Prawnicze Seminarium Doktorskie - Program Seminarium 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
w dniach 01-03.05.2019 Dziekanat jest nieczynny 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
15.12.2018
19.01.2019
16.03.2019
13.04.2019
18.05.2019

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Program kursu Prawnicze seminarium doktorskie

1. Cele i założenia

Celem kursu Prawnicze Seminarium Doktorskie w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyposażenie uczestników, przygotowujących rozprawy doktorskie z zakresu nauk prawnych w dyscyplinie prawo, w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje konieczne do podjęcia i prowadzenia badań naukowych, prezentowania ich wyników w formie poprawnych metodologicznie i warsztatowo publikacji artykułowych i monograficznych, a także poprzez ustne wystąpienia na konferencjach, seminariach, debatach i innych spotkaniach naukowych. 

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki oparciu kształcenia na dwóch założeniach: dywersyfikacji form partycypacji uczestników w kursie, a także odpowiednim zestawieniu różnorodnych treści oraz efektów kształcenia.

Pierwsze z założeń jest realizowane poprzez możliwość udziału w trzech obligatoryjnych oraz dwóch fakultatywnych blokach zajęć. Podstawowy charakter mają obowiązkowe, indywidualne spotkania z opiekunem naukowym, umożliwiające bezpośrednie i zindywidualizowane dookreślenie celów i założeń badawczych, określenie etapów realizacji prac oraz sprawowanie stałej pieczy nad postępami. Drugi z obligatoryjnych bloków stanowią interaktywne zajęcia zespołowe odbywające się w formie zjazdów. Udział w tych zajęciach umożliwia rozwijanie warsztatu badawczego, w szczególności w zakresie metodologii badań, umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności prac oraz komparatystyki prawniczej, jak również doskonalenie naukowego warsztatu pisarskiego. Trzecią obligatoryjną formą realizacji programu kształcenia jest aktywny udział w zamkniętych seminariach pracowników i doktorantów poszczególnych katedr; służą one prezentacji prowadzonych badań naukowych, przedstawieniu podejmowanych problemów oraz stosowanych metod i narzędzi badawczych, a przez to doskonalenie umiejętności warsztatowych i włączenie uczestników Seminarium w prace badawcze społeczności akademickiej.

Opcjonalny charakter ma natomiast udział w otwartych seminariach naukowych organizowanych przez katedry, a także w konferencji naukowej, której organizacji mogą podjąć się uczestnicy Seminarium.

Realizacja drugiego założenia następuje poprzez odpowiedni wybór treści programowych. W toku wykładów, seminariów i warsztatów odbywających się w ramach interaktywnych zajęć zespołowych podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:

­­♦ metodologią pracy badawczej prawnika,
♦ naukowym warsztatem pisarskim,
♦ organizacją, finansowaniem i realizacją prac badawczych, z uwzględnieniem procedury uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, problematyką ochrony własności intelektualnej oraz etyki w nauce,
♦ umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności badań, z uwzględnieniem elementów komparatystyki prawniczej oraz wielojęzyczności prawa.

 

2. Plan seminarium 

semestr 1 

 

ObszarProblemyLiczba godzin
IMetodologia pracy naukowej prawnika

1. Miejsce prawoznawstwa w systemie nauk społecznych

2. Formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych

3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2

3

3

IIPraktyka prowadzenia pracy naukowej

1. Opiekun naukowy i jego zadania

2. Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: wprowadzenie

3. Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: warsztat

2

2

4

III Naukowy warsztat pisarski prawnika

1. Zastosowanie prawniczych baz danych

2. Standardy publikacji naukowej w naukach prawnych

3

5

IVUmiędzynarodowienie i interdyscyplinarność

1. Multicentryczność źródeł prawa

2. Wielojęzyczność prawa

3. Komparatystyka prawnicza

3

2

3

 

 

semestr 2

 

ObszarProblemyLiczba godzin
IOrganizacja, finansowanie i realizacja prac badawczych

1. Prawa autorskie i etyka w pracy naukowej prawnika

2. Pozyskiwanie funduszy i grantów na badania naukowe

3. Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora

4

2

2

IIKryteria oceny rozprawy doktorskiej

1. Doktorat jako samodzielne rozstrzygnięcie problemu badawczego

2. Kryteria oceny: aspekty formalne i merytoryczne

2

6

IIINaukowe wystąpienia publiczne

1. Referat i autoreferat jako forma ustnej prezentacji problemu badawczego

2. Wystąpienia publiczne - warsztat

2

6

 

Ponadto w każdym semestrze odbywają się seminaria naukowe organizowane przez poszczególne katedry w wymiarze nie mniejszym niż dwa spotkania. Służą one omówieniu aktualnych problemów badawczych w nastęujących aspektach:

1) tematyka współczesnych badań w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym,

2) prace badawcze prowadzone w katedrach i uczelni,

3) praca nad doktoratem jako forma udziału uczestnika Seminarium w działalności badawczej katedry.