Link4Skills

Horizon Europe: Link4Skills

Horizon Europe: Link4Skills to globalny i innowacyjny projekt badawczy, dotyczący niedoborów umiejętności na rynku pracy. Akronim odzwierciedla cele konkursu, łącząc 4 wymiary dopasowania umiejętności.

Obejmuje on 4 procesy reagowania na niedobory umiejętności: przekwalifikowanie / podnoszenie kwalifikacji populacji (w tym migrantów i nieaktywnych kobiet), podnoszenie płac, automatyzację i migrację.

Uwzględnia 4 kontynenty: Europę, Afrykę, Azję i Amerykę, gdzie analizowane będą niedobory i przepływy umiejętności. W ramach projektu opracowany zostanie nawigator umiejętności, wspomagany przez sztuczną inteligencję dla interesariuszy z organizacji zatrudnienia i szkolenia zawodowego w krajach pochodzenia i przeznaczenia.

Kwota dofinansowania
Koszty
2 999 350,00 EUR
Czas trwania
01.01.2024 – 31.12.2026
Źródło finansowania
EU
Projekt finansowany ze środków programu ramowego Horyzont Europa Komisji Europejskiej (nr projektu 101132476)

Horizon Europe: Link4Skills umożliwi analizę: (a) jak zidentyfikować istniejące i pojawiające się oczekiwania i potrzeby dotyczące umiejętności na zmieniających się rynkach pracy?; (b) jak UE powinna reagować na niedobory umiejętności?; (c) jak rekrutować wymagane umiejętności z różnych obszarów albo z istniejącej siły roboczej (w tym z populacji migrantów i nieaktywnych kobiet), również wspieranych przez automatyzację, oraz z siły roboczej z krajów spoza UE?

Projekt łączy dane dotyczące luk w umiejętnościach i ich dopasowania w UE z analizami kapitału ludzkiego w krajach pochodzenia; bada powstające i istniejące korytarze umiejętności migracyjnych między UE a Indiami, Marokiem, Ghaną, Nigerią, Filipinami, Indonezją i Ukrainą, w celu wzbogacenia wykazów partnerstw w zakresie umiejętności.

Projekt osiąga swoje cele poprzez ekonometryczne mikrosymulacje, oparte na bazach danych UE, łącząc podaż i popyt umiejętności, a także poprzez gromadzenie danych i nadzorowanie wiedzy zainteresowanych stron. Wiedza zostanie zagnieżdżona w nawigatorze umiejętności, wspomaganym sztuczną inteligencją (TRL5), który jest systemem eksperckim, opartym na wiedzy, wykraczającym poza istniejące pulpity nawigacyjne. Jest to system o otwartym dostępie, dostępny publicznie. Jest współtworzony przez interesariuszy rynku pracy w każdym kraju partnerskim. Partnerzy zadbają o zaangażowanie interesariuszy w projekt, wzmacniając dostosowaną do potrzeb komunikację i rozpowszechnianie wyników projektu. W ramach projektu powstanie również seria podcastów Horizon Europe: Link4Skills oraz publikacje akademickie.

Podmioty realizujące

1. Akademia Leona Koźmińskiego (LIDER); 2. Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse; 3. Ryerson University (Toronto Metropolitan University) 4. Universität Osnabrück; 5. Erasmus Universiteit Rotterdam; 6. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; 7. SPIA UG 8. University of Ghana 9. Association Migration Internationale 10. Higher Educational Institution - Ukrainian Catholic University 11. Scalabrini Migration Center 12. International Centre for Migration Policy Development 13. ITTI SP ZOO

Koordynatorka naukowa

prof. dr hab. Izabela Grabowska

Prof. dr hab. Izabela Grabowska – profesorka nauk społecznych; socjolożka i ekonomistka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (doktor nauk ekonomicznych), absolwentka University College Dublin (magister ekonomii), Uniwersytetu Wrocławskiego (magister socjologii); procedurę profesora nauk społecznych prowadził IFiS PAN. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbywałam pobyty naukowe na Humboldt Universiät w Berlinie (grant ERC), Utrecht University w Holandii (visiting professor) oraz University College London (visiting scholar). Wypromowałam 5 doktoratów (plus 1 złożony, 1 na ukończeniu) i ponad 70 prac magisterskich. Jestem autorką ponad 50 publikacji w prestiżowych wydawnictwach międzynarodowych i polskich. Pozyskałam wiele prestiżowych grantów badawczych, w tym Horizon Europe jako koordynatorka globalnego konsorcjum, z projektem Link4Skills; jako kierowniczka polskiego zespołu w H2020 (projekt: MIMY) oraz granty NCN: OPUS, Sonata Bis, Harmonia i KBM.

