MIMY: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację

MIMY: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację

Podmioty realizujące
Współpraca
Université du Luxembourg (Lider), Institut für Landes-und Stadtentwicklungsforschung gGMBH, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Goettingen, Universitet i Bergen, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Malmö Universitet, Università Cattolica del Sacro Cuore, The University of Sheffield, Közép Európai Egyetem, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, EURICE - European Research and Project Office GmbH, Europese Confederatie van Organisaties voor Jeugdcentra, London Metropolitan University, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
2 999 998,75 EUR
Czas trwania
01.02.2020-31.01.2023
Źródło finansowania
Koszty
Horyzont 2020, panel: MIGRACJA-03-2019: Społeczne i gospodarcze skutki migracji w Europie a polityki integracyjne

Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację. Bez odpowiedniej integracji imigrantów nie jest możliwe stworzenie integracyjnego, spójnego i zamożnego społeczeństwa. Skuteczna polityka integracyjna sprawi, że migracja będzie szansą zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i dla społeczeństw przyjmujących. Jeśli proces integracji zakończy się sukcesem, nowo przybyli migranci z pewnością przyczynią się do zbudowania bardziej zamożnej, spójnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy. W planach finansowanego przez UE projektu MIMY jest sprawdzenie, które strategie i polityki integracyjne mają wyższy potencjał, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji szczególnie wrażliwych migrantów, czyli osób młodych, tak aby pełnili rolę aktywnych obywateli i stali się częścią społeczeństwa integracyjnego. W projekcie MIMY, który obejmuje 11 dyscyplin i zrzesza 12 partnerów, przeanalizowanych zostanie 18 studiów przypadków w 9 krajach (Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Włochy, Polska, Rumunia, Węgry). Partnerzy przyjmą podejście, które uwzględnia różnice pod względem płci i miejsca, a przede wszystkim jest zorientowane na migrantów. Pozwoli im to opracować oparte na naukowych dowodach rekomendacje polityczne, które pomogą wprowadzić innowacje do europejskiej polityki i praktyki w dziedzinie integracji młodzieży ze środowisk migracyjnych.

Główna strona projektu i konsorcjum

Strona projektu na Cordis

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesor nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywała pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC) i Utrecht University w Holandii (visiting professor). Wypromowała 3 doktoraty (kolejne 3 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Autorka 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskała wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym H2020 oraz NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączy do zespołu Katedry Ekonomii i tworzy centrum badawcze CRASCHam (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), do współpracy w którym serdecznie zaprasza. 

W latach 2005-2021 - adiunkt i profesor uczelni w Uniwersytecie SWPS; 2016-2021 dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyła i kierowała centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuje się kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, rynkiem pracy, karierami zawodowymi. Jej badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Jej prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Jej monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

Ma doświadczenia w zdobywaniu i kierowaniu prestiżowymi projektami badawczymi: NCN Sonata Bis („Paczki przyjaciół & migracje” 2016-2020), NCN DAINA 1 (CEEYouth, brexit i losy migrujących Polaków i Litwinów, 2019-2021), H2020 MIMY (integracja młodych migrantów 2019/2020-2023) i kierowała NCN Harmonia (social remittances), KBN (kariery zawodowe migrantów poakcesyjnych). W latach 2008-2019 działała w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych IMISCOE Research Network. Jest w Radzie Programowej Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Była ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz International Organisation for Migration: LINET Network. Od dekady w EY Business School kształci europejskie publiczne służby zatrudnienia, od 2019 roku z autorskim programem Return mobility, o charakterze social impact. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com

dr Agata Jastrzębowska

Doktor psychologii, psycholog społeczna, organizacji i pracy; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością

Pracuje na stanowisku post doc w projekcie badawczym BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie, realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska), pod kierownictwem prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej.

Badaczka ilościowa, interesuje się tematyką oddziaływania doświadczenia migracji na dobrostan człowieka i jego zasoby.

W latach 2009-2021 pracowała w Uniwersytecie SWPS, gdzie obejmowała różne stanowiska organizacyjne oraz zajmowała się dydaktyką, tj.: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów czy Ekspert w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej ds. doktoratów wdrożeniowych oraz ewaluacji. Wcześniej w Uniwersytecie SWPS ukończyła studia magisterskie (psychologia społeczna, 2008) oraz doktoranckie (psychologia, 2016).  

W latach 2015-2016 współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie współtworzyła Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.   

Swoją agendę badawczą buduje wokół czterech pojęć: migracji, kompetencji społecznych, komunikacji międzyludzkiej oraz dopasowania kompetencyjnego człowieka do pracy (ang. Person-Job competency fit).  

Jest pomysłodawczynią oraz liderką kampanii społecznej Mów do mnie grzecznie, której celem jest promowanie w społeczeństwie komunikacji asertywnej, zgodnej z modelem Porozumiewania się bez przemocy (ang. Nonviolent Communication).