Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna ewolucja

Kryzys multilateralnego systemu handlowego: postępująca dezintegracja czy naturalna ewolucja

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Łukasz Gruszczyński
Kwota dofinansowania
Koszty
230 326 PLN
Czas trwania
16.07.2019 - 15.07.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest analiza aktualnego kryzysu, na przykładzie multilateralnego systemu handlu, celem określenia jego natury, potencjalnych konsekwencji i możliwych sposobów radzenia sobie z nim. W tym kontekście projekt zamierza udzielić odpowiedzi na następujące ogólne pytania badawcze: (a) jaki jest charakter obecnego kryzysu multilateralnego systemu handlu? Jak poważne jest ten kryzys (w odniesieniu do różnych funkcji wykonywanych przez WTO)? (b) Jakie są jego przyczyny? Czy jest on refleksem zmian w amerykańskiej polityce handlowej, głębszej rekonfiguracji geopolitycznych, które mają miejsce na poziomie międzynarodowym, czy raczej dysfunkcjonalności, które istnieją w ramach systemu (lub jakiejś kombinacji wszystkich tych trzech czynników)? (c) W jaki sposób należy na niego odpowiedzieć? Jak radzić sobie z postępującym procesem regionalizacji  międzynarodowych stosunków handlowych w ramach wielostronnego systemu?

Wpływ rezultatów

Zrozumienie charakteru obecnie następujących zmian wydaje się niezwykle istotne, gdyż będą one miały bezpośredni wpływ na kształt przyszłego międzynarodowego porządku handlowego. Znaczenie projektu nie ogranicza się jednak tylko do wymiaru teoretycznego, ale obejmuje również praktyczny aspekt jego działania. Handel międzynarodowy stanowi podstawę funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata. Przepływy handlowe, globalne łańcuchy dostaw oraz decyzje inwestycyjne są w dużej mierze zdeterminowane przez prawną architekturę systemu. W konsekwencji nie jest możliwe zrozumienie niektórych globalnych procesów gospodarczych bez uprzedniego zbadania ram prawnych, które tworzą dany system. Warto również dodać, że projekt odnosi się do obszaru, który przechodzi przez proces intensywnych zmian. Ze względu na aktualny i ciągły charakter tych wydarzeń, dziedzina ta pozostaje niedostatecznie zbadana, co tworzy wiele interesujące wyzwań naukowych.

 

dr hab. Łukasz Gruszczyński

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się problematyką międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowego prawa ochrony zdrowia publicznego oraz relacjami pomiędzy prawem a technologią. Uzyskał tytuł stopień doktora na European University Institute we Florencji (2008), zaś doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2016). W przeszłości odbył szereg zagranicznych staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie w Cambridge (jako Winiarski Fellow), Uniwersytecie w Michigan, Katolickim Uniwersytecie Péter Pázmány oraz National University of Public Service (obie instytucje w Budapeszcie). Laureat sześciu konkursów Narodowego Centrum Nauki, aktualnie realizuje dwa granty w ramach programu OPUS dotyczące transformacji międzynarodowych stosunków handlowych. Współpracuje również z Instytutem Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Jego dorobek naukowy obejmuje dwie monografie w wydawnictwie Oxford University Press oraz liczne publikacje w wiodących międzynarodowych czasopismach naukowych. Profesor Gruszczyński jest również redaktorem prowadzącym anglojęzycznego rocznika Polish Yearbook of International Law.