Dla Studentów 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

KANDYDACI NA STUDIA, PRZENIESIENIA, WZNOWIENIA

Chciałbym/chciałbym się przenieść lub wznowić studia w ALK na kierunku prawo. Jakie są zasady przyjęć?

 

Osoba, która studiowała lub studiuje w innej uczelni może zostać przyjęta do ALK w formie:

· przeniesienia (student innej uczelni może ubiegać się o przeniesienie jeśli zaliczył co najmniej jeden semestr, posiada prawa studenta, wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza oraz uzyskał zgodę Dziekana tej uczelni na przeniesienie)

· wznowienia studiów (dotyczy studentów, którzy nie uzyskali zgody Dziekana na przeniesienie
lub zostali skreśleni z listy studentów).

Przed złożeniem podania o przyjęcie na studia prawnicze w ALK zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem studiów, który jest dostępny na stronie:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kolegiumprawa/dla-studentow/program-studiow-kierunek-prawo/

Aby zostać przyjętym na kierunek prawo w ALK po zrealizowaniu części programu studiów prawniczych
w innej uczelni należy złożyć następujące dokumenty:

1. podanie z prośbą o przyjęcie na studia w ALK.

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kolegiumprawa/dla-studentow/wzory-podan-oraz-strony-tytulowej-pracy-zaliczeniowej/

W podaniu należy podać:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- telefon kontaktowy,

- rok studiów, na którym chcieliby Państwo rozpocząć studia w ALK,

- formę studiów – stacjonarne lub niestacjonarne,

2. wypełniona i podpisana ankieta osobowa,

3. świadectwo dojrzałości (nie dotyczy osób, które mają zgodę na przeniesienie),

4. kserokopię dowodu osobistego,

5. jedno zdjęcie,

6. wyciąg ocen (kartę przebiegu studiów) potwierdzony przez uczelnię, którą Państwo opuszczają,

7. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (numer konta bankowego ALK 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850) w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko oraz kierunek studiów. Opłata Rekrutacyjna wynosi 550 zł i po zakończeniu procesu rekrutacji bez względu na jego wynik nie podlega zwrotowi,

8. do dokumentacji należy załączyć sylabusy do przedmiotów zaliczonych w poprzedniej uczelni. Jest
to istotne ze względu na konieczność weryfikacji uzyskanych przez Państwa efektów kształcenia
z efektami określonymi dla kierunku Prawo w ALK. Komplet dokumentów należy złożyć przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze nie później jednak niż do 15 października na semestr zimowy do 28 lutego na semestr letni.

W przypadku osób, które chcą się przenieść z innej uczelni do podania powinna być dodatkowo dołączona

9. zgoda Dziekana Uczelni, z której chcą Państwo się przenieść.

Rektor podejmując decyzję o wznowieniu studiów lub przeniesieniu do ALK określi warunki przyjęcia
na studia w tym różnice programowe, wynikające z programów studiów z uwzględnieniem zasad uznawania osiągnięć studenta określonych w Regulaminie studiów ALK. W przypadku stwierdzenia zbyt dużej liczby różnic programowych Rektor może wydać decyzję odmowną o wznowieniu
lub przeniesieniu na wskazany przez studenta rok studiów i zaproponować rok niższy. Zgodnie
z zarządzaniem Rektora w sprawie opłat za studia wyższe opłata za 1 różnicę programową wynosi 420 zł. W przypadku przedmiotu, który jest realizowany w formie wykładu i ćwiczeń opłata naliczana jest
za każdą z realizowanych form zajęć. Jednocześnie maksymalna opłata za różnice programowe w wymiarze semestralnym wynosi 1680 zł.

Ukończyłam studia I stopnia na kierunku Administracja. Czy mogę kontynuować naukę na IV roku prawa w ALK??

 

Po ukończeniu każdego innego kierunku niż prawo nie ma możliwości rozpoczęcia studiów w ALK na roku wyższym. Studia prawnicze w ALK są jednolitymi studiami magisterskimi i trwają 5 lat. Przedmioty prawnicze obejmują dużo większy zakres realizowanych efektów kształcenia niż przedmioty na kierunku administracja. Nawet jeśli został przez Państwa zrealizowany ten sam przedmiot co na kierunku prawo, będzie on w dużej mierze różnił się realizowanymi treściami kształcenia. Istnieje jedynie możliwość przepisania ocen z przedmiotów, których efekty kształcenia będą się pokrywały. Po przedstawieniu sylabusów do danych przedmiotów Rektor dokona oceny możliwości ich przepisania.

