Obrony prac magisterskich 

Zasady przygotowania pracy magisterskiej

 • Zarządzenie Rektora nr 60 - 2015/2016 w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego - pobierz
 • Wzór strony tytułowej - pobierz
 • Wzór streszczenia - pobierz
 • Regulamin studiów ALK (rozdział 12 regulujący kwestię pracy dyplomowej) - pobierz
 • Kody dziedzin "Erasmus for all"- pobierz
 • zaświadczenie o celu prowadzenia badań do pracy magisterskiej - pobierz
 • formularz zgłoszenia tematu pracy magisterskiej - pobierz

Informacje dotyczące składania prac magisterskich w Dziekanacie 


 • w odniesieniu do seminarium magisterskiego, które kończy się w semestrze zimowym:
  a) do 20 stycznia - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego
  b) do 31 stycznia - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.
 • w odniesieniu do seminarium magisterskiego, które kończy się w semestrze letnim:
  a) do 15 czerwca - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego
  b) do 15 lipca - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.

Dokumenty wymagane przy składaniu prac magisterskich  

 • 3 egzemplarze pracy (dwa zbindowane, trzeci oprawiony w twardą okładkę). Druk dwustronny, z wyjątkiem strony tytułowej.
 • wersja elektroniczna pracy formatu Word (płyta CD, opisana: imię i nazwisko, indeks, promotor, tytuł pracy),
 • oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz, DOŁĄCZONE DO PRACY
 • oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy do obrony - pobierzDOŁĄCZONE DO PRACY
 • wniosek o wpisanie informacji dodatkowych w suplemencie do dyplomu (obowiązkowy dla wszystkich studentów) - pobierz
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Opłatę należy uiścić na swoje indywidualne konto w ALK.
 • Przed złożeniem pracy magisterskiej w dziekanacie, student powinien zgłosić się do Biblioteki ALK w celu rozliczenia się z biblioteką. 

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 


 • Szczegółowe informacje o terminie egzaminu dyplomowego student otrzymuje sms-em na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Przebieg egzaminu dyplomowego: Egzamin przeprowadzony jest przez komisją, w której skład wchodzi przewodniczący powoływany przez Rektora oraz promotor i recenzent. Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch części: pierwszą jest prezentacja pracy dyplomowej, drugą odpowiedzi na trzy pytania sformułowane przez komisję.

Odbiór dyplomu ukończenia studiów wyższych  

 • W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów.
 • Na wniosek absolwenta wydawane są dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania odpisu dyplomu w języku obcym jest wniesienie przez absolwenta opłaty 40 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK.
 • Przy odbiorze dyplomu prosimy o wypełnienie formularza aktualizującego dane kontaktowe, które umożliwią nam informowanie Państwa o najważniejszych wydarzeniach w ALK. 
  Pobierz - formularz aktualizujący dane
 • Dyplom wraz z suplementem można odebrać w Dziekanacie Kolegium Prawa - pokój B 3 (­w godzinach jego otwarcia). 
 • Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką

Dyplom specjalny  

 • Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego może zakupić dyplom specjalny, przygotowany przez Biuro Marketingu, który będzie wydrukowany na wysokiej klasy papierze, oprawiony w drewniane, bejcowane ramy i zaopatrzony w zaczep do mocowania na ścianie (wzór poniżej, dostępny również w dziekanacie). Koszt zakupu takiego dyplomu wynosi 150 PLN. Prosimy, by osoby zainteresowane nabyciem dyplomu specjalnego zgłosiły się do dziekanatu z potwierdzeniem dokonania opłaty, który zleci jego przygotowanie. Należność za dyplom należy wpłacić na konto w Banku Millenium: 20 1160 2202 0000 0000 6083 9620 z dopiskiem dyplom specjalny imię i nazwisko Absolwenta.