PRELEGENCI

 

 

 

Profesor Alicja Pomorska

Profesor Alicja Pomorska urodziła się 3 marca 1940 roku w Rykach. W roku 1957 podjęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 13 lat później na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. Opo¬datkowanie rolnictwa w Czechosłowacji w okresie powojennym Rada Wydziału Prawa UMCS nadała Jej stopień naukowy doktora nauk prawnych. Natomiast 17 czerwca 1977 roku Rada Naukowa Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk na podstawie rozprawy pt. Elementy stymulacyjne w konstrukcji podatku gruntowego Polski Ludowej nadała Pani Alicji Pomorskiej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, zaś od 1991 roku jest profesorem nauk prawnych.

Przez 51 lat (w latach 1963 - 2014) była zatrudniona w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w UMCS, najpierw na Wydziale Prawa, a od 1 kwietnia 1976 roku na Wydziale Ekonomicznym, piastując początkowo stanowisko kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości, a od 1999 roku Zakładu Finansów. W okresie od 1994 r. do roku 1999 Pani Profesor pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych, natomiast przez ostatnie 14 lat była zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełniła funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego i Podatkowego (a przez ostanie 2 lata, po reorganizacji, Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego).

czytaj więcej

W latach 1992-1993 była eksper¬tem w Kancelarii Sejmu RP. W roku 1994 została powołana w skład grupy 17 ekspertów przy Związku Banków Polskich. 24 października 1995 roku została powołana przez marszałka sejmu na członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli i pełniła tę funkcję przez kolejne trzy kadencje. Natomiast od 1 sierpnia 1999 roku do 31 października 2007 była doradcą Prezesa NIK, a w latach 2009-2014 członkiem powołanej przy Minsterstwie Finansów Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego. Współpracowała z Międzynarodowym Funduszem Pomocy Demokracjom Lokalnym z siedzibą w Londynie, z międzynarodową firmą do¬radczą Coopers & Lybrand.

Zainteresowania naukowe Profesor Alicji Pomorskiej koncentrują się przede wszystkim wokół trzech nurtów tematycznych, to jest prawa podatkowego, fi¬nansów publicznych oraz prawa bankowego. Jej prace naukowe są bardzo dobrze znane i cenio¬ne tak w nauce finansów i prawa finansowego, jak też w praktyce finansowej. Jej dorobek publikacyjny obejmuje łącznie ponad 90 pozycji, w tym między innymi sa¬modzielne autorstwo 5 książek, współautorstwo ok. 10 (w tym międzynarodowej monografii wydanej w 1985 roku przez Uniwersytet w Bolonii oraz wyróżnionej nagrodą Rektora UMCS publikacji pt. Proces dostosowywania pol¬skich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej wydanej w 2003 r.), autorstwo blisko 50 rozdziałów w monografiach naukowych oraz ponad 30 oryginalnych artykułów naukowych.

Profesor Pomorska kierowała realizacją 8 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):
— w latach 1993-1995 nt. Zarządzanie finansami gmin
— w latach 1996-1999 nt. Proces dostosowywania polskiego systemu bankowego do standardów zachodnioeuropejskich
— w latach 1996-1999 nt. Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1989-1995 —założenia a realizacja
— w latach 2000-2003 nt. Proces dosto¬sowywania polskiego systemu podatków pośrednich do standardów Unii Euro¬pejskiej;
— w latach 2003-2005 nt. System opodatkowania nieruchomości w Polsce i kierunki jego zmian
— w latach 2006-2009 nt. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zadań publicznych
— w latach 2008-2011 nt. Potrzeba naprawy finansów publicznych. Proponowane scenariusze rozwiązań
— w latach 2012-2016 nt. Potrzeba nowego modelu sytemu opodatkowania dochodów w Polsce


Pani Profesor Alicja Pomorska odbyła kilka zagranicznych staży naukowych, w tym m.in. w 1984 roku oraz w 1989 roku w Lock Haven University w USA, które zaowocowały wydaniem monografii naukowych poświęconych poli¬tyce budżetowej Stanów Zjednoczonych Ameryki (nagroda ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki) oraz wpływowi amerykańskiej polityki fiskalno-monetarnej lat 80. XX wieku na gospodarkę zachodnią.
Profesor Alicja Pomorska kierowała kilkuset pracami magisterskimi i dyplomowymi. Wypromowała 14 doktorów, aktualnie sprawuje opiekę nad kolejnymi 6 doktorantami. Była recenzentem w ponad 25 przewodach doktorskich na uniwersyteckich wydziałach zarówno prawa, jak i ekonomi. Sporządziła kilkanaście opinii dorobku naukowego, w tym 3 do wniosku o tytuł profesorski, 3 o stopień doktora habilitowanego, 2 w procesie nadania tytułów doktora honoris causa.


