Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością

Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością

Kierownik Projektu
Wiedza
dr Anna Olszewska
Kwota dofinansowania
Koszty
119 724 PLN
Czas trwania
04.01.2017 - 03.01.2022
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu Celem proponowanego projektu jest zbadanie czy i w jaki sposób ekspaci mają wpływ na międzykulturową komunikację biznesową w sektorze usług. Badania przeprowadzane zostaną w krajach, które posiadają znaczącą ilość ekspatów w Zarządach, i które jednocześnie mają według danych Banku Światowego duży (powyżej 75%- Hong Kong i Singapur) oraz średni (powyżej 60%- Polska i Niemcy) wpływ sektora usług na gospodarkę. Celem jest wydobycie najlepszych praktyk. Na przestrzeni ostatnich lat sektor usług zyskał na znaczeniu i ma rosnący wpływ na gospodarkę światową. Równocześnie mamy do czynienia z coraz bardziej aktualną ‘Wojną o Talenty’, zidentyfikowaną i nazwaną przez Stevena Hankina już w 1997, a opisaną cztery lata później (Michaels et al. 2001). Łącząc oba te fakty otrzymujemy problem, z którym borykają się obecnie rozwinięte gospodarki- nierówną dystrybucją wykształconych i doświadczonych ekspertów w stosunku do odpowiednich dla nich miejsc pracy. Najbardziej ‘chłonne’ na ekspatów, w zależności od kraju, są sektory: konsultingu, hotelarstwa, telekomunikacji czy bankowości (Beaverstock, 2002), które będą przedmiotem tego badania. Zróżnicowanie zespołów leży w centrum zainteresowania nauk społecznych oraz nauk o zarządzaniu od dziesięcioleci. Uczeni nie byli w stanie dojść do jednolitych wniosków na temat wpływu różnorodności na zachodzące wewnątrz zespołu procesy, w tym komunikacyjne. Prezentowane wyniki badań są względem siebie sprzeczne. Jedni dowodzą, iż jest on bardzo pozytywny (McCuiston, et al. 2004; Naranjo-Gil et al. 2008; Bassett-Jones 2005; Nielsen 2010), drudzy- że wręcz odwrotnie (O’Reilly et al. 1993; Kirkman et al. 2004; Jackson et al. 1991). Wartością dodaną będzie zgłębienie tego zagadnienia w odniesieniu do Zarządów firm z sektora usług, który wciąż jest ‘niedostatecznie zbadany’ (Carmeli, 2015: 714). Zadaniem Zarządów jest wprowadzanie w życie strategii, w celu rozwoju firm oraz budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie zarząd ma za zadanie reprezentowanie najlepszych interesów Rady Nadzorczej oraz innych interesariuszy. Wielokrotnie Zarząd w sektorze usług odpowiada również za cały system raportowania oraz wdrażania nowych regulacji. Jest to zatem bardzo specyficzne środowisko charakteryzujące się dużą dozą dyplomacji przy jednoczesnej bezwzględności proceduralnej. W badaniach własnych, wnioskodawczyni wykazała, iż Zarządy banków są zupełnie a-kulturowe. Zarówno w analizowanych bankach w Singapurze, jak i w Polsce- znaczenie wielokulturowości okazało się nie mieć wpływu na komunikację na poziomie Zarządu. Zostało ono całkowicie zastąpione przez profesjonalizację oraz specyficzną kulturę Zarządów tych instytucji, która ma pewne cechy uniwersalne dla sektora bankowego. Wyniki badań stały się inspiracją i drogowskazem do zbadania zagadnienia w szerszym kontekście- w ujęciu proponowanego projektu, aby porównać te mechanizmy w badaniu międzysektorowym oraz międzykulturowym.

Wpływ rezultatów Dzięki zebraniu międzynarodowej sumy doświadczeń w aż czterech kluczowych segmentach sektora usług, możliwe będzie zrozumienie i zbudowanie modelu oraz definicji międzykulturowej komunikacji biznesowej dla implementacji w naszym Kraju. Proponowane badanie ma istotne znaczenie poznawcze jak również praktyczne, jako że problemy zarządzanie różnorodnością stało się ważne dla takich organizacji jak OECD, Unia Europejska czy Parlament Europejski (Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych).

 

dr Anna Olszewska