Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiadł wiedzę z zakresu nauk dogmatyczno-prawnych oraz teoretyczno-prawnych uzupełnioną o wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Efekty, jakie osiągnął w procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także specjalne umiejętności prawnicze oraz inne kompetencje.

Absolwent posiadł profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych. Ma też umiejętności rzetelnej kooperacji konwersacyjnej, umiejętności retoryczne, negocjacyjne i mediacyjne. Potrafi identyfikować problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej je rozwiązywać z wykorzystaniem doktryny prawniczej i orzecznictwa oraz z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej i wrażliwości społecznej.

Ma kompetencje w zakresie kierowania zespołami, pracy w grupie, zarządzania jakością. Umie komunikować się i kooperować w Internecie, tworzyć relacje z otoczeniem poza prawnym. Umie podejmować decyzje, uzasadniać zajęte stanowisko. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia, do uczestnictwa w życiu społecznym, do współpracy w międzynarodowym środowisku. W szczególności dba o poziom kultury prawnej w gospodarce.

Ma możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ Rady Europy. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu z zakresu prawa, administracji, zarządzania, ekonomii.

Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów  prawniczych,  a  także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Ma także dobre przygotowanie do pracy w biznesie, a zwłaszcza w prawnej obsłudze biznesu, w kontaktach międzynarodowych i na rynkach lokalnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)