MIMY: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację

MIMY: Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację

Podmioty realizujące
Współpraca
Université du Luxembourg (Lider), Institut für Landes-und Stadtentwicklungsforschung gGMBH, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Goettingen, Universitet i Bergen, Academia de Studii Economice din Bucuresti, Malmö Universitet, Università Cattolica del Sacro Cuore, The University of Sheffield, Közép Európai Egyetem, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, EURICE - European Research and Project Office GmbH, Europese Confederatie van Organisaties voor Jeugdcentra, London Metropolitan University, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
2 999 998,75 EUR
Czas trwania
01.02.2020-31.01.2023
Źródło finansowania
Koszty
Horyzont 2020, panel: MIGRACJA-03-2019: Społeczne i gospodarcze skutki migracji w Europie a polityki integracyjne

Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację. Bez odpowiedniej integracji imigrantów nie jest możliwe stworzenie integracyjnego, spójnego i zamożnego społeczeństwa. Skuteczna polityka integracyjna sprawi, że migracja będzie szansą zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i dla społeczeństw przyjmujących. Jeśli proces integracji zakończy się sukcesem, nowo przybyli migranci z pewnością przyczynią się do zbudowania bardziej zamożnej, spójnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy. W planach finansowanego przez UE projektu MIMY jest sprawdzenie, które strategie i polityki integracyjne mają wyższy potencjał, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji szczególnie wrażliwych migrantów, czyli osób młodych, tak aby pełnili rolę aktywnych obywateli i stali się częścią społeczeństwa integracyjnego. W projekcie MIMY, który obejmuje 11 dyscyplin i zrzesza 12 partnerów, przeanalizowanych zostanie 18 studiów przypadków w 9 krajach (Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Włochy, Polska, Rumunia, Węgry). Partnerzy przyjmą podejście, które uwzględnia różnice pod względem płci i miejsca, a przede wszystkim jest zorientowane na migrantów. Pozwoli im to opracować oparte na naukowych dowodach rekomendacje polityczne, które pomogą wprowadzić innowacje do europejskiej polityki i praktyki w dziedzinie integracji młodzieży ze środowisk migracyjnych.

Główna strona projektu i konsorcjum

Strona projektu na Cordis

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesorka nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywałam pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC), Utrecht University w Holandii (visiting professor) oraz University College London (visiting scholar). Wypromowałam 5 doktoratów (plus 1 złożony, 1 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Jestem autorką ponad 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskałam wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym Horizon Europe jako koordynatorka globalnego konsorcjum, z projektem Link4Skills; jako kierowniczka polskiego zespołu w H2020 (projekt: MIMY) oraz granty NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączyłam w 2021 roku do zespołu Katedry Ekonomii i stworzyłam centrum badawcze CRASH (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), którym kieruję.  
W latach 2005-2021 byłam adiunktką i profesorką uczelni w Uniwersytecie SWPS; w latach 2016-2021 byłam dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyłam i kierowałam centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuję się rynkiem pracy, kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, karierami zawodowymi. Moje wieloletnie badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Moje prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Moje monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

W latach 2008-2019 działałam w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych i integracyjnych IMISCOE Research Network. Od 2009 roku jestem ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz obecnie w Employment Labour Agency, EURES. Od dekady poprzez EY (Bolonia, Bruksela) kształcę publiczne służby zatrudnienia, w tym europejskie służby zatrudnienia. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com