W ALK dołączyłam w 2021 roku do zespołu Katedry Ekonomii i stworzyłam centrum badawcze CRASH (Center for Research on Social Change and Human Mobility; Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością), którym kieruję.  
W latach 2005-2021 byłam adiunktką i profesorką uczelni w Uniwersytecie SWPS; w latach 2016-2021 byłam dyrektorka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2019 założyłam i kierowałam centrum badawczym Młodzi w Centrum Lab/ Youth Research Center i Mobility Research Group (2020-2021). 

Badawczo zajmuję się rynkiem pracy, kapitałem ludzkim, międzynarodowymi migracjami zarobkowymi, karierami zawodowymi. Moje wieloletnie badania pokazują znaczenia i oddziaływania doświadczenia pracy zagranicą na kapitał ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych oraz przebieg procesu niematerialnych przekazów migracyjnych (social remittances). Moje prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. Work, Employment and Society, Journal of Ethnic and Migration Studies, Europe-Asia Studies, International Migration, Social Policy and Society). Moje monografie zostały opublikowane w kluczowych wydawnictwach: Routledge, Palgrave Macmillan, UCL Press, Amsterdam University Press, Scholar. 

W latach 2008-2019 działałam w organach decyzyjnych największej międzynarodowej sieci badań migracyjnych i integracyjnych IMISCOE Research Network. Od 2009 roku jestem ekspertką Komisji Europejskiej w: European Mobility Partnership/Laboratory i ESCO - Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów oraz obecnie w Employment Labour Agency, EURES. Od dekady poprzez EY (Bolonia, Bruksela) kształcę publiczne służby zatrudnienia, w tym europejskie służby zatrudnienia. Szczegóły dorobku znajdują się na: www.izabelagrabowska.com 
 

Manager projektu

dr Agata Jastrzębowska

Doktor psychologii, psycholog społeczna, organizacji i pracy.

Manager projektu Horizon Europe: Link4Skills oraz kierowniczka projektu Warsaw Talent Cluster.

W latach 2022-2023 pracowała na stanowisku post doc w projekcie badawczym BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie, realizowanym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska), pod kierownictwem prof. dr hab. Izabeli Grabowskiej.

Badaczka ilościowa, interesuje się tematyką oddziaływania doświadczenia migracji na dobrostan człowieka i jego zasoby.

W latach 2009-2021 pracowała w Uniwersytecie SWPS, gdzie obejmowała różne stanowiska organizacyjne oraz zajmowała się dydaktyką, tj.: Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Absolwentów czy Ekspert w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej ds. doktoratów wdrożeniowych oraz ewaluacji. Wcześniej w Uniwersytecie SWPS ukończyła studia magisterskie (psychologia społeczna, 2008) oraz doktoranckie (psychologia, 2016).  

W latach 2015-2016 współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie współtworzyła Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.   

Swoją agendę badawczą buduje wokół czterech pojęć: migracji, kompetencji społecznych, komunikacji międzyludzkiej oraz dopasowania kompetencyjnego człowieka do pracy (ang. Person-Job competency fit).  

Jest pomysłodawczynią oraz liderką kampanii społecznej Mów do mnie grzecznie, której celem jest promowanie w społeczeństwie komunikacji asertywnej, zgodnej z modelem Porozumiewania się bez przemocy (ang. Nonviolent Communication).

logo
mgr Natalia Kosikowska

Konsultant ds. kontroli finansów projektów

W ramach Biura zajmuje się rozliczeniami, sprawozdawczością i wsparciem realizacji projektów. Absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 8 lat związana z działalnością grantową i kompleksową obsługą każdego etapu życia projektu: od wniosku do rozliczenia. Ceni procedury, lubi się uczyć i stawiać czoła wyzwaniom.

Uwielbia frytki z majonezem, kocha morze i długie spacery oraz słuchanie podcastów.

logo
mgr Joanna Pniewska