Była członkiem Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Pełniła funckję zagra¬nicznego konsultanta naukowego redakcji czasopisma prawno-ekonomicznego „II diritte dell’ economia”, wydawanego przez uniwersytet w Bolonii. Obecnie jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego oraz Rady Naukowej czasopisma "Krytyka prawa. Nizależne studia nad prawem".
Pani Profesor Pomorska była organizatorem czterech kolejnych międzynarodowych konferencji teoretyków i praktyków finansów publicznych i prawa finansowe¬go oraz redaktorem naukowym prac zbiorowych, będących pokłosiem tychże konferencji, a także współorganizatorem kilkunastu spotkań i seminarów naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

    
Za swoją działalność Jubilatka była doceniana licznymi nagrodami nauko¬wymi ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (1971, 1978, 1987), Rektora UMCS (11 razy), została również odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995).

 

Wojciech Dmoch

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy nr 00007 posiadający ponad 22 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Pracował w Ministerstwie Finansów przy wprowadzaniu przepisów dotyczących podatku VAT. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego I oraz V kadencji.

Prowadzi indywidulaną kancelarię doradcy podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 

 

Janina Fornalik


Doradca podatkowy. Partner w Zespole VAT MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od dwudziestu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Ernst & Young, Andersen). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności sektora publicznego. Przez prestiżowe czasopismo International Tax Review wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów VAT w Polsce.

Autorka licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach z zakresu zagadnień związanych z podatkiem VAT.

 

 

 

Jan Głuchowski

W 1962 r. podjął pracę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był dziekanem tegoż wydziału w latach 1976-1978 i prorektorem Uczelni w latach 1988-1990. Profesor belwederski od 1976. Kierownik Katedry prawa Finansowego i wykładowca na KUL w Lublinie w latach 2000-2010.
W momencie powstania Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego prowadził wykłady, a obecnie jest kierownikiem seminarium doktoranckiego w tejże Uczelni. Promotor w 39 zakończonych przewodach doktorskich i recenzent w 97, w tym 6 zagranicznych w Nottingham, Amsterdamie i Wilnie. Visiting Professor w the University w Michigam 1971-1972 oraz w Uniwersytecie Moskiewskim. Wykładowca w kilkunasty uniwersytetach krajów Unii Europejskiej.

Autor ok 300 monografii i artykułów naukowych. Członek European Association of Tax Low Professors od momentu utworzenia i aktualnie po raz drugi członek Scientific Commitee tej organizacji reprezentujący Polskę. Przewodniczący Rady Programowej Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W 1990 r. był ambasadorem Polski w Dhacce, Bangladesz.
Prywatne zainteresowania to turystyka piesza i zagraniczna oraz beletrystyka; jest autorem 7 pamiętników i powieści.

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz

Kierownik Katedry Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Dziedziny badań naukowych:

Jest autorem wielu monografii (m.in. Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001; Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Warszawa 2001; Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Warszawa 2003; Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne, Warszawa 2005; Podatki a etyka, Warszawa 2013; Prawna formuła kosztu podatkowego, Warszawa 2016; Ethical issues in taxation, Poznań 2019), podręcznika akademickiego – Podatki i prawo podatkowe (współautor 11 wydań J. Małecki, a współautor 12 wydania D. Mączyński), komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kilkudziesięciu artykułów, glos i recenzji.
Medal – Bene Merentibus Iustitiae (uchwała KRS z dnia 5 lutego 2018 roku).

 

 

Magdalena Kuźniarska

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz doktorant Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Od lutego 2018 r. współpracuje z Kancelarią Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywała w praktyce podatkowej jednej z renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie oraz w dziale podatkowym jednej ze spółek akcyjnych notowanych na GPW.

Obecnie zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie podatku VAT i podatków lokalnych, jak również wspiera Kancelarię w prowadzeniu sporów sądowo-administracyjnych i karnoskarbowych.
Pracę naukową poświęciła badaniom wpływu wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych w relacjach podatnika z organem skarbowym na prowadzenie kontroli i postępowań podatkowych oraz realizacji w nich uprawnień gwarancyjnych podatników. Uczestnik międzynarodowego projektu „EUCOTAX Wintercourse 2016 – Vienna, the potential impact of BEPS on tax systems” oraz laureat drugiego miejsca podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Ordynacja podatkowa – stan obecny i kierunki zmian”.

