Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej - teraźniejszość i przyszłość"

Harmonizacja podatku VAT_prof Mudrecki

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”.

Prawidłowe działanie wspólnego rynku jest podstawowym warunkiem funkcjonowania Unii Europejskiej. Jednym z koniecznych elementów działania wspólnego rynku jest zharmonizowany system podatku VAT, który przy zachowaniu podstawowych zasad dotyczących tego podatku, tj. zasady powszechności, neutralności i proporcjonalności powinien zapewnić nie tylko swobodny i konkurencyjny przepływ towarów i usług pomiędzy Państwami Członkowskimi, ale również powinien być gwarancją wpływów z tego podatku nie tylko dla budżetów Państw Członkowskich, ale również dla budżetu Unii Europejskiej. 

Wyzwania w zakresie harmonizacji systemu VAT w Unii Europejskiej są nie tylko wyzwaniem o charakterze legislacyjnym czy też politycznym ale stanowią również znakomitą platformę do przeanalizowania poglądów nauki, doktryny i praktyki poszczególnych Państw Członkowskich w tym zakresie. Planowana konferencja, dzięki uczestnictwu nie tylko w roli uczestników, ale również prelegentów wybitnych pracowników naukowych uczelni europejskich z całą pewnością pozwoli na wymianę poglądów nauki i doktryny na proces harmonizacji systemu VAT. Udział przedstawicieli sądownictwa oraz praktyków dodatkowo przyczyni się do wymiany poglądów, ale również określenia roli jaką w procesie harmonizacji odgrywa orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz jak rola ta wyglądać będzie w systemie definitywnym podatku VAT.

O konferencji

Konferencja w zamyśle organizatorów umożliwi stworzenie platformy pod dyskusję nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi reformy i przyszłości systemu VAT w Unii Europejskiej. Będzie miejscem do efektywnej wymiany refleksji i doświadczeń, w tym w zakresie zaakcentowania i przedstawienia odbiorcom międzynarodowym pozytywnych doświadczeń Polski w zakresie chociażby mechanizmów podzielonej płatności, odwrotnego obciążenia oraz Wiążącej Informacji Stawkowej. Wnioski jakie wynikną z dyskusji naukowej podczas planowanego wydarzenia z cała pewnością będą mogły być wykorzystane nie tylko w krajowej legislacji dotyczącej podatku VAT, ale również w praktyce administracji skarbowej stojącej przed trudnym zadaniem utrzymania budżetowej efektywności podatku VAT jako głównego źródła podatkowych dochodów Państwa.

Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia na międzynarodowej płaszczyźnie. Dlatego też konferencję poprowadzimy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. W czasie paneli będzie można skorzystać z tłumaczenia symultanicznego.

Konferencja jest zaplanowana w systemie hybrydowym.

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu: konferencje@kozminski.edu.pl, tel. (22) 519 21 91

GroupOfPeopleIllustration

Organizatorzy

dr hab. Artur Mudrecki

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em w ALK. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek IFA Poland oraz European Association of Tax Law Professors. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor ponad 130 publikacji, w większości poświęconych prawu podatkowemu, m.in. "Rzetelny proces podatkowy".

dr Wojciech Dmoch

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy nr 00007 posiadający ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w międzynarodowych firmach audytorskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Pracował w Ministerstwie Finansów przy wprowadzaniu przepisów dotyczących podatku VAT. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego I oraz V kadencji. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Opiekun Forum Prawa Podatkowego działającego przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Bartłomiej Kołodziej
mgr Bartłomiej Kołodziej

Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, doradca podatkowy, który swoje doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w firmach Big4 (EY i PwC). Od 2017 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów od 2017 r. do 2023 r. Specjalizuje się w opracowywaniu krajowych  i europejskich przepisów podatkowych w zakresie VAT. Czonek grup eksperckich przy Radzie UE oraz OECD, jak również Komitetu ds. VAT czy Grupy roboczej KE ds. Przyszłości VAT. Prowadzi sprawy związane z harmonizacją VAT w UE. Pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Podatkowej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT.  

