Studencka Poradnia Prawna 

Informacje podstawowe

adres: ul. Jagiellońska 59, pok. A-1, 03-301 Warszawa

telefon: 22 519 22 38

faks: 22 519 23 18

Godziny pracy poradni:

Poniedziałek:  nieczynne

Wtorek:         13:00 - 20:00

Środa:           10:00 - 16:00

Czwartek:      17:30 - 20:30

Piątek:           10:00 - 12:00

Warunki świadczenia pomocy prawnej

 

Warunkiem skorzystania z pomocy prawnej udzielanej przez Studencką Poradnię Prawną jest wypełnienie formularza, w którym złożycie Państwo oświadczenia, o tym że zapoznaliście się z zasadami udzielania porad przez naszą placówkę i je akceptujecie.


W związku z tym zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z warunkami świadczenia pomocy prawnej przez Poradnię. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem Poradni (tel. 22 519 22 38).

A. Klient może uzyskać poradę prawną, jeżeli jego sytuacja majątkowa nie pozwala na skorzystanie z usługi profesjonalnego pełnomocnika (adwokata/radcy prawnego).

W formularzu zgłoszenia sprawy Klient podpisuje oświadczenie, że ze względu na stan majątkowy nie jest w stanie pokryć kosztów profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata bądź radcę prawnego. 

Poradnia nie wymaga złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, ani dokumentów zaświadczających o wysokości zarobków. Jednakże w przypadku, kiedy zajdzie podejrzenie co do tego, że Klient jest jednak w stanie pokryć koszty profesjonalnej pomocy prawnej, to Poradnia może poprosić o okazanie takich dokumentów. W przypadku potwierdzenia tych podejrzeń lub nieokazania dokumentów świadczących o stanie majątku, Poradnia może odmówić udzielenia pomocy prawnej. 

B. Klient nie może korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata/ radcy prawnego/ radcy podatkowego/rzecznika patentowego) lub innej instytucji udzielającej porad prawnych, w sprawie, którą zgłasza do Studenckiej Poradni Prawnej. 

C. Klient nie może zgłosić do Studenckiej Poradni Prawnej sprawy jeżeli korzystał wcześniej z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, radcy podatkowego, rzecznika patentowego) lub innej instytucji w tej samej sprawie.

D. Studencka Poradnia Prawna przy alK udziela porad osobom, które mieszkają lub przebywają na terenie województwa mazowieckiego. 

Lista innych studenckich poradni prawnych dostępna jest tutaj

E. Porady prawne udzielane są przez studentów prawa, na wyłączne ryzyko Klienta. 

Klient musi mieć pełną świadomość tego, że porady Studenckiej Poradni Prawnej udzielane są przez studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego pod okiem pracowników naukowych. 

Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za udzieloną poradę lub jej brak, poza przypadkiem, w którym szkoda Klienta powstanie wskutek umyślnego działania pracownika lub studenta Akademii Leona Koźmińskiego. 

F. Porady prawne udzielane są wyłącznie pisemnie.

Poradnia nie udziela porad prawnych ustnie. Każda przyjęta sprawa kończy się wydaniem opinii prawnej; dopiero wtedy student może wyjaśnić Klientowi zagadnienia prawne, które zostało wcześniej zgłoszone przez Klienta w formularzu zgłoszenia sprawy. Dlatego Klient musi liczyć się z tym, że wydanie opinii prawnej nastąpi co do zasady w ciągu 3 tygodni od przyjęcia sprawy. 

G. Poradnia sporządza pisma procesowe na życzenie Klienta.

Poradnia na prośbę Klienta sporządza pisma procesowe do sprawy, która została przyjęta. Konieczne jest jednak by istniały przesłanki prawne do wniesienia określonego pisma procesowego. W przypadku wydania opinii negatywnej Poradnia może odmówić sporządzenia pisma procesowego. Poradnia nie sporządza również pism procesowych, których wniesienie zastrzeżone jest wyłącznie dla profesjonalnego pełnomocnika (np. kasacja).

H. Porady prawne udzielane są nieodpłatnie. 

Działanie Poradni ma wymiar społeczny, dlatego Poradnia – jej studenci oraz pracownicy nie mogą otrzymywać jakichkolwiek gratyfikacji (pieniędzy lub prezentów). 

Zadowolenie ze świadczonej pomocy można wyrażać jedynie słowami lub skierowaniem pochwały do Dyrektora Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.  

