Prawnicze Seminarium Doktorskie - Informacja o zasadach rekrutacji 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
15.12.2018
19.01.2019
16.03.2019
13.04.2019
18.05.2019

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Postępowanie rekrutacyjne 

Do udziału w Prawniczym Seminarium Doktorskim serdecznie zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra prawa lub inny równorzędny dyplom. Zapraszamy także osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny dyplom w dyscyplinie innej niż prawo o ile ich praca zawodowa wiąże się z praktyką prawniczą i czują się na siłach spełnić dodatkowe wymagania związane ze złożeniem egzaminów uzupełniających z prawa w trakcie Seminarium.

Postępowanie rekrutacyjne jest trzyetapowe: pierwszy etap odbywa się przed Prorektorem lub osobą wyznaczoną przez Prorektora, pozostałe dwa przed Komisją Rekrutacyjną. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Prorektor lub Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa oraz samodzielny pracownik naukowy, którego zainteresowania badawcze są zbieżne z zainteresowaniami Kandydata i który wyraził zgodę na objęcie opieką naukową określonej liczby nowo przyjętych Uczestników. W skład Komisji może wchodzić także osoba wyznaczona przez Prorektora. 

Pierwszy etap - Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim, proszeni są o złożenie następujących dokumentów:


1.     Podanie o przyjęcie na Seminarium (formularz podania)
2.    Ankieta osobowa (formularz ankiety
3.     Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem (Suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku) lub notarialnie poświadczone kopie.
4.     List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań badawczych, ewentualnie wskazaniem opiekuna naukowego.
5.     CV.
6.     Kserokopia dowodu osobistego.
7.     1 fotografią o formacie identycznym jak do dowodu osobistego.
8.     Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 zł. Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto Akademii Leona Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa)  PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko kandydata, z dopiskiem Prawnicze Seminarium Doktorskie.
9.     Do dokumentów można dołączyć również kserokopie publikacji naukowych kandydata, wstępny projekt rozprawy doktorskiej oraz inne dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata. Dokumenty te pozwolą poznać zainteresowania i potencjał przyszłego uczestnika Seminarium. Nie są one jednak niezbędnym warunkiem przyjęcia.  

Dokumenty można składać w terminie do 19 sierpnia 2019 r. w Dziekanacie Kolegium Prawa (pokój B 3) lub  przesłać pocztą na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, Dziekanat Kolegium Prawa, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego polega na merytorycznej ocenie dokumentacji złożonej przez Kandydata i odbywa się przed Komisją obradującą na posiedzeniu bez udziału Kandydata. Do tego etapu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, które złożą we wskazanym terminie kompletne dokumenty.
Po dokonaniu oceny Komisja kwalifikuje kandydata do trzeciego etapu postępowania rekrutacyjnego albo wydaje decyzję o nieprzyjęciu Kandydata na Seminarium. O Treści decyzji Komisji powiadamia się niezwłocznie Kandydata.

Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego polega na ocenie Kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją w wyznaczonym przez nią terminie. W przypadku niestawiennictwa Kandydata Komisja wydaje decyzje o nieprzyjęciu na Seminarium.

Po przeprowadzeniu rozmowy i dokonaniu oceny Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu Kandydata na Seminarium w ramach edycji, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne. Wskazany w decyzji Komisji opiekun naukowy pozostaje nim przez cały okres udziału w Seminarium. Kandydat niezwłocznie otrzymuje decyzję w sprawie przyjęcia albo nieprzyjęcia na Seminarium.

Po wydaniu decyzji o przyjęciu na Seminarium, Uczestnik Seminarium jest zobowiązany do zawarcia Umowy z Uczelnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.