Dlaczego warto studiować prawo w ALK?

 

Akademia Leona Koźmińskiego jest  prywatną uczelnią o bardzo szerokim profilu,  najlepszą wśród uczelni niepublicznych.  Posiadamy akredytacje EQUIS, AMBA oraz AACSB, którą posiadają m.in. Harvard i Yale:

http://www.kozminski.edu.pl/dlaczegoalk/.

Prawo uzyskało najwyższą notę Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 

http://www.kozminski.edu.pl/pl/o-uczelni/kim-jestesmy/

Uczelnię wyróżnia wysoka jakość kształcenia, zajęcia z wybitną kadrą profesorską, z najwybitniejszymi specjalistami, kursy przygotowujące do aplikacji oraz elitarny program Prawo+. Program studiów prawniczych jest dodatkowo rozszerzony o prawnicze specjalistyczne przedmioty do wyboru, które poszerzają horyzonty wiedzy prawniczej dając możliwość płynnego poruszania się w gałęziach prawniczych. Atuty kierunku prawo:

http://www.kozminski.edu.pl/prawo/

Akademia Koźmińskiego daje szeroką gamę możliwości dla studentów kierunku prawa, którzy mogą jednocześnie studiować na innych kierunkach uzupełniając swoją wiedzę o  przedmioty nieprawnicze, które w przyszłości będą owocowały w podjęciu pracy na wysokich stanowiskach nie tylko w kancelariach prawniczych, ale korporacjach, bankach, czy w Unii Europejskiej oraz na arenie międzynarodowej.

 

IOS, IPS, AWANS

Czym różni się IPS i IOS?

 

 

IOS
IPS

O IOS mogą ubiegać się studenci, którzy studiują równolegle dwa kierunki w ALK lub są studentami innej uczelni, studenci u których wystąpiły szczególne okoliczności.O IPS mogą ubiegać się studenci wyjeżdżający na wymianę międzynarodową
IOS polega na ustaleniu indywidualnych terminów zaliczeńIPS polega na rozszerzeniu (zmianie) programu studiów z uwzględnieniem efektów kształcenia, które obowiązują dla danego kierunku

Nie wymaga zgody opiekuna naukowego

Na podaniu powinna być zgoda przyszłego opiekuna naukowego

Podanie musi zawierać harmonogram indywidualnych terminów zaliczeń dla wskazanych w IOS przedmiotach

Podanie musi zawierać propozycję zmian w programie studiów
Przyznanie IOS nie jest uzależnione od średniej

Wymagany jest zaliczony pierwszy semestr studiów oraz uzyskanie średniej studiów wyższej niż 4,50
- w innych przypadkach niż wymiana międzynarodowa

-Realizowanie części programu studiów w innej uczelni – na czas realizowania tej części programu studiów np. wymiana międzynarodowa.

 

 

 

IOS – na czym polega i jak można go uzyskać?

 

Zgodnie z § 31 Regulaminu Studiów Akademii Leona Koźmińskiego w uzasadnionych przypadkach,
na wniosek studenta, Rektor może przyznać studentowi Indywidualną Organizację Studiów (IOS). Aby uzyskać IOS student na początku semestru, w którym chciałby ubiegać się o IOS  składa
w Dziekanacie Kolegium Prawa:

1. Podanie – wzory podań, w tym podania o IOS znajdują się na stronie ALK: 

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kolegiumprawa/dla-studentow/wzory-podan-oraz-strony-tytulowej-pracy-zaliczeniowej/

a także w Dziekanacie Kolegium Prawa.

2. Załącznik – harmonogram zawierający propozycję zmian terminów zaliczeń i egzaminów
z przedmiotów (formularz jest dostępny w Dziekanacie Kolegium Prawa).

Po otrzymaniu zgody, student powinien niezwłocznie uzgodnić warunki zaliczenia przedmiotu z osobą prowadząca zajęcia. Przyznanie IOS nie zwalnia studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów nie może być dłuższy niż: w semestrze letnim
do dnia 30.09; w semestrze zimowym do dnia 31.03. Przypominamy, że w przypadku przedmiotu,
w ramach którego odbywają się ćwiczenia, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

IPS – na czym polega i jak można go uzyskać?

