Wykładowcy 

KATEDRA TEORII, FILOZOFII i HISTORII PRAWA

Prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

 

 

Członek KNP PAN, członek Rady Naukowej INP PAN, członek Sekcji polskiej Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Legislacji, członek założyciel Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert PKA. Redaktor naczelna czasopisma naukowego "Krytyka prawa - niezależne studia nad prawem".

Zainteresowania naukowo - badawcze: teoria i filozofia prawa, prywatna ochrona bezpieczeństwa, kulturowe funkcje prawa czy legislacja i technika prawodawcza.

 


ZAKŁAD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

 

Kierownik Zespołu Prawa Publicznego i Badań Europejskich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Były ekspert w Zespole Doradców Prezydenta RP. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Polski konsultant w redakcji włoskiego czasopisma "Studi parlamentari e di politica constituzionale”.

Zainteresowania naukowo - badawcze: państwo współczesne oraz  konstytucjonalizm (zwłaszcza Polski i Włoch).

 

 


KATEDRA PRAWA KARNEGO

Prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz

 

Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, były prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.

Zainteresowania naukowo - badawcze: kryminalistyka, postępowanie karne oraz psychologia i psychiatria sądowa.

 

 

     


KATEDRA PRAWA CYWILNEGO i PRAWA PRACY

> Prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała


 

Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo - Handlowej. Przewodniczący Komitetu Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Ekspert m.in w Zespole Problemowym ds.umów o świadczenie usług przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo cywilne materialne (w tym w szczególności prawo zobowiązań), unifikacja prawa cywilnego w UE, prawo handlowe.

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 

 

 

Wieloletni członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Korespondent Académie Internationale de Droit Comparé, członek L'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique Francaise oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Arbiter i mediator Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe.

 

Prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

 

 

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej.Przewodniczący Wydziału I Cywilnego Izby Cywilnej Sadu Najwyższego. Były Przewodniczący Wydziały Cywilnego Rewizyjnego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Członek Zespołu Procesowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Zainteresowania naukowo - badawcze: postępowanie cywilne i prawo cywilne.

 

 

 

 

 


KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, PUBLICZNEGO GOSPODARCZEGO i HANDLOWEGO

Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff


 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej, członek Miedzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. Były dyrektor Polish Business Research. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspert współpracujący z Senatem RP.

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo administracyjne, prawo gospodarcze oraz prawo europejskie.    

 

 

Prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat

 

 

Były Prezes Izby Finansowej Naczelnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Były prokurator Prokuratury Generalnej oraz były radca prawny w Narodowym Banku Polskim.

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne czy postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo - administracyjne.

 

 

> Prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz


Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wykładowca na aplikacji adwokackiej oraz w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wieloletni egzaminator z zakresu prawa administracyjnego powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na egzamin adwokacki. Były ekspert Ministerstwa Środowiska.

 

 

 

 


ZAKŁAD PRAWA FINANSOWEGO I PODATKOWEGO

Prof. ALK dr hab. Wojciech Góralczyk

 

 

Były Radca Prawny w PKO Bank Polski S.A. Były podsekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, członek Komisji Papierów Wartościowych, dyrektor departamentu (biura) prawnego Banku Handlowego w Warszawie S.A. Członek Rady Fundacji Naukowej CASE oraz członek – założyciel Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia Prawniczego.

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo administracyjne i prawo bankowe.

 

 


KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA UE

Prof. dr hab. Jan Barcz


 

Wieloletni dyplomata, członek polskiej delegacji na konferencję "2 + 4" oraz delegacji negocjującej traktaty polsko-niemieckie z lat 1990-1992. Były dyrektor Departamentu Unii Europejskiej MSZ, a następnie dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Zagranicznych.Redaktor naukowy serii podręczników "System prawa Unii Europejskiej".

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe publiczne, prawne aspekty stosunków polsko- niemieckich.

 

Prof. ALK dr hab. Jerzy Kranz

 

 

Były Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w RFN, były podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, były Dyrektor Departamentu Prawno - Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek Rady Fundacji Polsko- niemieckie pojednanie.

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne, stosunki międzynarodowe i prawa człowieka.


> Prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak 

 

 

Były członek Rady Nadzorczej PTE OFE Warta. Ekspert w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zainteresowania naukowo - badawcze: prawo energetyczne i polityka energetyczna, prawo Unii Europejskiej, prawo publiczne gospodarcze. 

 

 

 

 

> Prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak 

 

Od lutego 2016r. zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2004 - 2016 ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu.


Członek Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Członek Rady Programowej Zeszytów Prawniczych Biura Analiz Sejmowych.

 

 

> Prof. ALK dr hab. Ewa Skrzydło - Tefelska 

 

Zakład Prawa Własności Intelektualnej

Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W latach 2015-2016 Prezes Sekcji Europejskiej, Afrykańskiej i Bliskiego Wschodu w ramach Global Advertising Lawyers Alliance. Wykładowca w szkoleniach organizowanych przez UPRP, a także International Trademark Association. Wieloletni wykładowca Europejskiego Centrum na Uniwersytecie Lotaryngii.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo własności intelektualnej, prawo reklamy, prawo instytucjonalne i materialne UE.