Michał Mioduszewski
mgr Michał Mioduszewski

Adwokat, specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT i akcyzy, z uwzględnieniem postępowań spornych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również dwuletnią szkołę prawa brytyjskiego i europejskiego organizowaną we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Cambridge.

AMŻ
dr Anna Magdalena Żmijewska

doktor nauk prawnych, radca prawny, autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 

Agenda

9.00 – 9.15 OTWARCIE Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

9.15 – 12.15 Panel I

Moderator - prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński Adresowanie zagrożeń dotyczących funkcjonowania obecnego systemu VAT w UE. Ocena obecnego systemu VAT w UE – oczekiwania i rzeczywistość – najważniejsze zagrożenia i kierunki wymaganych zmian. Dotychczasowe działania uszczelniające system VAT – doświadczenia Polski i innych Państw Członkowskich. System definitywny – założenia, status prac, najistotniejsze obawy i kontrowersje. Rola nowych technologii w kształtowaniu przeszłego systemu VAT.

9.15 – 9.45 Koncepcja rzeczywistości gospodarczej w VAT UE Prof. dr Ad van Doesum, Uniwersytet w Maastricht (Holandia)

9.45 – 10.15 Wymiana informacji w zakresie podatku VAT i big data Prof. dr Eleonor Kristoffersson, Uniwersytet w Örebro (Szwecja)

10:15 – 10.45 Stały zakład w VAT. Czy dawne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości może trwać w nowej rzeczywistości gospodarczej i  technologicznej? Prof. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

10.45 – 11.15 Harmonizacja podatku od wartości dodanej: patologie procesu czy patologiczne przedsięwzięcie? Prof. dr hab. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski (Polska)

11.15-11:45 Szacowanie obrotu w VAT – granice dopuszczalności w świetle orzecznictwa TSUE Małgorzata Militz, Doradca podatkowy, partner w  GWW Tax Ladziński, Cmoch i Partnerzy Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp.p. (Polska)

11.45 – 12.15 Doświadczenia hiszpańskie w zakresie wdrażania środków mających na celu uszczelnienie systemu VAT, a w szczególności "klauzuli użytkowania i wykorzystania" zawartej w art. 58 dyrektywy VAT Prof. José Manuel Almudí Cid, Uniwersytet w Madrycie (Hiszpania)

12.15 – 13.15     Przerwa

13:15 – 15:15 Panel II

Moderator - prof. dr hab. Bogumił Brzeziński Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku VAT. Suwerenność podatkowa państw członkowskich UE w zakresie podatku VAT. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w zakresie podatku VAT. Zasada bezpośredniego obowiązywania prawa wspólnotowego w zakresie podatku VAT. Związanie sądów krajowych rozstrzygnięciami ETS. Fundamentalne, dla stosowania systemu VAT, orzeczenia ETS. Interpretowanie i stosowanie orzeczeń TSUE w Państwach Członkowskich w świetle obowiązku harmonizacji podatku VAT w UE.

13.15 - 13.45 Rola Naczelnego Sądu Administracyjnego w harmonizacji podatku od towarów i usług Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (Polska)

13.45 – 14.15 Zasada pierwszeństwa i bezpośredniego skutku prawa Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT Prof. dr hab. Maciej Szpunar,  pierwszy rzecznik generalny TSUE (Luksemburg)

14.15 – 14.45 Zasada proporcjonalności w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie i Naczelnego Sądu Administracyjnego Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki, sędzia NSA, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Badań nad VATem (Polska)

14.45 – 15.15 Wykładnia prounijna Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług Dr Roman Wiatrowski, sędzia NSA (Polska)

9.00 – 12.20 Panel III

Moderator Bartłomiej Kołodziej Podatek VAT – wyzwania w epoce gospodarki cyfrowej VAT w handlu elektronicznym (e-commerce). Przyczyny wprowadzenia pakietu e-commerce i jego głównego założenia – wprowadzenie ze strony KE. Rozwiązania przyjmowane przez państwa członkowskie UE VAT w gospodarce współdzielonej (sharing economy). Opodatkowanie podatkiem VAT sharing economy – dylematy regulacji.