 

Zgodnie z § 30 Regulaminu Studiów Akademii Leona Koźmińskiego, Rektor na wniosek studenta może przyznać Indywidualną Realizację Planu Studiów (IPS), który zapewnia studentowi szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form, kształcenia poprzez ustalenie indywidualnego programu studiów. IPS polega na rozszerzeniu umiejętności, wiedzy i kompetencji
w ramach realizowanego kierunku, specjalności lub na zmianie przedmiotów w ramach danego kierunku jednocześnie uwzględniając efekty kształcenia, które obowiązują dla danego kierunku. Student ubiegający się o IPS, aby otrzymać zgodę musi spełnić  przynajmniej jeden z następujących warunków:

1. Zaliczony pierwszy semestr studiów oraz uzyskanie średniej studiów wyższej niż 4,50.

2. Rozpoczęcie studiów na dwóch kierunkach realizowanych równolegle.

3. Realizowanie części programu studiów w innej uczelni – na czas realizowania tej części programu studiów np. wymiana międzynarodowa.

Aby uzyskać IPS student na początku semestru, w którym chciałby ubiegać się o IPS  składa
w Dziekanacie Kolegium Prawa:

1. wniosek z uzasadnieniem

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kolegiumprawa/dla-studentow/wzory-podan-oraz-strony-tytulowej-pracy-zaliczeniowej/

2. propozycję zmian w programie studiów

3. na podaniu powinna być zgoda przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie opieki naukowej oraz opinia o programie Indywidualnego Programu Studiów. 

Decyzję o  IPS podejmuje Rektor, po wyrażeniu zgody Rektor wyznaczy opiekuna naukowego i określi szczegółowe warunki  odbywania studiów według przyznanego IPS. Uwaga – opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki, który posiada tytuł lub stopień naukowy. 

Na jakich zasadach można studiować przedmiot z roku wyższego (awans)?

 

Za zgodą Rektora Student może przystąpić do zaliczeń i egzaminów z przedmiotów
z semestrów wyższych, niż ten na którym studiuje. 

Rektor podejmując decyzję w sprawie udzielenia awansu bierze pod uwagę postępy w nauce, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia osoby wnioskującej. Student może wnioskować
o studiowanie więcej niż jednego przedmiotu awansem. 

O „awans” może ubiegać się student wywiązujący się z obowiązków studenta w terminach określonych w regulaminie studiów,

Student może wystąpić o zdawanie przedmiotów awansem z roku wyższego przy czym przedmioty obowiązujące w semestrach zimowym i letnim mogą być realizowane odpowiednio na tych samych semestrach,

Wniosek o studiowanie przedmiotu awansem należy złożyć przed rozpoczęciem semestru,

nie później niż do 15 października na semestr zimowy i 28 lutego na semestr letni. Wzór podania :

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kolegiumprawa/dla-studentow/wzory-podan-oraz-strony-tytulowej-pracy-zaliczeniowej/

W przypadku niezaliczenia przedmiotu zdawanego awansem obowiązują takie same zasady

jak przy niezaliczeniu każdego obowiązkowego przedmiotu na danym roku,

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie opłat za studia wyższe opłata

za realizowanie przedmiotów awansem wynosi 420 zł za przedmiot w wymiarze semestralnym.
W przypadku realizacji danego przedmiotu w więcej niż jednej formie (wykład i ćwiczenia) opłata
za każdą formę wynosi 420 zł. Opłaty wniesione za przedmioty zdawane awansem zaliczane
są na poczet odpowiedniej opłaty semestralnej na wyższym semestrze lub roku (opłata za czesne jest odpowiednio pomniejszona o wniesione opłaty). Jednak w przypadku niezaliczenia przedmiotu zdawanego awansem opłata za jego powtarzanie wynosi 420 zł.

 

PRAKTYKI, WYMIANA

Jakie są zasady zaliczania praktyk studenckich i do kiedy należy je zaliczyć?

 

Praktyka studencka jest przedmiotem obowiązkowym, zaliczanym na ocenę, który należy zaliczyć
do końca 10 semestru. Praktykę odbywa się najwcześniej od końca semestru 6 do 10 semestru,
przy czym ocena i punkty ECTS są wpisywane w semestrze 10. Okres odbywania praktyki wynosi
4 tygodnie i zakłada  160 godzin kontaktowych oraz 40 godzin pracy własnej studenta, co przekłada
się na 8 punktów ECTS. W trakcie odbywania praktyk studenckich studenci są ubezpieczeni od NNW.