 

 

 

dr hab. Artur Mudrecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelnik Wydziału Podatkowego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Członek International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa.

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego. Autor ponad 120 publikacji, w większości z zakresu prawa podatkowego.

 

 

 

dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W latach 2014 - 2017 zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Przez kilka kadencji była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Od 2002 r. do końca 2016 r. pełniła funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego, a od 2008 do 2019 r. - redaktora naczelnego Toruńskiego Rocznika Podatkowego.

Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), International Fiscal Association (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 

 

 

 

dr Piotr Pomorski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Doktor nauk prawnych ( rozprawa doktorska pod tytułem  „Problematyka zaległości w płatności podatków państwowych w latach 1993 - 2005", promotor - prof.
dr hab. Jan Głuchowski).

Od 2009 roku adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli. Od 2011 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie.

Prowadzi wykłady, ćwiczenia, seminaria i laboratoria z zakresu prawa finansowego, prawa podatkowego i prawa bankowego. Brał udział w trzech grantach badawczych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego.

 

 

 

Jan Rudowski

Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Izby Finansowej
 
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1984 - 1998 był zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych z orzecznictwem w sprawach zobowiązań podatkowych. Po wygraniu egzaminu konkursowego, z dniem 10 maja 1991 r. został powołany przez Ministra Finansów na stanowisko Dyrektora tej Izby.
Ukończył szereg kursów resortowych i szkoleń (także międzynarodowych).
Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.
W okresie od 1998 do 2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiedzialny był za prace legislacyjne dotyczące prawa podatkowego materialnego i procesowego, interpretację urzędową przepisów prawa podatkowego, nadzór nad orzecznictwem organów podatkowych, doprowadzenie do ujednolicenia orzecznictwa organów podatkowych oraz nadzór na poborem podatków przez administrację skarbową.
W latach 1999-2000 pełnił funkcję prezydenta Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), międzynarodowej organizacji mającej na celu m.in. wzmocnienie współpracy i rozwój administracji podatkowej w Europie.
W maju 2002 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Od      1 stycznia 2004 r. orzeka w Izbie Finansowej NSA. W latach 2013 – 2016 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej NSA. Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki prezesa Izby Finansowej NSA. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 czerwca 2016 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.
Członek Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego oraz Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznawania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego.

 

 

 

Eugeniusz Ruśkowski

Profesor zwyczajny nauk prawnych; kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; od 2002 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz przewodniczący rad naukowych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Autor lub redaktor naukowy około 430 publikacji z zakresu finansów publicznych i prawa finansowego, w tym kilkudziesięciu opracowań w językach obcych. W ramach popularyzacji nauki opublikował ponadto ok. 200 felietonów, z których część została wydana w formie książkowej.

W latach 1994–1998 sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego , w latach 2003–2008 członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, w latach 2005–2011 członek zapasowy Rady Nadzorczej Europejskiego Biura do spraw Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF). W zakresie kariery akademickiej pełnił kolejno funkcje: Wicedyrektora Instytutu Prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Filii UW w Białymstoku i Prodziekana tego Wydziału (1982–1985), Zastępcy Kierownika Filii UW w Białymstoku (1985–1987) oraz rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach (1999–2002).

 

 

dr Piotr Stanisławiszyn

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004) pełniący obowiązki kierownika (2007), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), autor blisko 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 100 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (ponad 70 wygłoszonych referatów i komunikatów)

 

 

 

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor i kierownik Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie; specjalista i ekspert finansów publicznych, finansów samorządowych, oraz podatków i systemu podatkowego; łączy doświadczenia pracy naukowo-badawczej z praktyką w administracji publicznej m.in. była doradcą ministra finansów, koordynując prace międzyresortowego zespołu ds. reformy sektora finansów publicznych (2006), zasiadała w Radzie Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego (2006-2008), sprawowała urząd wojewody lubelskiego (2011-2014), dwie kadencje przewodniczyła Wspólnej Komisji Orzekającej ds. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2009-2017), doradzała ministrowi zdrowia uczestnicząc w pracach zespołu ds. zmian systemowych w ochronie zdrowia (2016).

 

 

 

Wanda Wójtowicz

Absolwentka Wydziału Humanistycznego oraz Wydziału Prawa UMCS. Profesor doktor habilitowana nauk prawnych, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS w latach 1989 -2011. Równolegle od 1989r. do  1998 r. Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorka ponad dwustu prac naukowych z zakresu prawa finansowego, zwłaszcza prawa podatkowego i dewizowego.
Studentka oraz wieloletnia współpracowniczka i przyjaciółka Pani Profesor Alicji Pomorskiej.