Konferencja polsko - ukraińska "Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w stosunkach polsko-ukraińskich"

Konferencja polsko - ukraińska
​​​​​​​Польсько-українська конференція

O konferencji

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie i Projekt UE Pravo-Justice Ukraine zapraszają na polsko – ukraińską konferencję

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w stosunkach polsko-ukraińskich

Inwazja Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. wywołała szok i spotkała się z jednoznaczną krytyką w demokratycznym świecie. Mija prawie rok od tej chwili. W tym czasie setki tysięcy obywateli Ukrainy wyjechały z kraju szukając bezpieczeństwa w krajach Europy i poza nią. Bardzo wielu z nich znalazło nowy dom lub przynajmniej tymczasową przystań w Polsce. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest dynamiczny wzrost stosunków prawnych między osobami fizycznymi i prawnymi z Polski i Ukrainy w sprawach handlowych, cywilnych, rodzinnych i pracy. Problemy z zakresu międzynarodowego postepowania cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego w relacjach między Polską i Ukrainą coraz częściej zajmują i będą absorbować praktyków prawa, a także trafiać na wokandę sądów. Istotną rolę w obrocie między naszymi krajami pełni w szczególności Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z 1993 r. Konferencja adresowana jest do wszystkich – zarówno naukowców, jak i praktyków prawa – zainteresowanych transgranicznym obrotem prawnym w sprawach cywilnych i handlowych w relacjach Ukraińsko-Polskich. 

Konferencja jest zaplanowana w systemie hybrydowym:

 • stacjonarnie - w siedzibie uczelni, sala D/218
 • online - na platformie ZOOM

W czasie paneli będzie można skorzystać z tłumaczenia symultanicznego.

 

Про конференцію

Академія Леона Козьмінського у Варшаві та Проєкт ЄС в Україні "Право-Justice" запрошують на польсько-українську конференцію 

Судова співпраця в цивільних справах у польсько-українських відносинах

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року викликало шок і однозначну критику в демократичному світі. Відтоді минув майже рік. Тоді сотні тисяч громадян України покинули країну, шукаючи безпеки в країнах Європи та за її межами. Багато з них знайшли новий дім чи принаймні тимчасовий притулок у Польщі. Наслідком такого стану речей є динамічне зростання правовідносин між фізичними та юридичними особами з Польщі та України у комерційних, цивільних, сімейних та трудових справах. Проблеми у сфері міжнародного цивільного процесу та міжнародного приватного права у відносинах між Польщею та Україною все більше займають і будуть займати юристів-практиків, а також постають у судах. Зокрема, важливу роль у торгівлі між країнами відіграє Договір між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і господарських справах 1993 року. Конференція адресована всім – як науковцям, так і юристам-практикам – які цікавляться питаннями транскордонних правочинів у цивільних та господарських справах в українсько-польських відносинах.

Конференція запланована за гібридною системою: 

 • стаціонарний - в приміщенні університету, кімната D/218
 • онлайн - на платформі ZOOM

Під час панелей буде забезпечено синхронний переклад.

 

Program konferencji

 • 10:00 - 10:20 Otwarcie konferencji

Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK (Dziekan Kolegium Prawa, Akademii Leona Koźmińskiego) Dr hab. Maciej Zachariasiewicz, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego) Dr Anna Adamska-Gallant (projekt UE Pravo-Justice Ukraine, główny ekspert międzynarodowy do spraw wymiaru sprawiedliwości)

 • 10:20 - 12:00 Panel I. Prawo prywatne międzynarodowe między Ukrainą i Polską

Prof. Dowgert Anatolij Stiepanowycz, prof. Oleksandr Ihorovych Vyhovskyi (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki): Główne kierunki nowelizacji prawa prywatnego międzynarodowego w Ukrainie Dr hab. Maria-Anna Zachariasiewicz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski): Ukraińska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z perspektywy europejskiej   Mykhailo Szumylo (Sąd Najwyższy Ukrainy): Umowa o pomocy prawnej między Ukrainą a Polską jako źródło prawa w sprawach z zakresu prawa pracy  Prof. Viktor Kalakura: Ogólne problemy stosowania norm kolizyjnych i umów dotyczących pomocy prawnej Dr Krzysztof Pacuła (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej): Kwalifikacja na tle polsko-ukraińskiej Umowy o pomocy prawnej z 1993 roku

 • 12:00 - 12:20 Przerwa kawowa
 • 12:20 - 13:40 Panel II. Stosunki spadkowe i rzeczowe

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (Akademia Leona Koźmińskiego): Sprawy spadkowe w polsko-ukraińskiej Umowie o pomocy prawnej z 1993 roku Dr hab. r.pr. Łukasz Żarnowiec, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Stosunki rzeczowe w polsko-ukraińskiej Umowie o pomocy prawnej z 1993 roku  Dr Bogdan Kriwolanow (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki): Cechy ustalania prawa własności dóbr kultury w międzynarodowym prawie prywatnym   Dr Marcin Margoński (zastępca notarialny w Krapkowicach): Stosunki prawne w relacjach polsko-ukraińskich z perspektywy polskiego notariusza

