Aktualności

Brak wyników do pokazania

Ciekawe badania 

Raport GUESS
Właśnie powstał pierwszy z raportów na podstawie badania GUESSS, który Instytut Biznesu Rodzinnego stworzył we współpracy z firmą KPMG, a jego treść skupia się na aspektach przedsiębiorczości rodzinnej. W raporcie również o naszej uczelni! To pierwszy z serii raportów, które  wykorzystają zestaw danych uzyskanych w GUESSS.

Mam nadzieję, że raport się Państwu spodoba. Bardzo dziękuję za czynny udział w projekcie GUESSS, bez Państwa zaangażowania nie udałoby się osiągnąć tak znaczących (w skali światowej!) wyników.

Zespół IBR i koordynator badania GUESS w ALK Magda Kuśmierz

pobierz raport

Badania PARP i IFR

W latach 2009-2012 eksperci Akademii Leona Koźmińskiego realizowali badanie polegające na ocenie projektu wspólnego PARP i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (pierwszego w Polsce na tę skalę przedsięwzięcia szkoleniowo-doradczego skierowanego do sektora przedsiębiorczości rodzinnej) głównym celem ewaluacji była „ocena użyteczności opracowanego pakietu szkoleniowo-doradczego dla firm rodzinnych oraz ocena przydatności dla Instytucji Otoczenia Biznesu opracowanej Metodologii wsparcia firm rodzinnych”.  Głównym odbiorcą badania byli partnerzy projektu, jednak wnioski  przeprowadzonej ewaluacji posłużyć miały wszystkim podmiotom, które planują skierować swoją ofertę szkoleniową lub doradczą do firm rodzinnych w kraju. Autor badań - Akademia Leona Koźmińskiego - rzetelnie czerpie z wyników przeprowadzonej oceny: Wiedza o oczekiwaniach i wymaganiach przedstawicieli środowiska firm rodzinnych w Polsce, ich specyficznych potrzebach  stała się nieodzownym punktem odniesienia  dla przygotowania oferty skierowanej do tej grupy przedsiębiorców:

Dzięki badaniu ustaliliśmy, które kompetencje są kluczowymi dla menedżera firmy rodzinnej.

Zyskaliśmy świadomość faktu, że tylko oferta dostosowana do specyficznych – ujawnionych w projekcie oraz w jego ewaluacji – potrzeb może stać się skutecznym instrumentem zaspokojenia potrzeb, jakkolwiek bardzo zróżnicowanych, to jednak posiadających wspólny mianownik rodzinności – podmiotów z sektora firm rodzinnych.

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie edukacyjnym dedykowanym firmom rodzinnym przynosi im samym, oprócz istotnych twardych kompetencji, wzrost poczucia dumy z prowadzenia własnej firmy, poczucie sensu wykonywanej pracy (często zachwiane w toku codziennych problemów  z jakimi stykają się mali i mikro przedsiębiorcy w Polsce) i wzrost zaufania we własne możliwości.

Wiemy też,  dzięki doświadczeniom ewaluowanego projektu, że przedstawiciele firm rodzinnych poprzez  uczestnictwo w ocenianym projekcie zyskali świadomość specyfiki swoich potrzeb ale i swoich deficytów kompetencyjnych.  Działania zaplanowane i realizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego mają na celu, z jednej strony - dalsze budzenie świadomości potrzeb i inspirowanie zmian (cykl warsztatów) , a  drugiej - stanowią ofertę dla tych, którzy uświadomione luki w wiedzy gotowi już są wypełniać (studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne).

Upewniliśmy się, bo ten sposób edukacji zawsze był naszą wizytówką, że  z  „Rodzinnymi” trzeba pracować metodą case’ów. Uczyć się rozwiązywać problemy na konkretnych, nawiązujących do ich własnych doświadczeń, przykładach. Wiemy, że przyzwyczajeni do szybkiego tempa w swojej pracy oraz wszechstronności swojego emploi w firmie (gdzie mają do czynienia z wielozadaniowością) tego samego oczekują od trenera - dynamizmu i elastyczności  oraz  praktycznej wiedzy o biznesie rodzinnym. 

Czerpiemy z doświadczenia oraz z  teorii organizacji, co potwierdziło realizowane badanie, przekonanie, że firmy, choćby wszystkie rodzinne, różnią się od siebie. Wiemy jak - identyfikując fazę rozwoju firmy i tożsame dla niej problemy tego etapu - umiejętnie modelować kierowane do niej wsparcia (dobór narzędzi, omawianych zagadnień i case’ów).

Mamy pewność, płynącą  z naszego długiego już doświadczenia w kształceniu przedsiębiorców i menedżerów , i firmy rodzinne nie są w tym wypadku wyjątkiem, jak ważne dla efektów uczenia się jest wymiana doświadczeń pomiędzy studentami. Dlatego naszym celem jest budowanie środowiska firm rodzinnych w Polsce. Chcemy by nasi absolwenci i studenci  firm rodzinnych mogli wspierać się na merytorycznych zasobach Akademii i traktować ją jako wehikuł dla nawiązywania nowych relacji i podtrzymywania już nawiązanych.

Prowadzony przez Akademię program wspierania dzieci przedsiębiorców – sukcesorów firm rodzinnych – w ramach zajęć dla studentów z przedsiębiorczości i zarządzania, okazał się być dobrym zaczynem do budowania tych relacji. Doświadczenia z pracy z młodzieżą uwrażliwiły nas na problemy nie tylko rodziców ale właśnie dzieci stojących przed decyzją o prowadzeniu rodzinnego biznesu. Znając ich obawy i doświadczenia wyniesione z domu wspieramy ich w przygotowywaniu się do przejęcia roli współpracownika a później zarządzającego firmą zatrudniającą najbliższych członków rodziny. Z dumą patrzymy jak ruszają odważnie w świat i śledzimy ich poczynania – bo w ich rękach często leży przyszłość prowadzonych przez ich rodziców działalności gospodarczych. Nie zawsze jednak formuła studiów pozwala nam na pełne ich wsparcie w procesie przygotowywania się do prowadzenia własnego biznesu. Stąd uruchomiliśmy dla nich spotkania w ramach programu „Praca na swoim. Absolwenci Studentom”, gdzie zarówno mogą dowiedzieć się więcej o blaskach i cieniach bycia przedsiębiorcą, jak i wymienić się doświadczeniami z innymi studentami i  absolwentami pod czujnym okiem ekspertów Akademii.