I. Klienci Poradni nie są chronieni tajemnicą podobną do tajemnicy adwokackiej. 

W razie powołania studenta lub pracownika Poradni na świadka przez sąd lub w razie żądania informacji przez inny uprawniony do tego organ (np. Policja, prokurator), student lub pracownik Poradni będą zobowiązani do ujawnienia zgodnie z prawdą wszystkich okoliczności danej sprawy.

J. Dane osobowe Klientów są chronione. 

Dane osobowe Klienta oraz ujawniane przez Klienta informacje są chronione. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby udzielenia przez Poradnię porady prawnej oraz w celach edukacyjnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. 

Klient w oświadczeniu składanym w formularzu zgłoszenia sprawy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w taki właśnie sposób.  

K. Wypełnienie formularza. 

Warunkiem skorzystania z porady prawnej udzielanej przez naszą placówkę jest wypełnienie formularza oraz załączenie kserokopii dokumentów występujących w danej sprawie.  (Formularz - pobierz z następnego odnośnika)

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem sprawy do opiniowania. Na podstawie złożonego formularza Poradnia zdecyduje, czy może podjąć się oceny zgłaszanego problemu. O decyzji Poradni Klient zostanie zawsze poinformowany w ciągu 7 dni. Na każdym etapie prowadzenia sprawy, Poradnia może zrezygnować z udzielenia pomocy, jeżeli: 

·         Klient chce skorzystać z pomocy Poradni w sposób niezgodny z zasadami jej świadczenia. 

·         Klient nie udziela informacji wymaganych do sporządzenia opinii prawnej. 

·         Brak jest kontaktu z Klientem. 

L. Należy załączyć kserokopie dokumentów występujących w sprawie.

W celu udzielenia rzetelnej opinii prawnej Poradnia musi zapoznać się ze wszystkimi okolicznościami oraz dokumentami istniejącymi w sprawie. Dlatego do formularza należy dołączyć kserokopię wszystkich dokumentów jakie Klient posiada do danej sprawy (np. orzeczenia sądów, decyzje administracyjne, pisma procesowe itp.). Poradnia ma prawo zatrzymania kserokopii dokumentów.

W przypadku niemożności skserowania dokumentów:

Klient powinien dostarczyć do Poradni oryginały dokumentów, które zostaną skopiowane i niezwłocznie zwrócone Klientowi. Poradnia zatrzyma kserokopie w aktach prowadzonej sprawy.

W przypadku nieposiadania przez Klienta dokumentów występujących w sprawie:

Jeżeli Klient nie posiada oryginałów ani kserokopii dokumentów występujących w sprawie, to w formularzu przyjęcia sprawy powinien fakt ten zaznaczyć i szczegółowo opisać: jakie to dokumenty, czego dokładnie dotyczą, kiedy zostały wydane. 

M. Zakres udzielanych porad.

Porady prawne udzielane są z zakresu prawa:

§  administracyjnego

§  cywilnego

§  karnego

§  pracy i ubezpieczeń społecznych

§  rodzinnego i opiekuńczego

Formularz zgłoszenia sprawy

 

A.     Złożenie formularza zgłoszenia sprawy 

Wypełniony formularz zgłoszenia sprawy należy złożyć w siedzibie Poradni (Warszawa, ul. Jagiellońska 59, pok. A-1) w godzinach pracy sekretariatu do rąk Sekretarza Poradni lub przesłać pocztą na adres naszej placówki (Studencka Poradnia Prawna, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa). 

B.     Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy

Złożenie formularza zgłoszenia sprawy nie jest równoznaczne z przyjęciem sprawy. Poradnia podejmie w tym zakresie decyzję w ciągu 7 dni od daty wpływu formularza do sekretariatu. Jeżeli w sprawie zgłaszanej przez Klienta występuje krótki termin na dokonanie określonej czynności, Poradnia podejmie decyzję o przyjęciu sprawy niezwłocznie. 

Klient zostanie poinformowany o decyzji Poradni niezwłocznie po jej podjęciu. 

C.     Prawidłowe wypełnienie formularza 

Należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu formularza:

1. podaniu wszystkich wymaganych danych kontaktowych;

2. podpisaniu wszystkich oświadczeń (strona 2);

3. opisaniu problemu, podaniu pytań prawnych; 

4. załączeniu kopii dokumentów występujących w sprawie (jeżeli takowe istnieją).

Sprawy zgłoszone na formularzu niespełniającym wymogów zawartych w pkt. 1-3 nie zostaną przyjęte!

D.     Druk formularza 

Pobierz druk formularza