Praktyki można zrealizować:

- w podmiocie zewnętrznym (organie władzy publicznej, innej instytucji publicznej lub podmiocie uczestniczącym w obrocie prawnym)

- poprzez uczestnictwo w Studenckiej Poradni Prawnej (dwa semestry)

- poprzez pracę zawodową

Zaliczenie praktyki student powinien uzyskać do końca semestru, w którym została odbyta. Oznacza to, że dokumenty do rozliczenia praktyki należy złożyć odpowiednio wcześniej z uwagi na procedurę jej rozliczania tj. weryfikację uzyskanych efektów kształcenia, zatwierdzenie i wystawienie ocen przez Pełnomocnika ds. Praktyk. Praktyka powinna być ostatecznie zaliczona przez Pełnomocnika do końca sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. UWAGA! studenci realizujący praktykę w ostatnim semestrze studiów przy jej rozliczaniu powinni uwzględnić termin złożenia pracy magisterskiej i jej obronę. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE KARIER NIE JEST TERMINEM ZALICZENIA PRAKTYKI.

W przypadku niezaliczenia praktyki obowiązują takie same zasady jak przy niezaliczeniu każdego innego przedmiotu obowiązującego w toku studiów.

Rejestracja na praktyki:

kariera.kozminski.edu.pl/rejestracja/

Proces rozliczenia praktyki studenckiej nadzoruje w całości Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami (pok. A 16) i do tej jednostki organizacyjnej należy zgłaszać się z zagadnieniami dotyczącymi praktyk. Szczegółowe informacje dotyczące praktyk zawodowych znajdą Państwo na stronie:

http://kariera.kozminski.edu.pl/index.php?id=8905

 

Jakie warunki muszę spełnić aby wyjechać na wymianę międzynarodową?

 

Każdy student, który spełni odpowiednie warunki ma szansę wyjazdu na wymianę międzynarodową. Uczelnia oferuje szeroką gamę wyjazdów nie tylko do krajów UE. ALK ma  podpisane umowy z wieloma uczelniami zagranicznymi. Szczegółowy proces rekrutacji podany jest na stronie:

http://www.kozminski.edu.pl/wymianastudentow/

Należy wypełnić formularz rejestracji, który jest dostępny po zalogowaniu się na stronie:

www.ikozminski.edu.pl.

Następnie z kompletem wymaganych dokumentów tj. CV w wersji angielskiej, listem motywacyjnym, certyfikatem językowym lub zaświadczeniem od lektora należy zgłosić się do Biura Wymiany Międzynarodowej. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do dziekanatu prawa w celu złożenia wniosku
o przyznanie IPS na czas wymiany z dołączonym Learning Agreement. Po otrzymaniu decyzji, należy niezwłocznie zgłosić się do Biura w celu dopełnienia formalności. Koordynatorem  Programu Erasmus jest Pani Kinga Nekanda – Trepka, wymiany międzynarodowej  poza UE Pani Beata Piróg nr telefonu
do Biura 22 519 21 85.

 

 

OPŁATY ZA STUDIA 

Mam kłopoty finansowe czy istnieje możliwość przesunięcia terminów opłat, co można zrobić w takiej sytuacji?

 

Studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć podanie w dziekanacie Kolegium Prawa o zmianę terminu płatności czesnego i zaproponować harmonogram spłat zaległości finansowych. We wniosku należy podać uzasadnienie, można również dołączyć dokumenty, które będą potwierdzeniem zaistniałej sytuacji. Decyzję w tej sprawie podejmie Rektor. Jednocześnie informujemy, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą złożyć wniosek o stypendium lub zapomogę. Informacje o stypendiach znajdują się
na stronie:

http://www.kozminski.edu.pl/stypendia/

 

Jakie opłaty ponoszę w przypadku powtarzania przedmiotów?

 

opłata za powtarzanie przedmiotu wynosi 420 zł w wymiarze semestralnym. Jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż jednej formie (np. wykład i ćwiczenia) to opłata naliczana jest w wysokości  420 zł za każdą z form

opłatę za powtarzanie przedmiotu(ów) należy wnieść na indywidualne konto studenta:

- w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji o powtarzaniu przedmiotów za przedmioty realizowane
w semestrze zimowym 

- do 5 lutego za przedmioty realizowane w semestrze letnim.

Ponadto student opłaca pełne czesne za bieżący rok akademicki.

   

Czy za powtarzany semestr lub rok opłacam pełne czesne?

 

Opłata za powtarzany rok, za który student wniósł uprzednio 100% obowiązującej opłaty wynosi
420 zł w wymiarze semestralnym za każdy niezaliczony przedmiot. Jeżeli przedmiot realizowany jest
w więcej niż jednej formie (np. wykład i ćwiczenia), opłata naliczana jest w wysokości 420 zł za każdą
z realizowanych form. Jeżeli suma opłat, za poszczególne przedmioty przewyższy opłatę semestralną wówczas obowiązuje opłata semestralna.

