Kalendarz Studenta Kierunku Prawo 

 

KALENDARZ STUDENTA

 

WRZESIEŃ

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr letni. Harmonogram sesji
 • Harmonogramem sesji.

 • Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej, co jest jednoznaczne z utratą pierwszego terminu egzaminu lub zaliczenia.

 • W uzasadnionych przypadkach student może usprawiedliwić nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.
Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego
Rozliczenie praktyk studenckich link do praktyk
 • Zaliczenie praktyki student powinien uzyskać do końca semestru, w którym została odbyta. Oznacza to, że dokumenty do rozliczenia praktyki należy złożyć odpowiednio wcześniej z uwagi na procedurę jej rozliczania tj. weryfikację uzyskanych efektów kształcenia, zatwierdzenie i wystawienie ocen przez Pełnomocnika ds. praktyk. Praktyka powinna być ostatecznie zaliczona przez Pełnomocnika do końca sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. UWAGA! studenci realizujący praktykę w ostatnim semestrze studiów przy jej rozliczaniu powinni uwzględnić termin złożenia pracy magisterskiej i jej obronę. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE KARIER NIE JEST TERMINEM ZALICZENIA PRAKTYKI.

 • W przypadku niezaliczenia praktyki obowiązują takie same zasady jak przy niezaliczeniu każdego innego przedmiotu obowiązującego w toku studiów.

 • Proces rozliczenia praktyki studenckiej nadzoruje w całości Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami (pok. A 16) i do tej jednostki organizacyjnej należy zgłaszać się z zagadnieniami dotyczącymi praktyk.

 • Link do strony z praktykami.
30 września rozliczenie roku akademickiego - termin złożenia podań o powtarzanie przedmiotów lub powtarzanie roku
 • Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów w określonych terminach sesji.

 • Osoby, które nie uzyskały zaliczenia wszystkich przedmiotów, mogą je powtarzać na kolejnym roku. Rektor może wyrazić zgodę na powtarzanie trzech przedmiotów oraz w uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta wyrazić zgodę na dodatkowe dwa przedmioty.

 • Student, który nie zaliczył powtarzanych przedmiotów nie może ubiegać się o powtarzanie kolejnych przedmiotów. W takim przypadku istnieje jedynie możliwość powtarzania roku.

 • Podania o powtarzanie przedmiotu lub powtarzanie roku należy składać przez platformę podań elektronicznych do 30 września. W podaniu należy uwzględnić wszystkie niezaliczone przedmioty.

 • UWAGA!  Niezłożenie podania o powtarzanie przedmiotów lub roku skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

 

PAŹDZIERNIK

5 października - termin złożenia podań o przyznanie ulg w opłatach
 • „ulga za studia równoległe” przysługuje studentom, którzy realizują jednocześnie więcej niż jeden kierunek studiów wyższych w ALK. Ulga przysługuje na drugim i kolejnym kierunku studiów w wysokości 50% semestralnej opłaty. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie do 5 października na cały rok akademicki.
  Ulga nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku albo urlopu od zajęć na którymkolwiek kierunku.
  Uwaga! Studia wyższe realizowane w języku angielskim są traktowane zawsze jako pierwszy kierunek studiów, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia.

 • „ulga rodzinna” przysługuje małżeństwu, rodzeństwu, dzieciom i rodzicom jednocześnie studiującym w ALK. Ulga przysługuje w wysokości 10% opłaty semestralnej za pierwszy kierunek dla osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK. W przypadku rozpoczęcia studiów przez 2 osoby równocześnie – ulga dotyczy tylko jednej osoby. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie do 5 października za semestr zimowy. 

  W przypadku powtarzania semestru lub roku ulga nie przysługuje.

 • „ulga absolwent” przysługuje absolwentom, którzy ukończyli studia w ALK (studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie lub podyplomowe).
  - Ulga w wysokości 15% semestralnej opłaty za każdy semestr studiów przysługuje studentom, rozpoczynających studia od roku akademickiego 2013/2014 i w latach następnych. 
  - Studentom, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/2013 lub w latach wcześniejszych przysługuje ulga w wysokości 10%. 
  Podanie o przyznanie w/w ulgi należy złożyć w terminie do 5 października na cały rok akademicki.

 • „ulga rekrutacyjna” przysługuje osobom rozpoczynającym studia wyższe w wysokości 50% w opłacie czesnego na pierwszy semestr studiów, jeżeli uzyskały minimum 450 pkt. rekrutacyjnych. Utrzymanie zniżki na drugim semestrze jest możliwe pod warunkiem uzyskania średniej arytmetycznej z pierwszego semestru studiów na poziomie minimum 4,60. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie do 5 października za semestr zimowy. Ulga dotyczy tyko I roku studiów.