 • 13:40 - 14:40 Przerwa obiadowa
 • 14:40 - 16:20 Panel III. Osoby i stosunki zobowiązaniowe

Maksym Shcherbyuk (Akademia Leona Koźmińskiego): Problematyczne aspekty zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych na gruncie umowy polsko-ukraińskiej z 1993 roku Dr hab. r.pr. Wojciech Klyta, prof. UŚ (Uniwersytet Ślaski): Osoby prawne w polsko-ukraińskiej Umowie o pomocy prawnej z 1993 roku Dr hab. r.pr. Witold Kurowski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski): Praktyczne konsekwencje unormowania prawa właściwego i jurysdykcji w zakresie stosunków pracy w polsko-ukraińskiej umowie o pomocy prawnej z 1993 roku  Dr Olga Suszyk (EUCON Grupa Prawnicza): Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody w środowisku naturalnym w czasie konfliktów zbrojnych a art. 35 polsko-ukraińskiej Umowy o pomocy prawnej z 1993 r.

 • 16:20 - 16:40 Przerwa kawowa
 • 16:40 - 18:00 Panel IV. Stosowanie umów o pomocy prawnej w ukraińskiej i polskiej praktyce orzeczniczej

Docent Sergyi Kozyakov (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki): Prawo międzynarodowe w orzecznictwie Cywilnego Sądu Kasacyjnego w składzie Sądu Najwyższego Dr Bartosz Wołodkiewicz (Uniwersytet Warszawski): Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w stosunkach polsko-ukraińskich w sprawach cywilnych i handlowych Olena Bilokon, Iryna Lytvynenko (Sąd Najwyższy Ukrainy): Stosowanie umowy o pomocy prawnej między Ukrainą a Polską na przykładzie ukraińskiej praktyki sądowej Doc. Genadiy Tsirat (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki): Doświadczenie w stosowaniu umów o pomocy prawnej między Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, innymi krajami Europy Wschodniej i Środkowej oraz perspektywy zawarcia konwencji między UE a Ukrainą w przedmiocie jurysdykcji i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

 • 18:00 Zakończenie konferencji

Програма конференції

 • 10:00-10:20 Відкриття конференції

Доктор хаб. Бартоломей Новак, проф. KU (Декан Юридичного Коледжу Університету Козьмінського) Доктор хаб. Мацей Захаріасевич, проф. KU (Університет Козьмінського) Доктор Анна Адамська-Галлант (проект ЄС в Україні "Право-Justice", головна міжнародна експертка з питань правосуддя)

 • 10:20 - 12:00 Панель I. Міжнародне приватне право між Україною та Польщею

Проф. доктор Анатолій Довгерт, проф. доктор Олександр Виговський (Університет імені Тараса Шевченка): Основні напрямки оновлення кодифікації міжнародного приватного права в Україні Доктор хаб. Марія-Анна Захаріасевич, проф. UŚ (Університет Сілезії): Закон України про міжнародне приватне право з європейської точки зору Доктор Михайло Шумило (Верховний Суд України): Договір про правову допомогу між Україною та Польщею як джерело права при вирішенні трудових спорів Проф. доктор Віктор Калакура (Університет імені Тараса Шевченка): Загальні проблеми застосування колізійних норм і договори про правову допомогу Доктор Кшиштоф Пакула (Суд Справедливості Європейського Союзу): Кваліфікація на тлі польсько-українського договору про правову допомогу 1993 року

 • 12:00 - 12:20 Кава-перерва
 • 12:20-13:40 Панель II. Спадкові та майнові відносини

Проф. доктор хаб. Максиміліан Паздан (Університет Козьмінського): Спадкові справи в польсько-українському договорі про правову допомогу 1993 р. Доктор хаб. р.п. Лукаш Жарновець, проф. УКСВ (Університет кардинала Стефана Вишинського): Майнові відносини в польсько-українському договорі про правову допомогу 1993 р. Доктор Богдан Криволапов (Університет імені Тараса Шевченка): Колізійне регулювання обігу культурних цінностей у міжнародному приватному праві Доктор Марчін Маргонскі (заступник нотаріуса в Крапковіце): Правові відносини в польсько-українських відносинах з точки зору польського нотаріуса

 • 13:40 – 14:40 Перерва на обід
 • 14:40-16:20 Панель III. Особи та договірні відносини

Максим Щербюк (Університет Козьмінського): Проблемні аспекти правоздатності та дієздатності фізичних осіб за польсько-українським договором 1993 р. Доктор хаб. р.п. Войцех Клита (Сілезький університет): Юридичні особи в польсько-українському договорі про правову допомогу 1993 р. Доктор хаб. р.п. Вітольд Куровський (Сілезький університет): Трудові відносини в польсько-українському договорі про правову допомогу 1993 р. Доктор Ольга Сушик (Юридична група EUCON): Відповідальність за шкоду, завдану природному середовищу під час збройних конфліктів, та ст. 35 польсько-українського договору про правову допомогу 1993 року.