  

Jakie rodzaje ulg w opłatach czesnego przysługują studentom?

 

Studentom przysługują następujące rodzaje ulg w opłatach:

„ulga za studia równoległe” przysługuje studentom, którzy realizują jednocześnie więcej
niż jeden kierunek studiów wyższych w ALK. Ulga przysługuje na drugim i kolejnym kierunku studiów
w wysokości 50% semestralnej opłaty.
Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie do 5 października na cały rok akademicki.
W przypadku powtarzania semestru lub roku albo urlopu od zajęć na którymkolwiek kierunku ulga
nie przysługuje.
Uwaga! Studia wyższe realizowane w języku angielskim są traktowane zawsze jako pierwszy kierunek studiów, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia.

„ulga rodzinna” przysługuje małżeństwu, rodzeństwu, dzieciom i rodzicom jednocześnie studiującym w ALK. Ulga przysługuje w wysokości 10% opłaty semestralnej za pierwszy kierunek
dla osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK. W przypadku rozpoczęcia studiów przez 2 osoby równocześnie – ulga dotyczy tylko jednej osoby. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie: 

- do 5 października za semestr zimowy 

- do 5 marca za semestr letni. 

W przypadku powtarzania semestru lub roku ulga nie przysługuje.

„ulga absolwent” przysługuje absolwentom, którzy ukończyli studia w ALK (studia I stopnia,
II stopnia, jednolite magisterskie lub podyplomowe).

- Ulga w wysokości 15% semestralnej opłaty za każdy semestr studiów przysługuje studentom, rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014 i w latach następnych. 

- Studentom, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/2013 lub w latach wcześniejszych przysługuje ulga
w wysokości 10%. 

Podanie o przyznanie w/w ulgi należy złożyć w terminie do 5 października na cały rok akademicki.

„ulga rekrutacyjna” przysługuje osobom rozpoczynającym studia wyższe w wysokości 50%
w opłacie czesnego na pierwszy semestr studiów, jeżeli uzyskały minimum 450 pkt. rekrutacyjnych.
Utrzymanie zniżki na drugim semestrze jest możliwe pod warunkiem uzyskania średniej arytmetycznej
z pierwszego semestru studiów na poziomie minimum 4,60. Podanie o przyznanie ulgi należy
złożyć w terminie:

- do 5 października za semestr zimowy

- do 5 marca za semestr letni.

Ulga dotyczy tylko I roku studiów.

„ulga dla laureatów olimpiad” przysługuje laureatom olimpiad rozpoczynającym po raz pierwszy studia w ALK. Ulga przysługuje w wysokości 100% czesnego na pierwszy rok studiów.
Warunkiem przyznania ulgi w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie:

- do 5 października za semestr zimowy

- do 5 marca za semestr letni.

Warunkiem przyznania ulgi laureatom olimpiad, którzy rozpoczęli studia w roku 2011/2012 oraz w roku 2012/2013 jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,50. 

Uwaga!

W przypadku złożenia podania o przyznanie ulg po terminie podanym w regulaminie opłat, ulga będzie obowiązywać począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ulgę przyznano.

 

STYPENDIA, UBEZPIECZENIA, OPIEKA MEDYCZNA

W jakich sytuacjach mogę ubiegać się o stypendium?

 

ALK  zapewnia swoim studentom szeroki zakres pomocy materialnej. Uczenia oferuje stypendia tj.:

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
- stypendium Fundacji Koźmińskich,
- stypendium socjalne,
- stypendium ministra,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji materialnej studenci mogą się ubiegać o zapomogę. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej tj. terminy składania wniosków, wymagane formularze, które należy złożyć w celu otrzymania stypendium dostępne są na stronie internetowej Biura  ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych link do strony:

http://www.kozminski.edu.pl/stypendia/

Biuro znajduje się w budynku D pokój 213, telefon – (22) 519 21 80.

Czy studenci ALK są ubezpieczeni?