 • „ulga dla laureatów olimpiad” przysługuje laureatom olimpiad rozpoczynającym po raz pierwszy studia w ALK. Ulga w wysokości 100% czesnego przysługuje na pierwszy rok studiów.
  Warunkiem przyznania ulgi w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60. Podanie o przyznanie ulgi na semestr zimowy należy złożyć w terminie do 5 października.
  Warunkiem przyznania ulgi laureatom olimpiad, którzy rozpoczęli studia w roku 2011/2012 oraz w roku 2012/2013 jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,50.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium
Złożenie podania o przyznanie IOS lub IPS
IOS (Indywidualna Organizacja Studiów)IPS (Indywidualny Program Studiów)
O IOS mogą ubiegać się studenci, którzy studiują równolegle dwa kierunki w ALK lub są studentami innej uczelni, studenci u których wystąpiły szczególne okoliczności.O IPS mogą ubiegać się studenci wyjeżdżający na wymianę międzynarodową oraz studenci objęci  programem Prawo +
IOS polega na ustaleniu indywidualnych terminów zaliczeńIPS polega na rozszerzeniu (zmianie) programu studiów z uwzględnieniem efektów kształcenia, które obowiązują dla danego kierunku
Nie wymaga zgody opiekuna naukowegoNa podaniu powinna być zgoda przyszłego opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki, który posiada tytuł lub stopień naukowy (dr / dr hab. / prof. dr hab.)
Podanie musi zawierać harmonogram indywidualnych terminów zaliczeń dla wskazanych w IOS przedmiotachPodanie musi zawierać propozycję zmian w programie studiów
Przyznanie IOS nie jest uzależnione od średniejWymagany jest zaliczony pierwszy semestr studiów oraz uzyskanie średniej studiów wyższej niż 4,50
-Realizowanie części programu studiów w innej uczelni – na czas realizowania tej części programu studiów np. wymiana międzynarodowa.
 • Wzory podań, w tym podania o IOS i IPS znajdują się na stronie internetowej Kolegium Prawa a także w Dziekanacie Kolegium Prawa.

 • Harmonogram zawierający propozycję zmian terminów zaliczeń i egzaminów z przedmiotów jest dostępny w Dziekanacie Kolegium Prawa.

 • IOS - po otrzymaniu zgody na IOS, student powinien niezwłocznie uzgodnić warunki zaliczenia przedmiotu z osobą prowadząca zajęcia. Przyznanie IOS nie zwalnia studenta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Ostateczny termin zaliczenia wszystkich przedmiotów nie może być dłuższy niż: w semestrze letnim do dnia 30.09; w semestrze zimowym do dnia 31.03.

 • IPS – polega na zapewnieniu studentowi szczególnej opieki dydaktyczno-naukowej oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia poprzez ustalenie indywidualnego programu studiów. IPS polega na rozszerzeniu umiejętności, wiedzy i kompetencji w ramach realizowanego kierunku, specjalności lub na zmianie przedmiotów w ramach danego kierunku jednocześnie uwzględniając efekty kształcenia, które obowiązują dla danego kierunku.

 

 

LISTOPAD

 

 

GRUDZIEŃ

Zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane w semestrze letnim
 • Informacje o propozycji przedmiotów do wyboru, terminach wyboru będą dostępne w ogłoszeniach w wirtualnej uczelni oraz poczcie uczelnianej.

 • Wyboru dokonują Państwo w systemie wirtualna uczelnia.

 • Po dokonaniu wyboru, przedmioty stają się obowiązkowymi z koniecznością uzyskania zaliczenia.

 • Niedokonanie wyboru w terminie określonym w ogłoszeniu będzie skutkowało wpisaniem studenta na przedmiot wskazany przez Prorektora ds. studiów prawniczych, do grupy w której pozostały jeszcze miejsca; późniejsza jego zmiana nie będzie możliwa.

 • Sylabusy do przedmiotów są dostępne na stronie (po zalogowaniu) strona www

 

 

STYCZEŃ

 

 

LUTY

Sesja egzaminacyjna - semestr zimowy
 • Harmonogram sesji egzaminacyjnej

 • Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej, co jest jednoznaczne z utratą pierwszego terminu egzaminu lub zaliczenia.