9.00 – 9.25 Pierwsze miesiące wdrażania pakietu e-commerce Prof. dr Marie Lamensch, Uniwersytet w Brukseli i Uniwersytet w Louvain-la-Neuve (Belgia) 

9.25 – 9.50 VAT i e-commerce Ludwig de Winter, Komisja Europejska (Belgia)

9:50 – 10.15 VAT-owskie wyzwania gospodarki  współdzielonej Dr Giorgio Beretta, Uniwersytet w Milanie (Włochy)

10.15 – 10.40 Wyzwania związane z opodatkowaniem VAT gospodarki platformowej (wybrane problemy związane z określeniem statusu podatnika, zasad dotyczących miejsca świadczenia usług i raportowania) Dr Tomasz Tratkiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)

10.40 – 11.05 VAT i cyfryzacja gospodarki - teraźniejszość i przyszłość Bartłomiej Kołodziej, doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, Centrum Badań nad VATem (Polska)

11:05 – 11.30 Wdrożenie Pakietu e-commerce VAT. Perspektywa operatora interfejsu elektronicznego.  Agnieszka Urbaniak, Allegro (Polska)

11.30 – 11.55 Reformy VAT w ramach E-commerce w UE: Podejście Amazon, pierwsze doświadczenia i wnioski po 2 miesiącach, przyszłe pożądane reformy VAT Dr Cezary Sowiński, Manager Public Policy Amazon (Polska); Sophie Claessens, EU Tax Public Policy Lead Amazon (Belgia)

11.55 – 12.20 Teraźniejszość i przyszłość chińskiego systemu VAT w kontekście gospodarki cyfrowej Prof. Zhu Yansheng, Uniwersytet w Xiamen (Chiny)

12.20 – 13.20     Przerwa

13:20 – 14:50 Panel IV

Moderator dr Wojciech Dmoch Rola stawek podatku VAT w systemie VAT. Zróżnicowanie wysokości podstawowej stawki VAT w aspekcie wypracowania modelu definitywnego. Obniżone stawki podatku VAT a zasada neutralności podatku VAT.  Klasyfikowanie towarów i usług dla potrzeb stosowania zróżnicowanych stawek podatku VAT – zarys problematyki. Model klasyfikacji towarów i usług dla potrzeb stosowania zróżnicowanych stawek podatku VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa jako rozwiązanie modelowe. Doświadczenia państw UE w zakresie klasyfikacji towarów i usług dla potrzeb stosowania zróżnicowanych stawek podatku VAT.

13.20 - 13.50 Wiążąca informacja stawkowa jako instytucja prawa wspólnotowego Dr Wojciech Dmoch, Centrum Badań nad VATem (Polska)

13.50 – 14.20 Stawki w podatku VAT - wybrane problemy Dr Beata Rogowska Rajda, Uniwersytet Warszawski (Polska)

14.20 – 14.50 Obniżona stawka VAT w gastronomii od października 2020 r. - zakres swobody ustawodawcy krajowego w kontekście sporu o charakter niektórych świadczenia w gastronomii (dostawa towarów czy świadczenie usług) Dr hab. Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego (Polska)

Prelegenci

Prof Ad van Doesum
prof. Ad van Doesum

Profesor europejskiego prawa w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT) na Uniwersytecie w Maastricht, Holandia. Jest również Szefem Centrum Wiedzy PwC w Holandii oraz Sędzią w Sądzie w 's-Gravenhage (Haga).

Profesor Van Doesum posiada szerokie doświadczenie w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa VAT oraz szczególną wiedzę na temat złożonych kwestii VAT związanych ze współpracą pomiędzy organizacjami. W 1998 r. uzyskał tytuł magistra prawa (prawo podatkowe) na Uniwersytecie w Lejdzie, Holandia. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy "Umowne porozumienia kooperacyjne a VAT".

