatowe urzędy pracy. Każdy PUP zamieszcza informacje o terminach składania wniosków na swojej stronie internetowej – niemożliwe jest złożenie wniosku poza wyznaczonym terminem.

Baza powiatowych urzędów pracy:  https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Wzór wniosku o dofinansowanie z KFS

Obecnie nie istnieje jednolity wzór wniosku; każdy powiatowy urząd pracy posiada własny wzór i instrukcję jego wypełniania. Wzór wniosku o dofinansowanie studiów i szkolenia z KFS, obowiązujący w danym powiatowym urzędzie pracy, znajduje się na stronie internetowej każdego urzędu pracy.

https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Gdzie złożyć wniosek?

Właściwość miejscową PUP określa powiat, w którym znajduje się siedziba lub miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa składającego wniosek.

Priorytety wydatkowania środków na 2024 rok

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

To wnioskodawca określa, który z priorytetów chce wybrać i zaznaczyć go w formularzu wniosku. Zgodnie z wytycznymi, wnioski, które spełniają przynajmniej jeden z priorytetów, są brane pod uwagę do rozpatrzenia. Jeśli istnieje możliwość wskazania kilku priorytetów, zaleca się to zrobić, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Kolejność, w jakiej są wymienione priorytety, nie oznacza ich hierarchii ważności. Sprawdź, czy istnieje opcja wyboru priorytetu 2, czyli wsparcia dla zawodów uznanych za deficytowe.

Otwórz stronę https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach

  • Wybierz obszar prognozy, oznaczając go jako "wojewódzki" lub "powiatowy" (upewnij się wcześniej w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy, który obszar prognozy jest zgodny z ich wytycznymi)
  • Wybierz rok 2024
  • Odznacz grupy zawodów, oznaczając "zawody deficytowe"

Jeśli udało Ci się znaleźć zawody uznawane za deficytowe, sprawdź, czy stanowiska, na których pracują Twoi pracownicy, są uwzględnione na tej liście. Deficyt jest określany w dwóch stopniach: "Duży deficyt" i "Deficyt". Jeśli Twoi pracownicy kwalifikują się jako "Duży deficyt", rozważ rozsądne wybranie tego priorytetu w swoim wniosku.

Czytaj więcej https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/6350314/KFS%202024_Wytyczne%20dla%20urz%C4%99d%C3%B3w%20pracy.pdf/f337f0d3-e180-409d-bfb2-fcdf17e0544e?t=1703659308470

Uzasadnienie wniosku

Zasadnicza rola uzasadnienia wniosku polega na tym, że to głównie na jego podstawie Powiatowy Urząd Pracy (PUP) ocenia złożone wnioski. Przy ocenie wniosku KFS warto pamiętać o kilku kluczowych kryteriach, które należy uwzględnić w uzasadnieniu:

  1. Sprawdź, czy proponowane działania dofinansowane są zgodne z określonymi priorytetami alokacji środków KFS.
  2. Upewnij się, czy zdobywane przez uczestników szkolenia kompetencje są zgodne z aktualnymi potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
  3. Ocen, czy koszty szkolenia są adekwatne w porównaniu do podobnych usług dostępnych na rynku.
  4. Przedstaw plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte wnioskiem.
  5. Zweryfikuj, czy jednostka prowadząca szkolenie posiada certyfikaty jakości.

Uzasadnienie powinno być pisane w kontekście wybranego priorytetu, mając z nim związek oraz uwzględniając obecne i przyszłe potrzeby pracodawcy. Należy opisać uzasadnienie w sposób zwięzły i kompletny, uwzględniając wszystkie wymienione informacje, aby zwiększyć szanse na przyznanie dofinansowania. Brak uwzględnienia tych informacji w uzasadnieniu może skutkować odmową przyznania dofinansowania.

Uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego

W treści wniosku należy uzupełnienie dane realizatora usługi

NAZWA I MIEJSCE SIEDZIBY:

Akademia Leona Koźmińskiego ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa NIP: 524-10-05-43

MIEJSCE REALIZACJI STUDIÓW/SZKOLENIA, JEGO NAZWA, LICZBA GODZIN ORAZ CENA:

zgodnie z informacjami na stronie danego produktu

Studia podyplomowe: https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe

Szkolenia: https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/kursy-i-szkolenia

POSIADANE PRZEZ ALK CERTYFIKATY JAKOŚCI OFEROWANYCH USŁUG

Uczelnia posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie są tylko 124 uczelnie (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

Wyróżnienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje oceny poszczególnych kierunków studiów i w przypadku ponadstandardowego wypełniania wymogów - przyznaje swoje wyróżnienia. W ALK 3 kierunki uzyskały ocenę wyróżniającą PKA: zarządzanie, administracja oraz finanse i rachunkowość.

Certfikat ISO

Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego od 2002 roku posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015. Celem tej akredytacji jest zagwarantowanie powtarzalności wysokiej jakości procesów kształcenia podyplomowego.

Certyfikacja BSIS

W czerwcu 2020 r. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała certyfikat Business School Impact System (BSIS), pokazujący realny wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne. ALK, jako jedyna uczelnia z Polski, znalazła się wśród wyróżnionych 50 szkół wyższych z 17 krajów.

Positive Impact Rating for Business Schools

Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się w pierwszej edycji Positive Impact Rating (PIR) jako jedna z 30 uczelni biznesowych na świecie i jedyna z Polski. Rating został ogłoszony w styczniu 2020 r. podczas World Economic Forum w Davos.

Akredytacja IQA

International Quality Accreditation, akredytacja oceniająca profesjonalizm instytucji edukacyjnych, została przyznana naszej uczelni przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) w roku 2001. Głównym celem CEEMAN jest podwyższanie jakości edukacji w zakresie zarządzania w Europie Centralnej i Wschodniej.

Marka Godna Zaufania

Uczelnia posiada tytuł Marka Godna Zaufania 2023, przyznawany przez Magazyn „My Company Polska”.

Badanie zrealizowane za pośrednictwem instytutu badania rynku Kantar polegało na zapytaniu 20 tysięcy przedsiębiorców, przedstawicieli kadry kierowniczej i prezesów firm, jakim markom ufają. Respondenci wskazali marki w 25 kategoriach. Akademia Leona Koźmińskiego zwyciężyła w kategorii Szkoła liderów.

Link do wzoru świadectwa szkolenia

Link do wzory świadectwa studiów podyplomowych

CENA SZKOLENIA W PORÓWNANIU Z CENĄ PODOBNYCH USŁUG OFEROWANYCH NA RYNKU, O ILE SĄ DOSTĘPNE WSKAZUJĄC ODPOWIEDZI NA WW.

Należy dokonać porównania ofert kilku dostawców.

Dodatkowo przy składaniu wniosku należy przedstawić poniższe dokumenty wystawiane przez Uczelnie:

•           Wzór certyfikatu / dokumentu potwierdzającego kompetencje

•           Certyfikaty jakości posiadane przez realizatora

•           Program szkolenia

•           Umowa szkoleniowa (opcjonalne – do wyjaśnienia z właściwym PUP)

Pełna informacja znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Czytaj także