 • W uzasadnionych przypadkach student może usprawiedliwić nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.
Wypełnienie ankiety dotyczącej oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
 • Proces wypełniania przez studentów ankiet na temat „Oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych” jest realizowany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Ankiety mają charakter anonimowy. Wykładowca otrzymuje wyniki dotyczące prowadzonych przez niego przedmiotów w formie zbiorczej a nie spersonalizowanej po zakończeniu sesji egzaminacyjnej i wstawieniu ocen.

 • Państwa opinie zarówno pozytywne jak i negatywne przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania kadrą akademicką. Szczegółowa analiza przedstawionych przez Państwa opinii pozwala na korygowanie treści kształcenia, a także stosowanych metod nauczania i koncentrowanie się na doborze kadry o najwyższych kompetencjach, tj. osób, z którymi praca daje Państwu największą satysfakcję i najlepsze efekty kształcenia.
Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

 

 

MARZEC

Sesja egzaminacyjna poprawkowa - semestr zimowy. Harmonogram sesji
 • Harmonogramem sesji

 • Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej, co jest jednoznaczne z utratą pierwszego terminu egzaminu lub zaliczenia.

 • W uzasadnionych przypadkach student może usprawiedliwić nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.
5 marca - termin złożenia podań o przyznanie ulg w opłatach
 • „ulga rodzinna” przysługuje małżeństwu, rodzeństwu, dzieciom i rodzicom jednocześnie studiującym w ALK. Ulga przysługuje w wysokości 10% opłaty semestralnej za pierwszy kierunek dla osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK. W przypadku rozpoczęcia studiów przez 2 osoby równocześnie – ulga dotyczy tylko jednej osoby. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie do 5 marca za semestr letni. W przypadku powtarzania semestru lub roku ulga nie przysługuje.

 • „ulga rekrutacyjna” (dotyczy tyko I roku studiów) przysługuje osobom rozpoczynającym studia wyższe w wysokości 50% w opłacie czesnego na pierwszy semestr studiów, jeżeli uzyskały minimum 450 pkt. rekrutacyjnych. Utrzymanie zniżki na drugim semestrze jest możliwe pod warunkiem uzyskania średniej arytmetycznej z pierwszego semestru studiów na poziomie minimum 4,60. Podanie o przyznanie ulgi należy złożyć w terminie do 5 marca za semestr letni.

 •  „ulga dla laureatów olimpiad” przysługuje laureatom olimpiad rozpoczynającym po raz pierwszy studia w ALK. Ulga przysługuje w wysokości 100% czesnego na pierwszy rok studiów. 
  Warunkiem przyznania ulgi w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60. Podanie o przyznanie ulgi na semestr letni należy złożyć w terminie do 5 marca.
  Warunkiem przyznania ulgi laureatom olimpiad, którzy rozpoczęli studia w roku 2011/2012 oraz w roku 2012/2013 jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,50
Rozliczenie praktyk studenckich
 • Link do strony z praktykami

 • Zaliczenie praktyki student powinien uzyskać do końca semestru, w którym została odbyta. Oznacza to, że dokumenty do rozliczenia praktyki należy złożyć odpowiednio wcześniej z uwagi na procedurę jej rozliczania tj. weryfikację uzyskanych efektów kształcenia, zatwierdzenie i wystawienie ocen przez Pełnomocnika ds. praktyk. Praktyka powinna być ostatecznie zaliczona przez Pełnomocnika do końca sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. UWAGA! studenci realizujący praktykę w ostatnim semestrze studiów przy jej rozliczaniu powinni uwzględnić termin złożenia pracy magisterskiej i jej obronę. TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE KARIER NIE JEST TERMINEM ZALICZENIA PRAKTYKI.

 • W przypadku niezaliczenia praktyki obowiązują takie same zasady jak przy niezaliczeniu każdego innego przedmiotu obowiązującego w toku studiów.

 • Proces rozliczenia praktyki studenckiej nadzoruje w całości Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami (pok. A 16) i do tej jednostki organizacyjnej należy zgłaszać się z zagadnieniami dotyczącymi praktyk.
Studenci 4 roku prawa - uzgodnienie tematów prac magisterskich, zatwierdzenie tematu pracy przez promotora
 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ALK w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego student ma obowiązek uzgodnienia tematu pracy z promotorem oraz uzyskania jego podpisu na formularzu wyboru tematu pracy (FORMULARZ).

 • Wypełniony i podpisany (przez promotora i studenta) formularz zgłoszenia tematu pracy magisterskiej należy złożyć w Dziekanacie Kolegium Prawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca.

 • Uwaga jednym z warunków zaliczenia seminarium jest złożenie w/w formularza.