Ad van Doesum jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu krajowego i europejskiego prawa VAT, w tym wiodącej publikacji "Fundamentals of EU VAT Law''. Profesor jest członkiem rad redakcyjnych holenderskiej encyklopedii na temat VAT ("Vakstudie omzetbelasting"), "Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht" oraz Fiscal Scientific Series. Jest również członkiem stałego komitetu współpracowników wiodących publikacji podatkowych oraz korespondentem w różnych innych czasopismach.

 

Prof. Eleonor Kristoffersson
Prof. Eleonor Kristoffersson

Profesor prawa podatkowego na Uniwersytecie Örebro oraz profesor wizytujący na Uniwersytecie Gävle i Uniwersytecie Linköping w Szwecji.
Pierwsze studia LL.M ukończyła na Uniwersytecie w Gotheburgu (Szwecja), a drugie na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). W 2001 r. obroniła doktorat na temat podatku VAT i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Jönköping International Business School w Szwecji. Następnie rozpoczęła pracę na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja), gdzie w 2003 r. została profesorem nadzwyczajnym w dziedzinie prawa podatkowego. W 2009 r. otrzymała tytuł profesora na Uniwersytecie w Uppsali, a w 2010 r. na Uniwersytecie Örebro.
Specjalizuje się w podatku VAT i procedurach podatkowych, a jej zainteresowania badawcze obejmują również takie obszary jak digitalizacja, starzenie się społeczeństwa, zrównoważony rozwój i kwestie prawne dotyczące zmiany płci.

prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki
prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK.
Autor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego i celnego, w tym rozprawy habilitacyjnej dotyczącej cen transferowych (Warszawa 2014), doktoratu nt. akcyz w prawie Unii Europejskiej (Toruń 2006) oraz licznych artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych (Intertax, International VAT Monitor, International Transfer Pricing Journal czy Common Market Law Review).
Absolwent m.in. programu Comparative Tax Policy and Administration w Harvard Kennedy School, Harvard University; wykładał m.in. w Wirtschaftsuniversitaet Wien, Salzburg Universitaet, Universidad Complutense de Madrid,  Masarykova univerzita. Współpracownik International Burreau of Fiscal Documentation w Amsterdamie.

Doradca podatkowy, radca prawny. Były pracownik Działu Doradztwa Podatkowego PwC; w latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group, od 2014 do 2016 r. członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego; od 2016 r. członek zarządu International Fiscal Association (Polish Branch).

prof. Witold Modzelewski
prof. Witold Modzelewski

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony  specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego.
W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

MM
Małgorzata Militz

Doradca podatkowy, partner w  GWW Tax Ladziński, Cmoch i Partnerzy Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni sp.p.
Ekspert z zakresu podatku VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT  i w postępowaniach podatkowych. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki podatku VAT, wielu artykułów profesjonalnej prasie podatkowej. Ceniony wykładowca z zakresu VAT. Od 2017 r., w Rankingach  Gazety Prawnej, w kategorii „doradca podatkowy z zakresu VAT” zajmuje czołowe miejsca,  w 2019 r. – 1 miejsce. W  rankingu prestiżowego magazynu „International Tax Review" tytuł lidera w kategorii „Women in Tax Leadres 2017” oraz „Indirect Tax Leaders nieprzerwanie od 2017 r. Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Jose MA Cid
prof. José Manuel Almudí Cid

José Manuel Almudí Cid jest profesorem prawa podatkowego i dyrektorem Szkoły Praktyki Prawnej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Jego głównym obszarem badań jest europejskie prawo podatkowe w zakresie podatków bezpośrednich, międzynarodowe zasady przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, zharmonizowany system VAT oraz gwarancje procesowe w procedurach podatkowych. Jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa podatkowego i regularnie występuje jako prelegent na różnych konferencjach podatkowych w Hiszpanii i za granicą. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association) oraz Hiszpańskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych.

Prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski
Prof. Marek Zirk-Sadowski

Panel 1 Sprawozdawczość VAT w erze cyfrowej

Profesor Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1994 r. jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2016 - 2022 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecnie Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).
Autor około 200 prac naukowych, poświęconych głównie problemom analitycznej filozofii prawa, hermeneutyce prawniczej, aksjologii prawa, sądowemu stosowaniu prawa oraz filozofii prawa europejskiego.
 

dr hab. Artur Mudrecki

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em w ALK. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek IFA Poland oraz European Association of Tax Law Professors. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor ponad 130 publikacji, w większości poświęconych prawu podatkowemu, m.in. "Rzetelny proces podatkowy".

konferencja VAT
dr Roman Wiatrowski

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Od 2013 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), orzeka w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towarów i usług. Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego –przed podjęciem obowiązków sędziego NSA był sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu, a wcześniej pracownikiem organów podatkowych, w tym również naczelnikiem urzędu skarbowego. 
W kręgu jego zainteresowań znajduje się europejskie prawo podatkowe, z czym związany był również temat jego pracy doktorskiej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Brał udział w licznych konferencjach podatkowych oraz zdobył trzy staże zagraniczne, w tym w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.  
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla sędziów, aplikantów radcowskich, adwokackich oraz studentów. 
Wykonuje również obowiązki egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów  dla biegłych rewidentów. 
Był członkiem komisji do spraw przeprowadzania egzaminu radcowskiego i adwokackiego. 
Uzyskał tytuł honorowy Sędziego Europejskiego przyznawany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników.

dr Tomasz Tratkiewicz
dr Tomasz Tratkiewicz

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim, od końca 2023r. Dyrektor Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów.

Przed rozpoczęciem kariery uniwersyteckiej pracował w Departamencie VAT w Ministerstwie Finansów (ponad siedem lat jako dyrektor departamentu), gdzie był odpowiedzialny m. in. za opracowywanie i interpretację przepisów dotyczących podatku VAT. Zajmował się również problematyką VAT w OECD i Komisji Europejskiej (m.in. jako członek Komitetu VAT).
Ekspert w CASE zaangażowany w szereg projektów badawczych, ewaluacji i ocen skutków dla instytucji rządowych i unijnych, głównie w zakresie tematyki podatkowej.
Jest autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących podatku VAT (aspekty prawne i ekonomiczne).

YZ_konfaVAT
prof. Yansheng ZHU

Yansheng ZHU jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu Xiamen (XMU), jak również zastępcą dyrektora Centrum Międzynarodowego Prawa Podatkowego i Podatków Porównawczych na Uniwersytecie Xiamen. Jego doświadczenie akademickie obejmuje prawo podatkowe i prawo handlowe, specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, międzynarodowym prawie inwestycyjnym oraz chińskim prawie spółek i prawie powierniczym. Opublikował wiele artykułów i książek m.in Principle of Permanent Establishment in Tax Treaties (Law Press, Chiny, 2006), International Tax Law (współautor i współredaktor, podręcznik dla studentów studiów licencjackich, High Education Press, Chiny, 2008), Europe-China Tax Treaties (współautor, Kluwer Law International, 2010), The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation, (współautor, IBFD, 2017) i Implementing Key BEPS Action: Where Do We Stand? (współautor, IBFD, 2019). Był stypendystą na Boston University Law School w latach 2003-2004, profesorem wizytującym od kwietnia do czerwca 2009 r. na National Taiwan University Law School oraz stypendystą Fulbrighta w Georgetown University Law Centre w latach 2011-2012. W latach 2014-16 pełnił funkcję członka Podkomisji ds. opodatkowania usług Komitetu Ekspertów ONZ ds. Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Podatkowych. Uzyskał tytuły LLB, LLM oraz JSD na Uniwersytecie Xiamen. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Towarzystwa Prawa Podatkowego w prowincji Fujian w Chinach oraz członkiem Stałej Rady Chińskiego Towarzystwa Prawa Podatkowego. 
 