 • 16:20 - 16:40 Кава-перерва
 • 16:40-18:00 Панель IV. Застосування договорів про правову допомогу в українській та польській судовій практиці

Доцент Сергій Козьяков (Університет імені Тараса Шевченка): Міжнародне право в судовій практиці Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Д-р Бартош Володкевич (Варшавський Університет): Визнання та виконання судових рішень у польсько-українських відносинах у цивільних та комерційних справах Доктор Олена Білоконь, Ірина Литвиненко (Верховний Суд): Застосування договору про правову допомогу між Україною та Польщею на прикладі української судової практики Геннадій Цират, доцент (Університет імені Тараса Шевченка): Досвід застосування угод про правову допомогу між Республікою Польща та Україною, іншими державами Східної та Центральної Європи та перспективи укладання конвенції між ЄС та Україною з питань юрисдикції та виконання рішень у цивільних та комерційних справах

 • 18:00 Завершення конференції

Prelegenci/ Спікери

dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz

Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Cywilnego. Prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa kontraktów i międzynarodowego postępowania cywilnego. Kilkukrotnie przebywał na zagranicznych stażach badawczych, w tym na Columbia University w Nowym Jorku i w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu. Uczestnik i wykonawca licznych projektów badawczych i szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Radca prawny. Doradza klientom w sprawach cywilnych i handlowych, w szczególności w zakresie  stosunków transgranicznych. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, oraz w postępowaniach arbitrażowych ad hoc. Uznany w kraju ekspert w dziedzinie międzynarodowego obrotu prawnego i arbitrażu handlowego.

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan

Były wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, członek korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu w Rostowie oraz Uniwersytetu Śląskiego, Kawaler Orderu Palm Akademickich mianowany przez premiera Francji.

Autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, prawa cywilnego oraz arbitrażu międzynarodowego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe.

Dr Krzysztof Pacuła

Referendarz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doktor nauk prawnych, związany z Uniwersytetem Śląskim. Nagrodzony Dyplomem Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (2019). 

Redaktor (prawo UE) na conflictoflaws.net. Sekretarz i Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. 

Adwokat i wykładowca na aplikacji adwokackiej (Prawo UE i prawo prywatne międzynarodowe w praktyce zawodowej adwokata) przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. 
 

dr Olha Suszyk

Zastępca kierownika praktyk prawa ochrony środowiska, budowlanego i energetycznego w EUCON Grupie Prawniczej, z siedzibami w Kijowie i Warszawie od 2006 roku.
Doktor nauk prawnych z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem naukowym na Wydziale Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego, oraz wieloletnim doświadczeniem prac legislacyjnych w sektorze publicznym. Kluczowy Ekspert Prawnym w projektach Komisji Europejskiej w Ukrainie.
Kilkukrotnie przebywała na stażach badawczych w różnych państwach Unii Europejskiej, w tym w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Regionalny dyrektor projektu “Szkoła Prawa Polskiego im. L. Petrażyckiego” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Kijowskim Uniwersytecie Narodowym imienia Tarasa Szewczenki (2020/2021). 
 

Maksym Shcherbyuk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Najlepszy student zagraniczny w Polsce zgodnie z INTERSTUDENT 2022 (kategoria studia magisterskie). Jeden z najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz laureat programu „Najlepszy absolwent 2021” Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Programu stypendialnego dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa w latach 2015-2021. Absolwent Winter School on European Law, Julius-Maximilians-University Würzburg, Germany, Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy, Center for American Studies and the U.S. Embassy in Warsaw, Szkoły Prawa Europy Wschodniej i Azji Centralnej na Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Ukraińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Młodszy prawnik w jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce - Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym oraz prawie międzynarodowym prywatnym.
 

dr. iur. Marcin Margoński

Zastępca notarialny w Krapkowicach. Autor licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego. Wykładowca na szkoleniach z zakresu obrotu zagranicznego dla sędziów, notariuszy i aplikantów notarialnych. Wielokrotny biegły ad hoc z zakresu prawa obcego w polskich postępowaniach sądowych. Występował jako notariusz w postępowaniach prejudycjalnych przed TSUE w sprawach z zakresu rozporządzenia 650/2012.

Patron

 

 

Opłata konferencyjna:

 •  udział w formie on-line: 150 zł 
 •  udział w formie stacjonarnej: 250 zł 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto: Bank PeKaO S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja polsko-ukraińska, 23.02.2023r. Możliwa jest również płatność elektroniczna.

 • Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Studenci, Absolwenci i Pracownicy ALK.

Dla uczestników z Ukrainy udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracji prosimy dokonać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

 

Організаційний внесок:

 • Онлайн-участь: 150 ЗЛОТИХ 
 • участь у стаціонарній формі: 250 ЗЛОТИХ

Будь ласка, сплатіть оргвнесок за конференцію на рахунок: Банк PeKaO S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850 Будь ласка, напишіть у назві переказу: Польсько-українська конференція, 23.02.2023р. Також можлива електронна оплата.

Участь у конференції безкоштовна для учасників з України.

Будь ласка, зареєструйтеся за допомогою реєстраційної форми нижче.

alk

Kontakt

Masz pytania organizacyjne? Zachęcamy do kontaktu.

Biuro Organizacji Konferencji - Wanda Widziszewska, Ewelina Andrulewicz