MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego

 

 

Skład konsorcjum
Współpraca
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lider), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Leona Koźmińskiego
Kwota dofinansowania
Koszty
14 452 346,25 PLN
Czas trwania
01.01.2021 – 31.12.2023
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu (Nr Umowy: Gospostrateg-II/0007/2020-00) z dn. 30 grudnia 2020 r., ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG (projekty „zamawiane”)

Cel Projektu Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów/młodzież do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (medyczny fake news). Projekt zbada jak kształtują się mechanizmy podejmowania decyzji i dopasuje ostateczny kształt narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień. 

 

Zadania i rezultaty W ramach projektu zostaną opracowane, oparte o mechanizmy psychospołeczne bazujące na technikach perswazji i wpływu społecznego, spójne strategie dla: • personelu medycznego • nauczycieli • rodziców • młodzieży

Przygotowany zostanie model organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie realizacji programu szczepień ochronnych oraz gotowe modele współpracy z samorządem, NGOs, instytucjami publicznymi, a także propozycje zmian legislacyjnych i aktów prawnych.  Ze względu na fakt, że rozprzestrzenianie fake newsów w zakresie szczepień może doprowadzić do przyjmowania nieprawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych poprzez odrzucanie wiedzy medycznej, jednym z rezultatów projektu będzie opracowanie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na identyfikację i zahamowanie rozprzestrzeniania się medycznych fake newsów na wczesnym etapie ich powstawania i wyjście z pułapki reagowania post factum. Działania edukacyjne i promocyjne zakładać będą wykorzystanie dostosowanych do odbiorców narzędzi i kanałów komunikacji takich jak: media społecznościowe, webinaria, Q&A, podcasty, spotkania w formule stacjonarnej i on-line, live chaty.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

ogłasza konkurs na stanowisko:

Badacza/ki ALK

W związku z realizacją projektu pt.: „MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” realizowanego w terminie 01.01.2021 – 31.05.2024, na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg-II/0007/2020-00 z dn. 30 grudnia 2020 r. i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Opis zakresu obowiązków:

  • Opracowywanie treści przekazów w mediach tradycyjnych
  • Nadzorowanie realizacji wystawy interaktywnej w Centrum Nauki Kopernik
  • Analizowanie wyników badań przeprowadzonych w trakcie wystawy interaktywnej w Centrum Nauki Kopernik
  • Weryfikowanie i konsultowanie treści przekazów oraz wyników badań z zespołem badawczym

Wymagania stawiane kandydatom:

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- CV w języku polskim lub angielskim zawierające informacje poświadczające m.in. posiadanie kwalifikacji i doświadczenia określonego w wymaganiach stawianych kandydatom

UWAGA: W CV prosimy o umieszczenie i podpisanie oświadczenia o niniejszej treści:

Oświadczam, że dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem

- możliwe jest załączenie do aplikacji kopii (w formie skanu lub zdjęcia) dokumentu/ów poświadczającego spełniania wymagań stawianych kandydatom

- podpisana czytelnie klauzula informacyjna (załącznik nr 1)

Prosimy o przesłanie kopii (skanów/zdjęć) wyżej wymienionych dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy: nauka@kozminski.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Badacz/ka ALK w projekcie MEDFAKE” w terminie do dnia 19.11.2023 roku do godz. 23:59:59 (CET)

Warunki zatrudnienia

Oferujemy możliwość pracy w projekcie przez okres do 6 miesięcy, forma wynagrodzenia – umowa cywilnoprawna.

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zatrudnienia: grudzień 2023 r.

Proces rekrutacji

Etap 1. Weryfikacja aplikacji pod względem formalnym i ocena kandydatów pod kątem wymagań

Etap 2. Z osobami spełniającymi wymagania przewiduje się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

Akademia Leona Koźmińskiego zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej osoby

Dodatkowe informacje

Pytania związane z procesem rekrutacyjnym można kierować na adres nauka@kozminski.edu.pl

Informujemy, że przesyłając dokumenty rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, w ramach realizacji jednego procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, przez czas trwania rekrutacji oraz w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione, dane przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Klauzula informacyjna

Zał. nr 2 – Zasady Oceny Kandydata

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.