Kształtowanie koncepcji własności w Białorusi i Estonii. Konsekwencje dla współczesnych polityk ekonomicznych

Kształtowanie koncepcji własności w Białorusi i Estonii. Konsekwencje dla współczesnych polityk ekonomicznych

Kierownik projektu
Wiedza
Kacper Wańczyk
Kwota dofinansowania
Koszty
123 320 PLN
Czas trwania
24 miesiące
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Mimo braku reform gospodarczych, gospodarka białoruska funkcjonuje stosunkowo stabilnie, zwłaszcza w porównaniu z Mołdawią czy Ukrainą. Niemniej jednak literatura ekonomiczna dotycząca Białorusi jest wciąż stosunkowo skromna. Tylko w pewnym stopniu wyjaśnia ona jej funkcjonowanie. Białoruś traktowana jest jako osobliwy przypadek gospodarki kapitalistycznej. Zakłada się, że relacje między państwem a innymi podmiotami gospodarczymi są regulowane przez formalne instytucje. Rosyjskojęzyczna literatura sugeruje, że Białoruś może być gospodarką "władzy-własności". Władca polityczny pozostaje jedynym właścicielem wszystkich aktywów. Formalne instytucje regulujące stosunki własnościowe są tylko pozorne. W zrozumieniu tej gospodarki może pomóc przyjrzenie się relacjom własnościowym między władzą polityczną a podmiotami gospodarczymi. Aby wyraźniej dostrzec osobliwości białoruskiego przypadku, należy porównać go z gospodarką rynkową. Odpowiednim punktem odniesienia wydaje się Estonia. Oba przypadki wykazują pewne podobieństwa, np.: (1) byłe republiki ZSRR; (2) przed włączeniem do ZSRR ich gospodarki opierały się głównie na rolnictwie; (3) kolektywizacja i industrializacja w tym samym okresie; (4) podobne wyniki gospodarcze po 1986 roku; (5) podobne wyniki w zakresie kapitału ludzkiego w ostatniej dekadzie istnienia ZSRR. Istnieją również pewne różnice: (1) wielkość krajów; (2) tradycje kulturowe; (3) wybór ścieżek transformacji po 1991 r.; (4) wybór ugrupowania integracyjnego (Unia Europejska v. Euroazjatycka Unia Gospodarcza). Hipoteza, którą chciałbym przetestować, brzmi: rozumienie własności i podejście do jej regulacji w Białorusi i w Estonii nie uległo zmianie w wyniku radzieckiej unifikacji gospodarczej. Determinuje ona współczesne stosunki gospodarcze. Badania miałyby dwa wymiary: (1) eksploracja stosunków własnościowych w gospodarce (2) historyczny proces kształtowania się stosunków własnościowych. Zbadam pięć okresów historycznych: koniec XIX wieku, lata 1955-1966, 1975-1986, 1991-1999 oraz 2001-2020. Każdy z nich reprezentuje moment, w którym zachodziły istotne zmiany w strukturze gospodarki analizowanych regionów, a następnie krajów. W każdym z tych okresów przyjrzę się formalnym i nieformalnym relacjom między państwem a innymi aktorami gospodarczymi. W szczególności przeanalizowałbym relacje w rolnictwie i przemyśle (sektor naftowy) na przestrzeni czasu i obecnie.