 

 

KWIECIEŃ

Wypełnienie ankiety oceny pracy dziekanatu Kolegium Prawa
 • Termin udostępnienia ankiety podawany jest w ogłoszeniach w wirtualnej uczelni i przesyłany na maila uczelnianego.

 • Celem ankiety jest ocena pracy dziekanatu Kolegium Prawa.

 • Ankiety mają charakter anonimowy. Państwa opinie zarówno pozytywne jak i negatywne przyczyniają się do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania dziekanatu i obsługi studentów.

 

 

MAJ

Zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane w semestrze zimowym
 • Informacje o propozycji przedmiotów do wyboru, terminach wyboru będą dostępne w ogłoszeniach w wirtualnej uczelni oraz poczcie uczelnianej.

 • Wyboru dokonują Państwo w systemie wirtualna uczelnia.

 • Po dokonaniu wyboru, przedmioty stają się obowiązkowymi z koniecznością uzyskania zaliczenia.

 • Niedokonanie wyboru w terminie określonym w ogłoszeniu będzie skutkowało wpisaniem studenta na przedmiot wskazany przez Prorektora ds. studiów prawniczych, do grupy w której pozostały jeszcze miejsca; późniejsza jego zmiana nie będzie możliwa.

 • Sylabusy do przedmiotów są dostępne na stronie (po zalogowaniu) strona www.
Studenci 3 roku prawa - wybór promotora seminarium magisterskiego realizowanego na 4 i 5 roku studiów
 • Propozycja obszarów tematycznych oraz terminy wyboru seminariów dostępne są przed wyborem w ogłoszeniach w wirtualnej uczelni oraz poczcie uczelnianej.

 • Wybór seminarium jest możliwy wyłącznie poprzez wirtualną uczelnię.

 • Na każde seminarium może zapisać się maksymalnie 14 osób.

 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ALK w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego studenci dokonują wyboru seminariów w dwóch kolejno po sobie następujących turach:
  - w pierwszej turze wyboru seminarium dokonują studenci, którzy na dzień wyboru seminarium osiągnęli średnią arytmetyczną z toku studiów od 4,0 do 5,0;
  - w drugiej turze wyboru seminarium dokonują studenci, którzy na dzień wyboru seminarium osiągnęli średnią 3,99 i poniżej oraz studenci, którzy osiągnęli średnią od 4,0 do 5,0 j.w. a nie dokonali wyboru seminarium w turze pierwszej.

  O zapisie na dane seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.  

 • W przypadku zbyt małej liczby chętnych seminarium może nie zostać uruchomione.

 

 

CZERWIEC

15 czerwca - I termin złożenia pracy magisterskiej
 • Niezłożenie pracy w tym terminie powoduje utratę możliwości przystąpienia do obrony w 1 terminie. Student może przystąpić do obrony w 2 terminie pod warunkiem złożenia pracy do 15 lipca.
Sesja egzaminacyjna - semestr letni
 • Harmonogram sesji egzaminacyjnej.

 • Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej, co jest jednoznaczne z utratą pierwszego terminu egzaminu lub zaliczenia.

 • W uzasadnionych przypadkach student może usprawiedliwić nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.

 

 

LIPIEC

Sesja egzaminacyjna - semestr letni
 • Harmonogram sesji egzaminacyjnej.

 • Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu powoduje wpisanie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej, co jest jednoznaczne z utratą pierwszego terminu egzaminu lub zaliczenia.

 • W uzasadnionych przypadkach student może usprawiedliwić nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student składa za pośrednictwem systemu informatycznego uczelni  (podania elektroniczne) najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu.
Wypełnienie ankiety dotyczącej oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych w semestrze letnim
 • Proces wypełniania przez studentów ankiet na temat „Oceny nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych” jest realizowany na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Ankiety mają charakter anonimowy. Wykładowca otrzymuje wyniki dotyczące prowadzonych przez niego przedmiotów w formie zbiorczej a nie spersonalizowanej po zakończeniu sesji egzaminacyjnej i wstawieniu ocen.

 • Państwa opinie zarówno pozytywne jak i negatywne przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania kadrą akademicką. Szczegółowa analiza przedstawionych przez Państwa opinii pozwala na korygowanie treści kształcenia, a także stosowanych metod nauczania i koncentrowanie się na doborze kadry o najwyższych kompetencjach, tj. osób, z którymi praca daje Państwu największą satysfakcję i najlepsze efekty kształcenia.
15 lipca - II termin złożenia pracy magisterskiej link do strony obron
 • Niezłożenie pracy do 15 lipca powoduje utratę możliwości przystąpienia do obrony w 2 terminie i skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 • Link do strony z obronami