Wartość współpracy w sprawach karnych w ramach UE


18-19 maja 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Sąd Najwyższy, Pl. Krasińskich 2/4/6,
Wejście od strony Sądu apelacyjnego
Sala Konferencyjna III piętro

Organizator główny: Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego

Sponsor główny: Komisja Europejska – OLAF (Europejskie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych),

strona internetowa: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm

Partner: Akademia Leona Koźmińskiego

Email: elraconference2017@gmail.com

 

  O KONFERENCJI

Konferencja „Wartość współpracy w sprawach karnych w ramach UE” dotyczyć będzie bardzo aktualnej problematyki związanej z rozwojem przepisów w zakresie ochrony interesów finansowych UE, także w kontekście planów utworzenia urzędu Prokuratury Europejskiej (PE). Celem konferencji jest analiza możliwych kierunków współpracy państw członkowskich UE i instytucji UE zobowiązanych do ochrony budżetu UE.

Dodatkowo, konferencja będzie stanowiła okazję do uczczenia dorobku naukowego i organizacyjnego Prof. Lecha K. Paprzyckiego z okazji Jego 70. urodzin.

W konferencji wezmą udział eksperci zagraniczni i polscy w zakresie prawa karnego UE, m.in.:

Dr Wouter van Ballegooij, Parlament Europejski

Prof. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski

Thomas Wahl, Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego, Niemcy

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

CZWARTEK, 18 MAJA 2017

9.30 REJESTRACJA

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI

10.30 AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UE – IRENE SACRISTÁN SÁNCHEZ (OLAF)

11.00 SKUTKI NIEOBECNOŚCI W UE W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH – DR WOUTER VAN BALLEGOOIJ (PARLAMENT EUROPEJSKI)

11.30 PRZERWA NA KAWĘ

12.00 WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY W SPRAWACH KARNYCH W UE – THOMAS WAHL (INSTYTUT MAXA PLANCKA ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KARNEGO, NIEMCY)

12.30 WKŁAD OLAF W WALKĘ Z OSZUSTWAMI NA SZKODĘ INTERESÓW FINANSOWYCH UE– GRAŻYNA STRONIKOWSKA (CZŁONEK KOMITETU NADZORU OLAF)

13.00 DYSKUSJA

13.30 LUNCH

14.30 EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY AFCOS – PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA FINANSÓW POLSKI

15.00 WSPÓŁPRACA PROKURATUR PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE – BEATA HLAWACZ (PROKURATURA KRAJOWA, POLSKA)

15.30 PRZERWA NA KAWĘ

16.00 WSPÓŁPRACA ORGANÓW ŚCIGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE – PRZEDSTAWICIEL POLSKICH ORGANÓW ŚCIGANIA

16.30 WARTOŚĆ DODANA PRZYSZŁEJ PROKURATURY EUROPEJSKIEJ – PROF. JOHN A.E. VERVAELE (UNIWERSYTET W UTRECHCIE, HOLANDIA)

17.00 DYSKUSJA

17.30 ZAMKNIĘCIE OBRAD

19.00 KOLACJA DLA GOŚCI HOTELOWYCH

 

PIĄTEK, 19 MAJA 2017

10.00 WKŁAD PROF. DR. HAB. LECHA K. PAPRZYCKIEGO W OCHRONĘ INTERESÓW FINANSOWYCH UE – PROF. CELINA NOWAK (AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO)

10.30 PROF. DR HAB. LECH K. PAPRZYCKI JAKO SĘDZIA – SĘDZIA STANISŁAW ZABŁOCKI (PREZES IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO)

11.00 PRZERWA NA KAWĘ

11.30 WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA W ORZECZNICTWIE POLSKIEGO SĄDU NAJWYŻSZEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA – PROF. MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK

12.00 WPŁYW STOWARZYSZEŃ PRAWNIKÓW EUROPEJSKICH NA OCHRONĘ INTERESÓW FINANSOWYCH UE – DR LOTHAR KUHL (OLAF)

12.30 PODSUMOWANIE – PROF. ELEONORA ZIELIŃSKA (UNIWERSYTET WARSZAWSKI)

13.00 LUNCH

Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego

Towarzystwo Badawcze Prawa Europejskiego powstało w 1996 r. Zrzesza osoby zainteresowane szeroko pojętą tematyką prawa karnego Unii Europejskiej, zwłaszcza ochrony interesów finansowych UE. Niezbędnym warunkiem do tego, aby stać się członkiem Towarzystwa, jest wyższe uniwersyteckie wykształcenie prawnicze. Obecnym Przewodniczącym jest prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, do niedawna Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Od 2000 roku działalność Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego koncentruje się wokół problematyki związanej z analizą i badaniem instrumentów prawnych mających na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej. W początkowym okresie działalność Towarzystwa skupiała się na aktywności o charakterze naukowym i translatorskim, odnoszącej się zwłaszcza do projektu Corpus Iuris – propozycji jednolitej ustawy dla wszystkich państw członkowskich UE mającej na celu zwalczanie nadużyć dokonanych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Członkowie Towarzystwa dokonali przekładu obu wersji projektu na język polski (tłumaczenie pierwszej wersji zostało opublikowane przez Wydawnictwo C.H. Beck), brali udział w pracach grupy ekspertów, która opracowała raport na temat zgodności prawa krajowego z prawem unijnym. W późniejszym okresie zakres działalności Towarzystwa uległ poszerzeniu, prowadzimy badania nad różnymi instrumentami prawnymi mającymi na celu skuteczną ochronę interesów finansowych UE z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego oraz prawa administracyjnego.

Niezmiernie ważnym aspektem działalności Towarzystwa jest organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, stwarzających okazję do wymiany doświadczeń praktyków i teoretyków polskich i zagranicznych. Do tej pory, dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej – Europejskiego Biura do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Towarzystwo zorganizowało siedem międzynarodowych konferencji naukowych. Materiały ze wszystkich konferencji opublikowano w formie książkowej.

   

  FORMULARZ REJESTRACYJNY

    KONTAKT

  W sprawach organizacyjnych  prosimy o kontakt:

  Magdalena Żuk-Kujawa

  mzuk@kozminski.edu.pl

  tel. +48 22 519 21 99

  W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt:

  Celina Nowak

  cnowak@kozminski.edu.pl