Prawnicze Seminarium Doktorskie - Informacja o zasadach rekrutacji 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
12.10.2019
16.11.2019
14.12.2019
18.01.2020
25.04.2020
23.05.2020

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Postępowanie rekrutacyjne 

Do udziału w Prawniczym Seminarium Doktorskim serdecznie zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra prawa lub inny równorzędny dyplom. Zapraszamy także osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny dyplom w dyscyplinie innej niż prawo o ile ich praca zawodowa wiąże się z praktyką prawniczą i czują się na siłach spełnić dodatkowe wymagania związane ze złożeniem egzaminów uzupełniających z prawa w trakcie Seminarium.

Postępowanie rekrutacyjne jest trzyetapowe: pierwszy etap odbywa się przed Prorektorem lub osobą wyznaczoną przez Prorektora, pozostałe dwa przed Komisją Rekrutacyjną. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą Prorektor lub Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa oraz samodzielny pracownik naukowy, którego zainteresowania badawcze są zbieżne z zainteresowaniami Kandydata i który wyraził zgodę na objęcie opieką naukową określonej liczby nowo przyjętych Uczestników. W skład Komisji może wchodzić także osoba wyznaczona przez Prorektora. 

Pierwszy etap - Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim, proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów:


1
.     Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z suplementem (suplement wymagany jest do dyplomu wydanego od 2005 roku).
2
.     List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań badawczych.
3
.     CV.
4
.     Fotografię.
5.  Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić korzystając z opcji dostępnej w formularzu zgłoszeniowym.
6.  
Opcjonalnie do dokumentów można dołączyć wstępny projekt rozprawy doktorskiej. Nie jest on jednak niezbędnym warunkiem przyjęcia. Po dokonaniu rejestracji można ponownie zalogować się poprzez podanie swojego numeru kandydata oraz numeru PESEL. 

Aplikacje można składać w terminie od 15 maja 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego polega na merytorycznej ocenie dokumentacji złożonej przez Kandydata i odbywa się przed Komisją obradującą na posiedzeniu bez udziału Kandydata. Do tego etapu zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, które złożą we wskazanym terminie kompletne dokumenty.
Po dokonaniu oceny Komisja kwalifikuje kandydata do trzeciego etapu postępowania rekrutacyjnego albo wydaje decyzję o nieprzyjęciu Kandydata na Seminarium. O Treści decyzji Komisji powiadamia się niezwłocznie Kandydata.

Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego polega na ocenie Kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją w wyznaczonym przez nią terminie. W przypadku niestawiennictwa Kandydata Komisja wydaje decyzję o nieprzyjęciu na Seminarium.

Po przeprowadzeniu rozmowy i dokonaniu oceny Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu Kandydata na Seminarium w ramach edycji, której dotyczy postępowanie rekrutacyjne. Wskazany w decyzji Komisji opiekun naukowy pozostaje nim przez cały okres udziału w Seminarium.

Po wydaniu decyzji o przyjęciu na Seminarium, Uczestnik Seminarium jest zobowiązany do zawarcia Umowy z Uczelnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.