Dla Studentów 

15-lecie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego


01 czerwca 2016 roku w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się "Dyskusja (po)nad prawem" z okazji 15 lecia Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Piętnaście lat Kolegium Prawa to kilkuset absolwentów odnoszących sukcesy na rynku pracy i kształcących się w ramach aplikacji prawniczych, to bogaty dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny kilkudziesięciu naukowców pracujących w ramach dwunastu katedr, to ponad 200 uczestników prawniczego seminarium doktoranckiego, prowadzonego po uzyskaniu w 2009 roku decyzji o przyznaniu ALK uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych, to 40 zakończonych sukcesami obron rozpraw doktorskich z zakresu nauk prawnych i pierwsze nadane stopnie naukowe. To również setki zorganizowanych samodzielnie i we współpracy z innymi podmiotami (uczelniami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi, fundacjami, organami władzy publicznej i in.) konferencji, seminariów i spotkań, w tym także utrzymanych w konwencji tzw. śniadań naukowych, w których przygotowanie istotny wkład wnosi cała społeczność Kolegium Prawa ALK, w szczególności studenci działający w prawniczych kołach naukowych.

Wystarczyło 15 lat, by Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo, potwierdzając w ten sposób swój status nie tylko cenionego ośrodka kształcenia przyszłych prawników, ale także ważnego na mapie Europy centrum badań w zakresie nauk prawnych.

Nowatorskie inicjatywy są znamienne dla współczesności Kolegium Prawa. Od roku akademickim 2016/2017 studenci prawa będą mieli możliwość wybrania już na pierwszym roku studiów dwukierunkowych: prawo i finanse. Ten unikatowy w skali kraju program jest możliwy do zrealizowania tylko w uczelni posiadającej doświadczoną kadrę realizującą komplementarne programy kształcenia z obu dyscyplin. Finanse w ALK są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, a w globalnym rankingu edukacyjnym „Financial Times” znalazły się na bardzo wysokiej 18 pozycji. Natomiast studia prawnicze w ALK, w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zasługują na najwyższą, wyróżniającą ocenę, którą otrzymały już w 2012 r. 

Studia prawnicze na ALK są realizowane według unikatowego programu kształcenia, którego istotnym elementem są zajęcia praktyczne prowadzone w formie warsztatów prawniczych, praktykach w kancelariach prawniczych i instytucjach państwowych, oraz wyprawach edukacyjnych. Niewielkie grupy, doskonali wykładowcy, atrakcyjne formy wykładów i ćwiczeń, podczas których wykorzystywana jest dostosowana do potrzeb symulacji rozprawy sala sądowa dają bardzo dobre rezultaty w procesie kształcenia. Dobitnym tego świadectwem są wyniki rankingów – np. 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych w rankingu tygodnika „Perspektywy” (2016) czy dziennika "Rzeczpospolita" (2016).

Sukces Kolegium Prawa wpisuje się w kanon jakości całej Akademii Leona Koźmińskiego, posiadającej uznawane na całym świecie akredytacje EQUIS,  AMBA i AACSB. W tej umiędzynarodowionej uczelni, gdzie studiuje niemal 700 cudzoziemców z 35 krajów, prowadzone są także inne kierunki studiów, w tym kierunek zarządzanie.

Prawo w Koźmińskim to nie tylko gwarancja przyszłej kariery. To także przyjazne i sprzyjające studiowaniu środowisko, w którym wysokie wyniki osiąga się dzięki pasji studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, to dobrze zorganizowany system praktyk studenckich i leżąca w zasięgu każdego studenta możliwość wzięcia udziału w wymianie zagranicznej w renomowanej uczelni, to wreszcie świetnie skonstruowany program studiów, umożliwiający nie tylko wszechstronny rozwój osobom planującym wykonywać jeden z tradycyjnych zawodów prawniczych, ale i specjalizację osobom, które pracę prawnika chcą wykonywać w ramach działalności biznesowej.