 

Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi programu ubezpieczeń NNW.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków studentów jest ubezpieczeniem indywidualnym i dobrowolnym, zawartym bezpośrednio przez studenta
z zakładem ubezpieczeń – bez jakiegokolwiek pośrednictwa uczelni. 
Akademia jest natomiast objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej związanej z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością za szkody rzeczowe i osobowe, na podstawie

POLISY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Nr H300517351123

Wynikłe szkody na terenie uczelni należy niezwłocznie zgłaszać osobom odpowiedzialnym za program ubezpieczeniowy uczelni: 

Robert Jasica i Artur Midak  
tel. 602 122 356,
e-mail: biuro@bhptechnika.pl 

Pod w/w adresem e-mailowym można także uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej.

 

Czy uczelnia zapewnia opiekę medyczną dla studentów?

 

Każdy student studiów stacjonarnych, który nie ukończył 26 lat, ma prawo korzystać z opieki medycznej w ramach NFZ (jest ubezpieczony przy rodzicach). W ramach tego ubezpieczenia studenci korzystają
z opieki medycznej u lekarza "pierwszego kontaktu".

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem przez ALK mogą uzyskać informacje na stronie http://www.kozminski.edu.pl/pl/studenci/opieka-medyczna-ubezpieczenie/ubezpieczenie-zdrowotne/

Ponadto, niezależnie od lekarza pierwszego kontaktu, uczelnia wykupiła studentom studiów stacjonarnych dodatkowe usługi medyczne w klinice LUX-MED. ALK pokrywa koszty wizyt u lekarza internisty. Koszt wizyt u lekarzy specjalistów ponosi student. Po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej, która jest dokumentem uprawniającym do korzystania z usług medycznych, studenci mogą uzyskać zniżkę w wysokości 10%. Więcej informacji na temat LUX-MED na stronie internetowej:

http://www.luxmed.pl/ 

 

ZALICZENIE ROKU, POWTARZANIE PRZEDMIOTU, POWTARZANIE ROKU

Kiedy i w jakiej formie należy złożyć podanie o powtarzanie przedmiotów, ile przedmiotów mogę powtarzać?

 

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia wszystkich przedmiotów, mogą je powtarzać na roku wyższym. W jednym roku akademickim można powtarzać trzy przedmioty, w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rektora student może powtarzać dodatkowe dwa przedmioty

student, który nie zaliczył powtarzanych przedmiotów w danym roku akademickim nie może ubiegać się o powtarzanie kolejnych przedmiotów. W takim przypadku może złożyć wniosek
o powtarzanie roku

podania o powtarzanie przedmiotu/przedmiotów lub powtarzanie roku należy składać przez platformę podań elektronicznych do 30 września  

 • w przypadku niezłożenia podania o powtarzanie roku lub przedmiotów w wyznaczonym terminie  Rektor podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów 

jeżeli student nie uzyskał zgody na powtarzanie przedmiotów może wystąpić z wnioskiem
do Rektora o powtarzanie roku lub zostaje skreślony z listy studentów.

 

OBRONY

Jakie dokumenty należy złożyć, aby zostać dopuszczonym do obrony?

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów ALK student zobowiązany jest do złożenia pracy wraz z wymaganymi dokumentami: 

W odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze zimowym:

- do 20 stycznia – termin pierwszy

- do 31 stycznia – termin poprawkowy

W odniesieniu do seminarium dyplomowego, które kończy się w semestrze letnim:

- do 15 czerwca – termin pierwszy

- do 10 września – termin poprawkowy 

W Dziekanacie Kolegium Prawa należy złożyć:

3 egzemplarze pracy dyplomowej. Jedna praca w twardej oprawie, dwie prace zbindowane – kolor oprawy dowolny, wydrukowane dwustronnie z wyjątkiem strony tytułowej.

oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy (dołączone do pracy)

oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy do obrony (dołączone do pracy)

wniosek o dodatkowe informacje do suplementu (wniosek należy złożyć również w przypadku braku dodatkowych informacji)

płytę CD (praca nagrana w wersji Word)

4 zdjęcia w formacie 4.5 x 6.5 cm  (jeśli student występuje o wydanie dyplomu w języku obcym – dodatkowo 1 zdjęcie)

Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł. W przypadku kiedy student chce otrzymać dyplom
w języku obcym uiszcza dodatkową opłatę w kwocie 40 zł oraz składa podanie w dziekanacie (opłat dokonuje się na indywidualne konto studenta) Zasady przygotowania prac magisterskich znajdują się na stronie Kolegium Prawa:

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kolegiumprawa/dla-studentow/obrony-prac-magisterskich/

Przypominamy, że tytuł pracy powinien być zgodny z tematem przedstawionym uprzednio
w FORMULARZU ZGŁOSZENIA TEMATU PRACY.