Bartłomiej Kołodziej
mgr Bartłomiej Kołodziej

Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, doradca podatkowy, który swoje doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w firmach Big4 (EY i PwC). Od 2017 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów od 2017 r. do 2023 r. Specjalizuje się w opracowywaniu krajowych  i europejskich przepisów podatkowych w zakresie VAT. Czonek grup eksperckich przy Radzie UE oraz OECD, jak również Komitetu ds. VAT czy Grupy roboczej KE ds. Przyszłości VAT. Prowadzi sprawy związane z harmonizacją VAT w UE. Pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Podatkowej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT.  

Wojciech Dmoch
dr Wojciech Dmoch

Doradca podatkowy nr 00007, doktor nauk prawnych. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego zdobyte podczas pracy w międzynarodowych kancelariach pranych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym wydawanego corocznie przez Wydawnictwo CH Beck komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzyskane stopnie, tytuł naukowy: 
2017, Doktor w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawa nadany przez Akademię Leona Koźmińskiego na podstawie rozprawy doktorskiej „Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych”.

dr Beata Rogowska - Rajda

Doktor nauk ekonomicznych, uznany ekspert z zakresu podatku VAT, z-ca dyrektora w Krajowej Informacji Skarbowej, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, członek Warszawskiego Ośrodka Badań Finansów Publicznych działającego przy Uniwersytecie Warszawskim, egzaminator Komisji Egzaminacyjnej na Biegłych Rewidentów, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH, UMCS oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jako naczelnik Wydziału Podatków Pośrednich w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej współtworzyła w praktyce system indywidualnych interpretacji podatkowych w Polsce. Jako zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów była odpowiedzialna za przygotowanie najważniejszych projektów legislacyjnych, broszur i objaśnień do wprowadzanych zmian do ustawy o VAT oraz projektów stanowisk do spraw rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości w obszarze VAT. Jak zastępca dyrektora w Krajowej Informacji Skarbowej odpowiada za system wiążących informacji. Pełnomocnik w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości. Członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego w latach 2011 – 2018. Uczestnik grantów badawczych, ekspert NCBiR, autor wielu publikacji naukowych, artykułów i monografii.

Adam Bartosieiwcz
dr hab. Adam Bartosiewicz

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jeszcze na studiach związał się z doradztwem podatkowym, będąc asystentem w kancelarii doradztwa podatkowego. 

W 2007 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem na podstawie przedstawionej i obronionej pracy „Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie podatku od wartości dodanej”. W 2020 r. uzyskał natomiast na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stopień doktora habilitowanego. 

W marcu 2011 r. został członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego i uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego. 

Od wielu lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń (w formie wykładów, seminariów, warsztatów), w tym m.in. dla innych doradców podatkowych, osób zawodowo prowadzących księgi rachunkowe, jak również dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz podatkowych samorządu terytorialnego. 

Jest także autorem (bądź współautorem) znanych i cenionych książek, kilkuset glos, komentarzy i artykułów dotyczących problematyki podatkowej oraz związanej z finansami publicznymi (w tym finansami samorządów terytorialnych).

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna:

- 300 zł (70 Euro)

- 200 zł (50 Euro)*

* zniżka dla Absolwentów ALK

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Prelegenci, Goście i Studenci ALK.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto:

Bank PeKaO S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850

W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja VAT

Rejestracji można dokonać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

Uwaga: zgłoszenia oraz płatności przyjmujemy do 20/09/2021

illustration

Dofinansowanie

Konferencja została dofinansowana z programu "Doskonała nauka" Ministra Edukacji i Nauki, jak również ze środków Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki logotyp

Patronaty nad konferencją

NSA_konf podatkowa
Naczelny Sąd Administracyjny
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
IFA
International Fiscal Association

Patronat medialny

Przegląd Podatkowy
Przegląd Podatkowy
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer