Studencka Poradnia Prawna 

Cele działalności

§  edukacja 

Bolączką polskiego systemu edukacji jest nadmierne dogmatyczne podejście do zagadnień, a także nauczenie rzeczy, które stały się przeżytkiem już dawno temu. 

Projekt „Studencka Poradnia Prawna” realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego prezentuje zupełnie inne podejście. Nauka w Poradni polega na metodzie studium przepadku tzw. „case study”, dzięki temu student jest w stanie zapoznać się z praktycznym znaczeniem konkretnych instytucji prawnych. W toku pracy studentowi stawia się wymagania poszukiwania rozwiązań na konkretne problemy prawne i z tego go się rozlicza. Działalność Poradni opiera się na sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych. Stanowi to właściwe przygotowanie do wykonywania profesji prawniczych.

Student w czasie trwania projektu ma okazję poznać specyfikę pracy z Klientem. Znaczące jest to, że Kolegium Prawa organizuje dla członków Poradni specjalistyczne szkolenie psychologiczne, na którym przekazywane są podstawowe umiejętności pracy z Klientem, w tym z tzw. trudnym Klientem. 

To wszystko sprawia, że projekt „Studencka Poradnia Prawna” jest strzałem w dziesiątkę współczesnego systemu edukacji prawniczej. 

 

§  działalność pro publico bono 

Drugim podstawowym celem działalności Poradni jest aktywność społeczna. Wyżej opisaną pracę studenci podejmują na rzecz osób niezamożnych, niemogących pozwolić sobie na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. To właśnie takim osobom udzielane są bezpłatne, pisemne opinie prawne do spraw, które przyczyniają się w wielu wypadkach do pozytywnego rozwiązania problemu prawnego. 

Nasza Poradnia podejmuje również działania na rzecz szerzenia świadomości prawnej obywateli. Jej niski poziom oraz uznanie konieczności zmiany tego stanu, skłoniły Poradnię do rozpoczęcia w roku akademickim 2010/2011 realizacji warsztatów o prawie „Street Law” kierowanego do uczniów szkół średnich.

 

Słuszność wyżej wskazanych celów działalności jest niepodważalna. Jesteśmy dumni z tego, że w naszej Akademii, poprzez Poradnię możemy je realizować i nieustannie rozwijać. Warto dostrzec, że tak zdefiniowane cele działalności przynoszą każdej ze stron wiele korzyści. 

Podstawy prawne działalności

Studencka Poradnia Prawna jest prawniczym kołem naukowym – uczelnianą organizacją studencką w rozumieniu art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) oraz w rozumieniu Statutu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Nadto w ramach struktury Kolegium Prawa Poradnia jest Międzykatedralną Pracownią.

        Działalność Studenckiej Poradni Prawnej opiera się przede wszystkim na:

·         Statucie Studenckiej Poradni Prawnej

·         Regulaminie Pracy w Studenckiej Poradni Prawnej

Projekty

 Program edukacyjny – Studencka Poradnia Prawna 

Trzonem działalności naszej placówki jest realizacja programu naukowego, który polega na opracowywaniu przez studentów Poradni opinii prawnych i pism procesowych dotyczących spraw, które zgłosili Klienci. Istotę programu i wartości jakie on ukazuje najpełniej widać po prześledzeniu etapów pracy podejmowanych w ramach Poradni.  

Etap przyjęcia sprawy z pozoru wydaje się szeregiem technicznym, jednak nie jest tak do końca. Już w tym momencie Poradnia musi ocenić, czy będzie w stanie zaopiniować dany problem oraz czy będzie to zgodne ze standardami świadczenia pomocy prawnej przyjętymi w ramach Poradni. Zadanie to należy do Sekretarza. 

Bardzo istotny jest wywiad z Klientem, podczas spotkania student musi ustalić stan faktyczny sprawy. Im lepiej to zrobi, tym opinia będzie lepiej trafiała w sedno problemu. Student dzięki tej aktywności  uczy się technik ustalania okoliczności faktycznych oraz nabywa umiejętność współpracy z Klientem, obie są z punktu widzenia przyszłej kariery prawnika bardzo ważne. Poradnia przeprowadza corocznie szkolenie psychologiczne, które przygotowuje do współpracy z Klientem, w tym z tzw. trudnym Klientem. 

Student dokonuje wstępnego opracowania problemu, który przedstawia na cotygodniowym seminarium danej sekcji Poradni. Zagadnienie to jest omawiane przez całą sekcję – daje to możliwość zapoznania się z problemem prawnym innych studentów. Opiekun sekcji, którym jest pracownik naukowy sekcji, weryfikuje przedstawione przez studenta propozycję rozwiązania sprawy. Student ma szerokie możliwości przeprowadzania indywidualnych konsultacji z Opiekunem.

Najważniejszym etapem pracy i stanowiącym największą okazję dla studenta do podniesienia swoich umiejętności i zdobycia wiedzy jest sporządzenie opinii prawnej, czasami również pism procesowych. 

Podczas pracy nad opinią student dokonuje subsumcji stanu faktycznego do określonych norm prawnych. Przeprowadza zatem ostateczną analizę sprawy i formułuje tezy – zawierające rozwiązanie problemu prawnego, które następnie szczegółowo uzasadnia. Czynności te nie tylko wymagają, jak wspomniano wcześniej dokładnego ustalenia stanu faktycznego, ale także student zmuszony jest do analizy czasami dużej ilości dokumentów występujących w sprawie (orzeczeń, pism procesowych itp.), zapoznania się z poglądami doktryny prawa oraz przejrzeniem orzecznictwa sądów polskich w analogicznych sprawach. 

Nie trzeba już udowadniać, że właśnie ta praca prowadzi do wykształcenia w studencie bezcennego i profesjonalnego warsztatu pracy, tym bardziej, że cały jej tok obserwowany jest przez pracowników naukowych Akademii, którzy prowadzą, korygują błędy i doradzają. Jest to więc czas wykonywania odpowiedzialnej pracy, wręcz analogicznej do pracy radcy prawnego lub adwokata, w którym można się jeszcze uczyć, popełniając błędy. 

Każda opinia prawna i każde pismo procesowe jest zatwierdzane przez opiekuna sekcji. Dopiero wtedy może zostać wydane Klientowi, co formalnie kończy procedurę załatwienia sprawy. 

 

Program „Street Law” 

 

W środowiskach prawniczy bardzo często podkreśla się niski stan świadomości prawnej obywateli naszego kraju. Swojego rodzaju remedium na ten poważny problem stanowią warsztaty „Street Law”, których prowadzenia podjęła się nasza Poradnia. 

Świadomość prawna pozwala z należytym szacunkiem odnosić się do wartości chronionych przez całokształt przepisów, wartości które uznawane są również przez kulturę, naukę, moralność. Pozwala także na właściwe prowadzenie swoich spraw i unikanie sytuacji bez wyjścia. Należy zaznaczyć, że do Poradni zgłasza się sporo Klientów, którzy dzięki podstawowej wiedzy prawniczej, świadomości mogliby w przeszłości uniknąć problemów, które w momencie zgłoszenia się do Poradni spiętrzyły się i skomplikowały. 

To właśnie było motywacją podjęcia się trudnego zadania wpływania na świadomość prawną obywateli. 

Warsztaty „Street Law” polegają na interaktywnym prowadzeniu przez studentów prawa lekcji poświęconych zagadnieniom prawnym. Metody te z jednej strony mają czynić warsztaty atrakcyjnymi, z drugiej zaś zapewniać prawie maksymalną skuteczność przekazywanej wiedzy i tworzyć platformę współpracy studentów z odbiorcami.

Dzięki projektowi wiedzę zdobywają nie tylko uczniowie, świetną okazję ku temu mają również studenci. Muszą przygotować bowiem warsztaty merytorycznie, opracować metodologię ich prowadzania, wreszcie przekazać czasami trudne zagadnienia w dostępny i przyjemny sposób. Studenci przechodzą prawdziwą szkołę życia, jednak bardzo ją sobie cenią. 

W roku akademickim 2010/2011 przeprowadziliśmy pilotażowy program w CXXII Liceum Ogólnokształcącym im. I. Domeyki w Warszawie. Aż 95 % uczniów wyraziło zadowolenie z tego, że brali udział w zajęciach, natomiast 87 % uczniów przyznało, że warsztaty były przydatne, a zdobyta wiedza ma szanse być wykorzystana w przyszłości. To potwierdza celowość prowadzanie takich projektów. 

Dlatego w roku akademickim 2011/2012 Poradnia przeprowadziła go ponownie, kierując go również do podopiecznych Fundacji Sławek - placówki pomocy postpenitencjarnej.


Od roku akademickiego 2011/2013 program "Street Law" został włączony do programu studiów jako przedmiot do wyboru (fakultatywny). Jest przedmiotem całorocznym.

Podmioty współpracujące z Poradnią

 

§   Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych


Nasza Poradnia jest członkiem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która wspiera i koordynuje prace wszystkich tego typu placówki w całej Polsce.


W ramach działań Fundacji co pół roku organizowane są zjazdy przedstawicieli wszystkich Poradni w celu omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania oraz przeprowadzenia szkoleń dla studentów oraz opiekunów naukowych.

 

§   Rzecznik Praw Obywatelskich


§   Rzecznik Praw Ubezpieczonych

 

§   Transparency International Polska

 

§   Fundacja Sławek

Sekcja Prawa Administracyjnego

Sekcja zajmuje się:

Ø  kontrolą prawidłowości decyzji i postanowień  w administracyjnym toku instancji;

Ø  sporządzaniem pism w postępowaniu administracyjnym  i sądowoadministarcyjnym;

Ø  oraz innymi kwestiami prawnoadministracyjnymi


Sekcja rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 r. i składa się z 5 członków oraz opiekuna merytorycznego.

Sekcja Prawa Cywilnego

Sekcja prawa cywilnego skupia studentów z III, IV i V roku. Opiekunami sekcji  są mgr Marta Galińska i adw. Jadwiga Tryniecka. Studenci zajmują się najczęściej sprawami lokalowi, spadkowymi i odszkodowawczymi. Zdarzają się także sprawy związane z prawem wodnym,  prawem spółek oraz dość oryginalne jak np. poruszające tematykę prawa do grobu. Studenci pod okiem Koordynatora sporządzają opinie prawne i pisma procesowe. Chodzą również z Klientami na rozprawy do Sądów, jednakże jeszcze nie w charakterze zawodowych pełnomocników. 

Sekcja Prawa Karnego

Studenci sekcji spotykają się raz w tygodniu by podczas seminarium omówić sprawy, nad którymi aktualnie pracują. Poszukiwane są właściwe rozwiązania, które weryfikowane są przez koordynatora, wskazującego przy tym na szereg istotnych zagadnień dotyczących materialnego lub procesowego prawa karnego.

To właśnie tych problemów dotyczą opiniowane sprawy. Wyzwaniem dla studentów jest praca z osadzonymi, którzy stanowią dużą grupę klientów sekcji. Studenci nie mają możliwości spotkania się z takimi osobami, stąd muszą skrupulatnie badać przesyłane listy by odpowiednio ocenić stan faktyczny w danej sprawy i udzielić trafnej opinii.

Dlatego członkowie sekcji podjęli próby nawiązania współpracy z Fundacją Sławek, pomagającą więźniom oraz wybranymi zakładami karnymi – celem poprawy warunków i przyspieszenia udzielania porad prawnych.

Najczęściej studenci opiniują kwestię wyroków łącznych, sporządzają wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary itp. Dużą część spraw związana jest z krzywdą, jaką ponoszą osadzeni w związku z przybywaniem w celach o zaniżonym metrażu (poniżej 3 m2).
Przez członków (i koordynatora adwokata Kamila Szczęsnego) Sekcja Prawa Karnego jest czasem postrzegana jako Sekcja Spraw Beznadziejnych, bowiem nierzadko o pomoc prawną zwracają się osoby, wobec których prowadzone postępowanie zostało już prawomocnie zakończone i brak jest podstaw do jego wznowienia.

Sekcja Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sekcja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych została utworzona w2007 r. Obecnie należy do niej studenci z IV i V roku studiów prawniczych.  Koordynatorem sekcji jest dr Arleta Nerka.

Sekcja zajmuje się rozwiązywaniem problemów powstałych na tle STOSUNKU PRACY oraz realizacji świadczeń pieniężnych z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, zwłaszcza emerytalnego i wybranymi sprawami z zakresu gospodarczych ubezpieczeń życiowych.

Sekcja Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Opiekunem sekcji prawa rodzinnego jest prof. dr hab. Wanda Stojanowska. Do sekcji należą studenci z III, IV i V roku studiów. Studenci pracują w dwuosobowych grupach, które sporządzają opinie prawne oraz pozwy i inne pisma procesowe.

Seminarium kliniczne sekcji prawa rodzinnego odbywa się z reguły raz w tygodniu i trwa ok. godziny lub dłużej stosownie do potrzeb, albo raz na dwa tygodnie i trwa ok. dwóch godzin lub dłużej stosownie do potrzeb. Studenci są w stałym kontakcie z opiekunem sekcji, aby pomiędzy seminariami na bieżąco rozwiązywać powstałe problemy. W ciągu semestru statystycznie na studenta przypadały trzy sprawy.
Studenci pracujący w sekcji prawa rodzinnego przy rozpatrywaniu spraw muszą wykazać się bardzo dobrą znajomością przepisów z Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Sekcja zajmuje się wszystkimi sprawami obejmującymi Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a najczęściej sprawami o rozwody, o separację, o alimenty oraz sprawami dotyczące władzy rodzicielskiej i ustalenia pochodzenia dziecka.

Sprawy dotyczące prawa rodzinnego wymagają od naszych studentów dużej wrażliwości oraz taktu w rozmowie z Klientami, aby mogli oni zaufać i powierzyć swoje osobiste a nawet intymne okoliczności z ich życia, które często mają duże znaczenie dla przygotowania pism procesowych dla nich oraz udzielenia im trafnej porady.